ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України

Реферат на тему:

Зміст і форми управлінської діяльності державної податкової служби України

Державна податкова служба України як провідний суб\'єкт управлінської діяльності у сфері оподаткування має значну кількість завдань, належне виконання яких пов\'язується з використанням ефективних і сучасних засобів впливу як до платників податків (фізичних та юридичних осіб), так і безпосередньо до персоналу податкових органів. Отже, тільки за умови вдалого поєднання належного зовнішнього та внутрішнього управління податкова служба зможе на високому рівні реалізовувати своє призначення.

Управління як цілеспрямований вплив суб\'єкта управління на його об\'єкт з використанням певних методів втілюється у відповідні форми. При цьому варто погодитися з думкою, що належне наукове вирішення проблем, пов\'язаних з формами управління, набуває все більшого значення, оскільки ефективність державного управління зумовлюється не тільки адекватністю методів управління з урахуванням об\'єкта, але й значною мірою залежить від форм управлінської діяльності. Недостатня наукова розробленість категоріального апарату форм управління є перепоною в реалізації адміністративної реформи і особливо в організації та здійсненні публічної влади на місцях. Саме тому проблема удосконалення форм управлінської діяльності, на що наголошено в Концепції адміністративної реформи, не може бути вирішена без ґрунтовного, всебічного дослідження форм управлінської діяльності, особливостей їх застосування та правового регулювання [1]. Викладене, безперечно, має відношення і до управління, яке здійснюється державною податковою службою України. Тому одним з напрямів її реформування є перебудова і удосконалення форм управлінської діяльності органів і посадових осіб, оскільки сьогодні не викликає сумнівів, що якщо своєчасно не здійснити адекватні заходи щодо удосконалення форм і методів адміністрування податків, то зазначені органи найближчим часом не зможуть виконувати своє основне завдання – наповнювати дохідну частину державного бюджету.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що дослідження форм управлінської діяльності органів податкової служби, їх визначення та класифікація в наш час не сприймаються вченими та практичними працівниками як пріоритетний науковий напрям. Відсутність праць, присвячених зазначеним проблемам, обумовлює необхідність їх аналізу з урахуванням напрацювань теорії державного управління та науки адміністративного права.

З погляду лексики форма (від латинського forma) визначається як зовнішній вияв якого-небудь явища, пов\'язаний з його сутністю, змістом [2, с. 1328]. Подібні думки щодо з\'ясування сутності терміна „форма\" висловлюють також і філософи, зауважуючи, що будь-яке явище має зміст і форму (форми). Зміст – це сукупність взаємопов\'язаних внутрішніх суттєвих для якісної характеристики будь-якого явища його властивостей та ознак, а форма – вираз змісту, спосіб його існування та розвитку. Зміст завжди оформлений, причому форма впливає на зміст, сприяючи або заважаючи його реалізації та розвитку. Зміст обумовлює форму, а форма змістовна [3, с. 3]. Озброївшись подібними висновками, представники науки адміністративного права та державного управління визначили у найзагальнішому розумінні форму управління як спосіб зовнішнього вираження (оформлення) його змісту, але не досягли єдності у вживанні зазначеного терміна. Так, поряд з терміном „форма управління\" використовуються і такі, як: „форма державного управління\" [4, с. 28], „форма діяльності органів публічної адміністрації\" [5, с. 45], „форма управлінської діяльності\" [6, с. 161], „форма виконавчої діяльності\" [6, с. 161], „форма реалізації державної виконавчої влади\" [7, с. 135] тощо. На нашу думку, деякі із зазначених термінів не можна вживати як синоніми. Так, необхідно розмежовувати, наприклад, „форму управлінської діяльності\", „форму державного управління\", з одного боку, та „форму виконавчої діяльності\", „форму реалізації виконавчої влади\" – з іншого, оскільки вони відповідно відносяться до державного управління та виконавчої влади, які не є тотожними. Відомо, що державне управління є однією із форм здійснення виконавчої влади; більш широким поняттям щодо виконавчої влади; воно обумовлює якісні характеристики останньої і спостерігається у діяльності усіх гілок державної влади.

Отже, можна зробити висновок, що такі терміни, як „форма управлінської діяльності\", „форма державного управління\", є більш широкими, загальними щодо категорій „форма виконавчої діяльності\", „форма реалізації виконавчої влади\". У зв\'язку з цим вживання, наприклад, терміна „форма державного управління\" або „форма управління\" неодмінно вимагає пояснення щодо того, про який державний орган йдеться у даному випадку, що сприятиме одноманітності розуміння та тлумачення зазначених наукових понять.

Повертаючись до форм управління державної податкової служби, зазначимо, що під останніми ми розуміємо зовнішньо виражену владну діяльність органів (посадових осіб) податкової служби, яка здійснюється у межах їх компетенції і спрямована на виконання покладених на них завдань.

Досить складним і цікавим є, на нашу думку, також питання про класифікацію форм управління державної податкової служби. Зауважимо, що на сьогодні в літературі відсутні єдині, загальновизнані критерії класифікації форм управління, що обумовлює наявність великої кількості поглядів на зазначену проблему. Так, форми управління пропонується поділяти на види залежно від: юридичної значущості наслідків застосування тих або інших форм; від їх правової регламентації; від ступеня правової регламентації їх практичного застосування тощо. Визнаючи можливим використання зазначених підстав для класифікації форм управління податкової служби, в першу чергу необхідно визначитися із видами управління, які виникають у діяльності органів державної податкової служби, а звідси і з основними видами форм управління.

Управлінська діяльність зазначених органів поєднує в собі дві складові: зовнішню та внутрішню. Отже, можна стверджувати про існування зовнішнього управління, яке здійснюється державною податковою службою і полягає в організуючих, виконавчо-розпорядчих діях підзаконного характеру, спрямованих на практичну реалізацію функцій та завдань держави в процесі повсякденного і безпосереднього керівництва сферою оподаткування і внутрішнього управління, спрямованого на забезпечення взаємодії систем, підрозділів і служб органів податкової служби як єдиного цілого з метою виконання поставлених перед ним завдань у зазначеній сфері. Зрозуміло, що між заходами (діями), що застосовуються під час зовнішнього і внутрішнього управління, існують певні відмінності, що обумовлюють виділення в діяльності державної податкової служби форм зовнішнього та внутрішнього управління, де критерієм класифікації є спрямованість їх використання.