ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Криміналістична класифікація податкових злочинів

Реферат на тему:

Криміналістична класифікація податкових злочинів

Аналіз ситуації про стан злочинності, що склалася у податковій сфері, її специфіку та чинники, які детермінують вчинення злочинів, дозволяє зробити висновок про необхідність розробки сучасних ефективних і комплексних методичних рекомендацій щодо їх виявлення та розслідування. Про необхідність розробки таких рекомендацій свідчать також недоліки практики правоохоронних органів щодо протидії вчиненню злочинів у сфері оподаткування. Такі рекомендації повинні вирішувати завдання, які постають перед правоохоронними органами у зв\'язку із появою нових складів злочинів, удосконаленням окремих способів злочинної діяльності. Основою для створення комплексу криміналістичних рекомендацій є визначення із поняттям, змістом категорії \"податкові злочини\" та формування криміналістичної класифікації податкових злочинів.

З практики розслідування злочинів у сфері оподаткування видно складність і неоднозначність дій, які виконуються у ході вчинення протиправних проявів. Нерідко такі дії характеризуються ідеальною чи реальною сукупністю різних за характером злочинів. Контрольні перевірки податкової служби, оперативно-розшукові заходи, проведення окремих слідчих дій у кримінальній справі дозволяють виявити ряд злочинів, вчинених при здійсненні підприємницької діяльності: ухилення від сплати податків; фіктивне банкрутство; зловживання владою або службовим становищем; підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів; службованедбалість; незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; ухилення від повернення виручки в іноземній валюті тощо.Така ситуація, відповідним чином, потребує застосування комплексних методичних рекомендацій, які дозволяють вирішити завдання кримінального судочинства. Перераховані злочини за окремими ознаками мають певну схожість, оскільки вчиняються під час виконання фінансово-господарських операцій, обчислення та сплати податків. Ціла низка суспільно-небезпечних діянь з урахуванням загальних мотивів, способів їх вчинення за окремими ознаками можуть створювати специфічну категорію злочинів, яка окремо не виділена у Особливій частині Кримінального кодексу України. Зокрема, це категорія податкових злочинів. Аналізуючи зміст дій, що виконуються під час вчинення злочинів у сфері оподаткування, можна зробити висновок, що вони мають складний характер, професійне виконання, вчиняються протягом значного проміжку часу тощо. Тобто на основі цього можна стверджувати про специфічний напрям злочинної діяльності.

Дослідження питань криміналістичної класифікації злочинів знайшло відображення у наукових публікаціях Р.С. Бєлкіна, О.Н. Васильєва, І.О. Возгрина, І.Ф. Герасимова, С.О. Голунського, О.Н. Колесніченка, В.О. Коновалової, Г.А. Матусовського, В.О. Образцова, Б.М. Шавера, В.Ю. Шепітька, І.М. Якимова та інших. Ця проблематика різними авторами досліджувалась по-різному і, відповідно, дослідження відрізнялися за змістом і результатами. Найбільш широко проблему криміналістичної класифікації злочинів у своїй монографії проаналізував В.О. Образцов [1 ]. Він дійшов висновку, що теоретичні положення з даного питання (проблеми) уже створили передумови для формування нової теорії – криміналістичної теорії класифікації злочинів. Інші дослідники застосовували криміналістичну класифікацію для систематизації: 1) ознак психічних розладів; 2) об\'єктів у судово-експертній об\'єктології; 3) об\'єктів судової експертизи; 4) в цілому криміналістичних експертиз; 5) класифікації слідчих дій; 6) класифікації питань, які використовуються слідчим при допиті; 7) класифікації звукових коливань; 8) класифікації тактичних завдань; 9) класифікації криміналістичних версій; 10) класифікації слідчих ситуацій тощо [2 ].

Існуючі кримінально-правові класифікації злочинів не повною мірою відповідають потребам криміналістичної діяльності слідчого і відповідно не завжди достатньо їх для формування окремих методик розслідування злочинів. Відповідно, поряд з кримінально-правовими класифікаціями злочинів повинні формуватися криміналістичні, які дозволять виділити безпосередньо криміналістичні підстави розподілу злочинів на види та різновиди. Такі класифікації оптимізуватимуть процес криміналістичної діяльності. При цьому варто враховувати, що криміналістична класифікація – не самоціль. Вона повинна формуватися разом із кримінально-правовою, кримінологічною класифікаціями, оскільки методики розслідування повинні бути гнучкими та пристосованими до ефективного вирішення завдань, які витікають із слідчих ситуацій.

Злочини можна класифікувати не лише за окремими розділами Особливої частини Кримінального кодексу України чи за видами злочинів. Побудову криміналістичної класифікації злочинів, зокрема, за родовими ознаками, у своїх наукових дослідженнях розглядали В.Ю. Шепітько, Г. А. Матусовський [3 ]. Більшою мірою такі класифікації повинні визначати перелік злочинів, які відносяться до категорії \"економічні злочини\". Необхідність у таких криміналістичних класифікаціях викликана відсутністю визначеного переліку злочинів, які можна вважати економічними. Об\'єднання в одну групуподібних злочинів за криміналістично-значимими ознаками має також на меті розробку загальних методичних рекомендацій щодо їх виявлення, розслідування, попередження.

Метою нашого дослідження є створення криміналістичної класифікації податкових злочинів, яка буде підставою для формування криміналістичних методик розслідування таких злочинів.

Загальне поняття категорій \"податкові злочини\", \"податкова злочинність\" може бути сформовано на межі кримінального права, кримінології та криміналістики. Дослідження проблем, пов\'язаних із податковими злочинами (злочинами у сфері оподаткування), податковою злочинністю знайшло певне відображення у літературних джерелах з погляду кримінального права та кримінології [4 ]. У той же час проблематика щодо визначення поняття та класифікації податкових злочинів у криміналістичній літературі не досліджувалась. Діяння, які за своєю природою спричиняють шкоду державі у вигляді ненадходження податків, незаконного виготовлення підакцизних товарів, безпідставного списання боргів з податків у разі фіктивного банкрутства були криміналізовані зовсім недавно. Відповідно, це є одним із факторів, який викликає необхідність у вивченні раніше невідомих кримінальних процесів і формування криміналістичних характеристик окремих видів злочинів і науково-обґрунтованих криміналістичних рекомендацій щодо їх виявлення та розслідування.

У ході дослідження застосовуються різні підходи до проблеми податкових злочинів та різні критерії класифікації, відмежування їх від схожих складів злочинів. Податкові злочини входять до більш загальної групи протиправних діянь – економічних злочинів. Про це свідчать багаточисельні публікації та наукові дослідження [5 ]. Наприклад, П.С. Яні відносить до категорії \"економічні злочини\" поряд з валютними, підприємницькими, митними злочинами також і податкові [6 ]. Існують окремі періодичні видання під назвою \"Податкові та інші економічні злочини\" [7 ].