ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Комп’ютерна програма як об’єкт нематеріальних активів в оцінці інтелектуальної власності

– сума заробітної плати розробників програмного забезпечення (програмістів) – 10 000 гривень на місяць. Нарахування на заробітну плату становили 3 780 грн. [10 000 х (32 % + 1,9 % + 2,9 % + 1 %)];

– прямі матеріальні витрати: 200 грн. – у квітні та 400 грн. – у травні;

– інші витрати, пов\'язані з розробкою комп\'ютерної програми: 700 грн. у квітні та 600 грн. – у травні.

Ставка страхового тарифу за внеском до Фонду ЗДСС від нещасних випадків – 1 %. У червні 2004 року нематеріальний актив був введений в експлуатацію та використовується у виробничому процесі. Термін корисного використання визначений 5 років. Було обрано лінійний вид амортизації.

У липні 2004 року було укладено господарський договір терміном на 1 рік, про надання комп\'ютерної програми у користування підприємству „Поліс\" з 1 серпня 2004 року. Відповідно до умов Договору підприємство \"Поліс\" виплачувало роялті в розмірі 300 грн. (без ПДВ на місяць). Таким чином, бачимо, як можна провадити облік у платника роялті.

На цьому етапі дослідження слід звернути увагу ще на одне важливе питання. Своїм Листом від 17 листопада 2003 року № 9417/6/15-1316 щодо віднесення програмного забезпечення, придбаного окремо від електронно-обчислювальних машин після 01.01.2003 р., що використовується у роботі електронно-обчислювальних машин до 4 групи основних фондів, ДПА України зробила певні роз\'яснення. Згідно з пп. 8.2.2 ст. 8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств\" до групи 4 основних фондів віднесено електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов\'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Відповідно до пп. 8.3.5 ст. 8 „Про оподаткування прибутку підприємств\" передбачається, що облік балансової вартості основних фондів, що підпадають під визначення груп 2, 3, 4, – ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної матеріальної цінності, що входить до складу основних фондів групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.

Поряд з цим зазначимо, що згідно з пп. 8.2.1 ст. 8 „Про оподаткування прибутку підприємств\" під терміном „основні фонди\" слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей та вартість яких поступово зменшується у зв\'язку із фізичним або моральним зносом.

Аналізуючи зміст листа, стає зрозуміло, що програмне забезпечення, незалежно від того, придбане воно окремо від електронно-обчислювальних машин чи разом, але після 01.01.2003 р. за умови використання його у господарській діяльності платника податку необхідно віднести до 4 групи основних фондів. Але з урахуванням проведених досліджень, на нашу думку, програмне забезпечення (комп\'ютерну програму), придбане окремо від електронно-обчислювальних машин, тобто як самостійний продукт, слід відносити до нематеріальних активів. У свою чергу програмне забезпечення (комп\'ютерна програма), придбане разом з комп\'ютером, яке є нематеріальною складовою комп\'ютера і може бути використане тільки певним комп\'ютером, – це витрати підприємства, що включаються у складі вартості комп\'ютера до балансової вартості групи 4. Як вагомий аргумент на користь цього твердження, наведемо норму п. 1.2 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств\", що відносить нематеріальні активи до об\'єктів інтелектуальної, у тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визначені в порядку, установленому відповідним законодавством, об\'єктом права власності платника податку. Як уже зазначалося, згідно з п.5 П(С)БО 8 „Нематеріальні активи\" комп\'ютерні програми, бази даних тощо – це нематеріальні активи, що належать до групи „Авторські та суміжні з ними права\" [10, с. 27].

Таким чином, ДПА України у своєму Листі, що не є податковим роз\'ясненням, помилково припустило прив\'язку тільки до основних фондів, обминаючи нематеріальні активи.

Досліджуючи тему, стали зрозумілими певні тонкощі, пов\'язані із застосуванням норм права, до яких вдаються деякі підприємці. Відповідно до Ч. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації. У таких випадках учасникам необхідно прийняти рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо таким товариством є товариство, що розробляє програмне забезпечення, може зробити подібний внесок у вигляді нематеріальних активів, а саме комп\'ютерних програм. Відповідно до ст. 115 Цивільного кодексу України грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Відповідно до п. 14 П(С)БО 8, первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість. Таким чином, при збільшенні статутного фонду, учасники мають право внести як свою частку нематеріальний актив, оцінка якого буде здійснюватися загальними зборами учасників такого підприємства.

Таким чином, якщо підприємство створило комп\'ютерну програму, що користується попитом на ринку, воно може привести вартість чистих активів у відповідність з визначеним законом мінімального розміру статутного капіталу, чим може попередити ліквідацію підприємства.

Враховуючи наведене вище, вважаємо, що запропоновані рекомендації щодо внесення змін до П(С)БО 8 наблизить бухгалтерський облік нематеріальних активів до норм і принципів Європейського співтовариства, дозволить більш правильно відображувати в бухгалтерському обліку комп\'ютерні програми як об\'єкти інтелектуальної власності, що є нематеріальними активами.

Література:

1. Тарасова І. Пропозиції щодо вдосконалення класифікації нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 4. – С. 38–41.

2. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред В.В. Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

3. Кемпбелл Р. Макконелл, Стенли Л. Брю. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – Т. 1. – М.,1992. – 400 с.

4. Зіньковський М. Ноу-хау. Знаєте як? // Баланс. – 2004. – № 8(498). – С. 61–63.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи\" // Українська інвестиційна газета. – 2001. – № 48(320). – С. 26–29.

6. Машуков В.М. Компьютерное право: практическое руководство. – Львов: Аверс, 1998. – 256 с.

7. Про списання нематеріального активу, який повністю замортизований, але продовжує використовуватись: Лист Мінфіну України від 21.07.2004 № 31-17310-01-29/13178 // Баланс. – 2004. – № 44 (534). – С. 14.

8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Налоги и бухгалтерский учет. – 2004. – № 64(726). – С. 10–13.

9. Про податок на додану вартість: Закон України із змінами та доп. Станом на 2 серпня 2004 року // Налоги и бухгалтерський учет. – 2004. – № 63(725). – С. 2–5.

10. Щодо віднесення програмного забезпечення до 4 групи основних фондів: Листом ДПАУ від 17.11.2003 № 9417/6/15-1316 // Баланс.– 2004. – № 9 (499). – С. 27.