ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Зміст і структура адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки

Передумовою вступу окреслених суб\'єктів у конкретні адміністративно-правові відносини є наявність у них правоздатності і дієздатності. Особливість адміністративної правоздатності і дієздатності полягає у тому, що вони означають можливість бути суб\'єктом адміністративно-правових відносин.

Об\'єкт адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки – те, заради чого виникають адміністративні правовідносини. До даних об\'єктів належать:

– людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;

– державно-утворюючий український народ – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси, традиції та уклад життя;

– держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Підставою виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки є юридичні факти, основною особливістю яких є здатність викликати правові наслідки. Розрізняють дії і події.

Дія – факт, який виникає по волі людей, вони можуть бути як правомірними, так і неправомірними.

Правомірні дії відповідають вимогам адміністративно-правових норм. До правомірних дій, які породжують адміністративно-правові відносини у сфері національної безпеки, належать акти управління – укази і розпорядження Президента, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України тощо стосовно національної безпеки. Для сфери безпеки характерними є юридичні акти, які мають індивідуальний характер, оскільки вони породжують конкретні адміністративно-правові відносини безпосередньо. Наприклад, згідно з розпорядженням Президента України від 20 лютого 2006 року № 32-рп було створено робочу групу з розроблення проекту Стратегії національної безпеки України, відповідно до якого керівником робочої групи було призначено Крутова В.В., якому було надано право вносити зміни до персонального складу робочої групи). Таким чином, безпосередньо породжуються адміністративно-правові відносини між особою, призначеною керівником групи, і іншими працівниками даної групи.

Адміністративно-правові відносини виникають також у зв\'язку з дією окремих громадян і посадових осіб, наприклад, у випадку звернення громадянина зі скаргою на дії посадової особи. Більше того, юридичним фактом, який тягне настання адміністративно-правових відносин, може бути бездіяльність.

Неправомірні дії – це правопорушення, проступки, які тягнуть за собою застосування заходів примусу. Вчинення правопорушення тягне за собою виникнення певного кола відносин, пов\'язаних із застосуванням норм матеріального і процесуального адміністративного права. Зважаючи на особливий характер відносин у сфері безпеки, більшість з них охороняється нормами кримінального права, оскільки, наприклад, насильницьке захоплення влади становить собою підвищену суспільну небезпеку, і застосування норм адміністративного права у даному випадку є не адекватним характерові порушення.

Адміністративно-правові відносини у сфері національної безпеки виникають не лише у випадку діяльності людей, а й у випадку виникнення подій. Події – це явища, які не залежать від волі людей, але тягнуть за собою настання певних наслідків. До них належать стихійні лиха (землетруси, повені, пандемії тощо), які у теорії національної безпеки позначаються терміном загрози національній безпеці природного характеру.

Під час здійснення суб\'єктами управління у сфері національної безпеки своїх владно-розпорядчих функцій формуються адміністративно-правові відносини.

Адміністративно-правові відносини у сфері національної безпеки – врегульовані нормами права суспільні відносини у сфері національної безпеки, в яких їх сторони (суб\'єкти) взаємопов\'язані й взаємодіють шляхом здійснення суб\'єктивних прав і обов\'язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами. Вони характеризуються відповідними рисами.

Першорядна роль у визначенні змісту адміністративно-правових відносин належить їх сторонам. Такими сторонами виступають суб\'єкти управління національною безпекою – носії передбачених адміністративно-правовими нормами прав і обов\'язків у сфері національної безпеки, здатних ці права реалізовувати, а покладені обов\'язки виконувати.

Адміністративні відносини у сфері національної безпеки мають свою структуру: суб\'єкти, об\'єкти, юридичні факти. До суб\'єктів адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки можна включити: державні органи; структурні підрозділи органів держави, посадових осіб державних органів; об\'єднання громадян, органи самоуправління та самоорганізації населення, громадян України. Об\'єктами адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки виступають людина і громадянин; державно-утворюючий український народ; держава. Підставою виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки є юридичні факти, основною особливістю яких є здатність викликати правові наслідки, серед них розрізняють дії і події.

Література:

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах. Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер\'янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка\", 2004. – 584 с.

2. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер\'янова. – К., 2003. – 384 с.

3. Авер\'янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. – К., 1999. – 48 с.

4. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади. – К., 1999. – 712 с.

5. Бандурка О.М., Тищенко Н.М. Административный процес: Учебник. – Х., 2001. – 352 с.

6. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю.П. Битяка. – Х., 2000. – 520 с.

7. Васильєв А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. – Х., 2001. – 288 с.

8. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття): Навч. посібник. – Ірпінь, 1998. – 109 с.

9. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. посібник. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

10. Додин Е.В. Административная деликтология: Курс лекций. – Одесса, 1997. – 116 с.

11. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – Одеса, 2001. – 302 с.

12. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

13. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К., 2003. – 544 с.

14. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права. – Львів, 2004. – 232 с.

15. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. / За заг. ред. Н. Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. –164 с.

16. Державне управління в умовах адміністративної реформи / Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Крупчан О.Д. та ін. – К.: Рег. центр акад. прав. наук, 2002. – 94 с.

17. Додин Е.В. Административная деликтология: Курс лекций. – Одесса, 1997. – 116 с.

18. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. – К., 2000. – 68 с.

19. Селиванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – К., 2002. – 724 с.

20. Сущенко В.Д., Колпаков В.К., Столбовий В.П. Адміністративне право: теоретична частина. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2000. – 152 с.

21. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Х.: Право, 1996. – 164 с.