ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України

Наступна група адміністративних договорів може бути представлена угодами про взаємодію, розподіл повноважень, яким досить часто надають форму наказів (наприклад, наказ Державної податкової адміністрації України та Державної митної служби України № 589 від 01 грудня 1998 р. „Про взаємодію митних органів та органів державної податкової служби при розгляді спорів в арбітражних судах\"), хоча останні відповідають усім головним ознакам адміністративного договору і повинні мати саме таку назву;

– здійснення юридично значущих дій або дій юридичного характеру. У межах даної форми знаходять зовнішнє вираження дії органів (посадових осіб) податкової служби, пов\'язані, наприклад, із проведенням реєстрації фізичних осіб-платників податків та інших обов\'язкових платежів, складанням протоколів про адміністративні правопорушення; здійсненням контрольних перевірок виконання суб\'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо грошового обігу тощо.

Поряд з правовими формами діяльності органи державної податкової служби здійснюють свої повноваження також і в організаційних формах, змістом яких є дії, що не викликають безпосередньо юридично значущих наслідків. У межах зазначеної форми органи податкової служби здійснюють різні організаційні заходи та матеріально-технічні дії.

Організаційні дії складають необхідний чинник управлінської діяльності державної податкової служби, здійснюються систематично, постійно і спрямовані на забезпечення чіткої та ефективної роботи відповідних її органів і підрозділів. Аналіз Закону України „Про державну податкову службу в Україні\" [11], Положення про Державну податкову адміністрацію України [12] дозволяє виділити такі організаційні заходи, які мають право здійснювати зазначені органи: видання методичних рекомендацій з питань оподаткування; роз\'яснення через засоби масової інформації порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі; інформування населення про результати своєї роботи; надання вищим органами податкової служби нижчим методичної і практичної допомоги в організації їх роботи, проведення обстежень і перевірок її стану; організація та проведення колегій, нарад, конференцій тощо.

Матеріально-технічні дії – це форми управлінської діяльності, спрямовані на забезпечення ефективності державно-службової діяльності органів податкової служби і пов\'язані з веденням діловодства, оформленням, тиражуванням документів, статистичною, інформаційно-довідковою, інформаційно-технологічною роботою тощо. Для цієї форми управлінської діяльності, як справедливо зазначається в літературі, важливим є не тільки висока підготовка працівників обслуговуючого персоналу, але і оснащення органів публічного управління відповідною технікою. Матеріально-технічні дії покликані організаційно і матеріально забезпечити ефективну систему управління, необхідну якість управлінської праці, формалізацію управлінських дій, застосування спеціальної організаційної техніки [8, с. 223–224].

Необхідно зазначити, що поряд з розглянутими видами форм управлінської діяльності державної податкової служби можуть існувати також і інші, тобто наведений перелік цих форм не є вичерпним. При цьому не потрібно забувати, що будь-яка класифікація є досить умовною і не здатна охопити увесь комплекс відносин (фактів, форм), що досліджуються. Вона необхідна для більш глибокого з\'ясування сутності того чи іншого явища. У даному випадку важливим також є той факт, що проведена класифікація дозволила виявити ряд недоліків в організації діяльності органів державної податкової служби, на усунення яких необхідно спрямувати зусилля науковців і практиків.

Література:

1. Токар А. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності (питання теорії) // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 72–74.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун\", 2002. – 1440 с.

3. Лазарев Б.М. Формы советского государственного управления // Формы государственного управления. – М.: Институт государства и права АН СССР, 1983. – 150 с.

4. Государственное управление: основы теории и организации: Учебник. - В 2-х тт. – Т. 2 / Под ред. В.А. Козбаненко. – Изд. 2-е, с изм. и доп. – М: Статут, 2002. – 592 с.

5. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер\'янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

6. Коренев А.П.Административное право России: Учебник. В 3-х частях. Часть I. – M.: МЮИ МВД России. Изд-во \"Щит-М\", 1999. – 280 с.

7. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. – Харьков: Одиссей, 2002. – 288 с.

8. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. – В 3-х тт. - Т. 2: Государст- венная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. – М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА. М), 2002. – 600 с.

9. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.

10. Про затвердження Порядку застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури: Наказ Державної податкової адміністрації України № 182 від 26.04. 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 1007.

11. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 4.

12. Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України: Указ Президента України від 13.07.2000 р. № 886 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Ст. 1200.