ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Здійснення органами державної податкової служби України валютного контролю

Зауважимо, що останнім часом значно посилилася увага з боку державних органів у сфері валютних правовідносин. Можна констатувати факт збільшення експортно-імпортних операцій, де в основі розрахунків лежить національна та іноземна валюта. Тому останнім часом значно посилилася увага з боку державних органів до сфери валютних правовідносин. Традиційні підходи щодо регулювання валютних відносин не відповідають світовим постулатам, де в першу чергу закладено вільний рух грошових коштів. Більше того, швидкий темп збільшення нормативної бази призводить до неоднозначного застосування державними органами деяких юридичних норм. В Україні відсутній теоретичний та науково-педагогічний потенціал підготовки фахівців у цій сфері.

Отже, з метою вирішення поставлених нами проблем, необхідно:

1) прийняти Закон про фінансовий контроль в Україні;

2) внести доповнення в чинні нормативні акти, зокрема в Закон України \"Про державну податкову службу в Україні\";

3) розробити комплексну програму дій усіх державних органів щодо запобігання порушень валютного законодавства;

4) запровадити нову спеціалізацію „Валютне право\";

5) проаналізувати діяльність усіх державних органів, які здійснюють валютний контроль, та розробити стратегічну програму заходів щодо конкретного розмежування їх повноважень;

6) розробити Проект Закону України „Про валютну систему України\", в якому викласти всі складові елементи валютної системи з їх функціональними особливостями;

7) розробити законопроект про порядок здійснення розрахунків в іноземній та національній валюті України, що включатиме в себе порядок здійснення готівкових і безготівкових розрахунків на території України.

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.

2. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 1–2. – ст. 1.

3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року (в редакції Закону від 24 грудня 1993 року) // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84.

4. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 1–2. – ст. 1.

5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 50. – Ст. 2248.

6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 року (в редакції Закону від 22 травня 1997 року) // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 27. – ст. 181.

7. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 року // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 28. – ст. 1361.

8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 року // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – ст. 364.

9. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 // Збірник постанов Уряду України. – 1993. – № 4–5. – ст. 58.

10. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб\'єктами підприємницької діяльності – юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами: Наказ Державної податкової адміністрації України від 16 вересня 2002 року № 429 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 1. – ст. 38.

11. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року № 135 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 18. – ст. 794.

12. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 року № 72 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 12. – Ст. 496.

13. Артемов Н.М. Валютный контроль. – М.: Издательство „Профобразование\", 2001. – 127 с.

14. Данілов О.Д., Жеребних А.М. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – С. 85–99.

15. Данілов О.Д., Пернарівський О.В., Горбанський Б.М. Міжнародні розрахунки та валютний контроль: Навчальний посібник // За ред. В.А. Онищенка. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 181 с.

16. Матешко В. Игра в молчанку – парламент защитил банковскую тайну как смог / Кіевскій телеграфъ. – С. 13.

17. Меркулов А.Ю. Финансово-правовое регулирование валютных операций юридических лиц в Российской Федерации: Дисс. на соиск. канд. юр. наук. – Москва: МГЮА, 1999. – 235 с.

18. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім І. Франка: Підручник. – Друге вид., виправлене і доповнене. – К.: Атака, Ельга-Н, 2000. – С. 52–53.

19. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с.

20. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 407 с.

21. Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 480 с.