ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Зміст і структура адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки

Реферат на тему:

Зміст і структура адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки

Дослідження проблем визначення сутності адміністративно-правових відносин, а також їх структури та видів досить широко репрезентовані у науковій літературі. Проте сучасна доктрина адміністративного права передусім враховує тенденції щодо гуманізації науки, а тому сутність адміністративного права зміщується в бік надання послуг населенню, а не владного розпорядництва.

Під час здійснення суб\'єктами управління у сфері національної безпеки своїх владно-розпорядчих функцій формуються адміністративно-правові відносини. Але слід зауважити, що саме даний вид відносин є одним із ключових у сфері національної безпеки. Водночас репрезентативність наукових досліджень змісту та структури адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки є недостатньою, що зумовлює актуальність розроблення даної теми.

Мета статті полягає у визначенні змісту та структури адміністративно-правових відносин.

Дослідження теоретичних питань адміністративно-правових відносин, їх структури широко подані у сучасній адміністративно-правовій думці. Зважаючи на те, що з\'ясування конкретних поглядів і думок виходить за межі нашої статті, наголосимо, що дотримуємося позиції В.Б. Авер\'янова, який вважає, що адміністративно-правові відносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, в яких їх сторони (суб\'єкти) взаємопов\'язані й взаємодіють шляхом здійснення суб\'єктивних прав і обов\'язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами [1, c. 178].

Спираючись на дослідження, в яких окреслено нову ідеологію адміністративного права відповідно до його суспільної цінності, методу, предмета та структури В.Б. Авер\'янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, І.Л. Бородіна, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, З.С. Гладуна, Є.В. Додіна, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, В.К. Колпакова, Є.Б. Кубка, О.В. Кузьменко, Є.О. Курінного, В.М. Марчука, Н.М. Мироненко, Н.Р. Нижник, О.І. Остапенко, І.М. Пахомова, В.П. Пєткова, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, В.М. Селіванова, В.Ф. Сіренка, В.П. Столбового, В.Д. Сущенка, В.О. Шамрая, Ю.С. Шемшученка, В.В. Цвєткова, розглянемо сутність адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки [1–21].

Адміністративно-правові відносини у сфері національної безпеки – врегульовані нормами права суспільні відносини у сфері національної безпеки, в яких їх сторони (суб\'єкти) взаємопов\'язані й взаємодіють шляхом здійснення суб\'єктивних прав і обов\'язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами.

Адміністративно-правові відносини у сфері національної безпеки є різновидом адміністративно-правових відносин, тому володіють деякими характерними рисами:

– обов\'язки і права суб\'єктів і об\'єктів відносин пов\'язані з діяльністю органів державного управління;

– адміністративно-правові відносини у сфері безпеки є складовою відносин у сфері управління, вони виникають у повсякденній практичній реалізації завдань і функцій держави із забезпечення національної безпеки;

– у цих відносинах одним із суб\'єктів виступає орган державного управління або громадська організація, які наділені державно-владними повноваженнями у сфері національної безпеки (наприклад, громадський порядок на стадіонах Німеччини під час проведення футбольних матчів забезпечують недержавні охоронні підприємства, яким держава делегувала повноваження щодо забезпечення громадської безпеки);

– дані відносини виникають за ініціативою чи то об\'єкта, чи то суб\'єкта, і згода іншої сторони не є обов\'язковою умовою для їх виникнення;

– адміністративно-правові відносини – особливий зв\'язок між їх учасниками, один з яких за даних обставин має право вимагати від іншого такої поведінки, яка передбачена адміністративно-правовою нормою;

– суб\'єкт управління безпекою зобов\'язаний реалізувати власні матеріально-правові і процесуальні права, тобто право виступає одночасно і обов\'язком суб\'єкта адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки;

– у випадку порушення норм, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки, порушник несе відповідальність не перед іншою стороною, а перед державою;

– адміністративно-правові відносини у сфері національної безпеки не завжди є відносинами, які здійснюють за методом влади і примусу. Ці відносини можуть реалізовуватися на основі як влади і підпорядкування, так і рівності сторін, коли кожна сторона повинна виконувати конкретні вимоги правової норми. Наявність взаємних прав і обов\'язків є притаманною ознакою адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки, оскільки остання виступає як поліструктурний феномен, а це потребує об\'єднаного єдиною спільною метою управління в різних сферах життєдіяльності, тобто міжгалузевого управління;

– санкції, що застосовуються до сторін адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки залежать від рівня суспільної небезпеки правопорушення важливості (цінності) цих відносин для держави;

– спори, що виникають між сторонами адміністративно-правових відносин, вирішуються як в адміністративних, так і інших судах.

За складом учасників, адміністративно-правові відносини можуть бути внутрішньо і зовнішньо апаратними. У першому випадку обов\'язковий суб\'єкт вступає у відносини з іншими суб\'єктами управління національною безпекою. У другому випадку обов\'язковий суб\'єкт здійснює взаємодію з громадянами, недержавними підприємствами, що надають послуги в сфері безпеки.

Адміністративні правовідносини у сфері безпеки – це відносини, в яких є присутнім як вертикальний, так і горизонтальний аспект. Якщо вертикальні відносини (владні відносини) є притаманними сфері безпеки, оскільки, незважаючи на демократичні перетворення, головним суб\'єктом управління у сфері національної безпеки виступає держава, то горизонтальні відносини характеризують гнучкість системи управління, її здатність адекватно реагувати на зміни в навколишньому середовищі.

Прикладом горизонтальних відносин у сфері безпеки є відпрацювання різними суб\'єктами управління національною безпекою Стратегії національної безпеки України – керівного документа, що визначає політику національної безпеки, шляхи та засоби її реалізації.

Отже, першорядна роль у визначенні змісту адміністративно-правових відносин належать їх сторонам. Такими сторонами виступають суб\'єкти управління національною безпекою – носії передбачених адміністративно-правовими нормами прав і обов\'язків у сфері національної безпеки, що здатні ці права реалізовувати, а покладені обов\'язки виконувати.

Вирішальною особливістю, яка викристалізовує зміст безпеки з адміністративно-правових позицій, є те, що однією із сторін, відносин, що розглядаються, виступає носій юридично-владних повноважень щодо інших суб\'єктів, якими його наділяють адміністративні норми. Таким суб\'єктом виступає суб\'єкт управління національною безпекою.

Адміністративно-правові відносини формуються під час здійснення суб\'єктами управління національною безпекою своїх владно-розпорядчих функцій.

У цілому адміністративно-правові відносини у сфері національної безпеки характеризуються двома важливими рисами: з одного боку – це форми соціальних відносин, оскільки в них обов\'язково беруть участь люди або їх об\'єднання, а з іншого – форми організаційних відносин, у процесі реалізації яких вирішуються завдання управлінської діяльності зі створення сприятливих умов для реалізації національних інтересів.

Адміністративні відносини у сфері національної безпеки мають свою структуру (склад). До його елементів належать: суб\'єкти, об\'єкти, юридичні факти.

До суб\'єктів адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки можна включити: державні органи (органи законодавчої, виконавчої та судової влади, прокуратури, адміністрації державних підприємств і установ); структурні підрозділи органів держави, посадових осіб державних органів; об\'єднання громадян, органи самоуправління та самоорганізації населення, громадян України, які відповідно до Закону України „Про основи національної безпеки України\" є суб\'єктами забезпечення національної безпеки.