ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → З питання про адміністративну відповідальність у сфері оподаткування

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП;

8) наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за даним фактом кримінальної справи;

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі [13].

За наявності хоча б однієї із цих обставин особа не може бути притягнена до відповідальності за податкове правопорушення. На нашу думку, до обставин, які виключають притягнення особи до відповідальності за вчинення податкового правопорушення, необхідно віднести такі:

1) відсутність події податкового правопорушення;

2) відсутність вини у скоєнні податкового правопорушення;

3) вчинення діяння, яке містить ознаки податкового правопорушення, фізичною особою, яка не досягла на момент скоєння діяння шістнадцятирічного віку;

4) пройшли строки давності притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення.

За наявності хоча б однієї із вказаних обставин особа не може бути притягнута до відповідальності за вчинення податкового правопорушення.

Ми вважаємо, що ці обставини потрібно викласти окремою нормою. У прийнятому в першому читанні Верховною Радою України проекті Податкового кодексу України така норма не передбачена.

При підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує наступні питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3) чи повідомлено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката [14].

При цьому необхідно враховувати і вимоги статті 8 КУпАП, в якій зазначено: \"Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Закони, які пом\'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів.

Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення\" [15].

Ознаки податкового правопорушення потрібно відрізняти від його юридичного складу. Розуміння цього питання має не стільки теоретичне, скільки практичне значення. За наявності всіх ознак може бути відсутнім юридичний склад податкового правопорушення. За юридичним складом дане правопорушення відрізняється від злочинів та інших правопорушень.

Під юридичним складом податкового правопорушення розуміють сукупність закріплених у законодавстві складових частин (елементів), за наявності яких наступає податкова відповідальність. Відсутність хоча б одного з цих елементів означає і відсутність юридичного складу податкового правопорушення. І, звісно, дане діяння не буде підставою для податкової відповідальності. Обов\'язковими елементами юридичного складу податкового правопорушення є: об\'єкт, суб\'єкт, об\'єктивна та суб\'єктивна сторона.

Об\'єктом податкових правопорушень є суспільні відносини, на які вони посягають.

Суб\'єктом податкового правопорушення є особа, яка його вчинила. Нею можуть бути платники податків, фізичні і посадові особи підприємств, організацій.

Згідно зі статтею 1003 проекту Податкового кодексу України, запропонованого Кабінетом Міністрів України 16.06.2000 року, суб\'єктами оподаткування є:

1. Суб\'єкти оподаткування – це особи, на яких Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування покладено обов\'язки:

а) сплачувати податки (платники податків);

б) нараховувати, утримувати та перераховувати податки до бюджетів (податкові агенти).

2. Платник податків може визнаватися суб\'єктом оподаткування одним або декількома податками, залежно від діяльності, яку він провадить, володіння майном або за інших обставин, у разі наявності яких виникають податкові зобов\'язання.

3. Податковим агентом визнається особа інша, ніж платник податків, на яку покладено обов\'язки щодо нарахування податків, утримання їх з платника та перерахування до бюджетів.

Фізичні особи можуть бути суб\'єктами правопорушень і відповідальності за них за наявності двох умов:

– загальних, тобто таких, яким повинна відповідати будь-яка фізична особа, яка притягується до відповідальності за податкове правопорушення:

а) досягнення на момент вчинення податкового правопорушення шістнадцятирічного віку;

б) осудність, тобто нормальний стан психіки, що виражається у здатності віддавати звіт своїм діям, керувати ними, утримуватись від неправомірних вчинків:

– спеціальних, тобто таких, які відображають особливості правового становища та праці окремих категорій фізичних осіб (керівників, головних бухгалтерів та інших посадових осіб). Ця категорія фізичних осіб займає специфічне становище в частині суб\'єктів податкових правовідносин і відповідальності за податкові правопорушення.

Об\'єктивна сторона характеризується актом прояву протиправного діяння. Правове поняття \"діяння\" виражається в дії чи бездії, що порушує вимоги норми.

Суб\'єктивна сторона податкового правопорушення – це психічне відношення суб\'єкта до вчиненої протиправної дії чи бездії та його наслідків.

Податкове правопорушення може бути вчинено умисно та з необережності. На нашу думку, до проекту Податкового кодексу України потрібно внести окрему норму, яка розрізняла б ці дві форми вини у скоєнні податкового правопорушення.

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. – К.: Атіка, 1999. – С. 6.

2. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. № 2181 // Все про бухгалтерський облік. – 21 лютого. – 2001. – № 16 (562). – С. 19.

3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ. – К., 1998. – С. 11.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка, 2001. – С. 21, 22.

5. Юридична енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1998. – С. 45.

6. Альохін А.Н., Козлов Ю.М. Адміністративне право Російської Федерації. – Частина 1. – М.: Теис, 1995. – С. 222.

7. Битяк Ю.П. та інші. Адміністративне право України. – Х.: Право, 2000. – С. 159.

8. Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 289.

9. Авер\'янов В., Лук\'янець Д. О правовой природе административной ответственности // Юридическая практика. – 2001. – № 18. – С. 10.

10. Конституція України від 28 червня 1996 року. – К.: Атіка, 1999. – Ст. 67.

11. Гуреев В.И. Налоговое право. – М.: Економіка, 1995. – С. 83.

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка, 2001. – С. 245.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка, 2001. – С. 247, 38.

14. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка, 2001. – С. 278.

15. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка, 2001. – Ст. 8.