ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Контролюючі та підконтрольні суб’єкти: поняття і види

Вчені-юристи до підконтрольних суб\'єктів відносять підприємства, установи, організації, фізичні особи, діяльність яких пов\'язана з рухом публічних грошових фондів і у яких виникають імперативні обов\'язки щодо формування подібних фондів [17, с. 55].

Як видно, у даному визначенні не враховані державні органи, які також можуть бути підконтрольними суб\'єктами. На нашу думку, підконтрольний суб\'єкт – це підприємства, установи, організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, на які поширюються повноваження контролюючих суб\'єктів.

З метою однозначного розуміння основних термінів, що стосуються фінансового контролю у Законі України \"Про фінансовий контроль\", про який говориться вже три роки, але на сьогодні ще не прийнятий, слід чітко визначити набір понять, що використовуватимуться в ньому і в інших нормативних актах, а також визначатимуть правовий статус інших суб\'єктів контролю. Цей Закон буде базовим для інших нормативних актів. У свою чергу, він повинен складатися з матеріальних і процесуальних приписів. Визначення, що в ньому подаватимуться, повинні бути чіткими й лаконічними, що дозволить їх однозначно трактувати.

Формування цілісної системи контролю, що забезпечить визначення усіх складових системи контролю з вичерпним переліком органів, організацій, уповноважених здійснювати фінансовий контроль, чітко визначити об\'єкт контролю, його види, покращання взаємодії.

Література:

1. Бюджетний кодекс України; прийнятий 21 червня 2001 року // Урядовий кур\'єр. – 25.07.2001. – № 131. – С. 5–12.

2. Про внесення змін і доповнень до Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\": Закон України від 05.02.98 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 190 (із наступними змінами та доповненнями).

3. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

4. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ // Голос України. – 20.02.2001. – № 32 (із наступними змінами та доповненнями).

5. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (із наступними змінами і доповненнями).

6. Положення про Міністерство фінансів України. Затверджено Указом Президента України від 26.08.99 №1081/99 // Збірник указів Президента України. – 1999. – № 3. – С. 132–139.

7. Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України. Затверджено Указом Президента України від 28.11.00 № 1265/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2080.

8. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.95 № 335/95 // Збірник указів Президента України. – 1995. – № 2. – С. 70–72 (із наступними змінами).

9. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.98 № 817/98 // Урядовий кур\'єр. – 1998. – № 143.

10. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері: Указ Президента України від 25.12.01 № 1251/2001 // Урядовий кур\'єр. – 11.01.2002. – № 6.

11. Стратегія розвитку системи фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.03 № 1156 // Урядовий кур\'єр. – 19.08.03. – № 153. – С. 10.

12. Альский А.О. Задачи и методы финансового контроля. – М.: Госюриздат, 1925.

13. Андреев И.А. Финансовый контроль в СССР. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1974.

14. Анисимов А.А. Финансовый контроль в капиталистических странах. – М.: Финан-сы, 1966.

15. Базась М.Ф. Методика і організація фінансового контролю в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний університет. – К., 1999.

16. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. – М.: Юрид. лит., 1973.

17. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. – Харьков: Легас, 2003.

18. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М.: Юриспруденция, 2000.

19. Дорогих О.М. Організаційно-правові основи діяльності контрольно-ревізійної служби України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська державна юри-дична академія. – Одеса, 1999.

20. Ковалева Н.А., Ровинский Е.А. Правовые основы финансового контроля в СССР // Труды ВЮЗИ. – Т. 37. – Ч. 1. – М., 1974.

21. Коняев А.И. Финансовый контроль в дореволюционной России (Очерки истории). – М.: Госфиниздат, 1959.

22. Ровинский Н.Н. Финансовий контроль в СССР. – М.: Госфиниздат, 1947.

23. Погосян Н.Д. Счетная палата Российской Федерации. – М.: Юристъ, 1998.

24. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001.

25. Устинова І.П. Правовий статус органів фінансового контролю в системі органів державної виконавчої влади в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07 / Київський націо-нальний університет імені Т. Шевченка. – К., 1997.

26. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России. Научно-методическое пособие – М.: Финансы и статистика, 1997.