ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Здійснення органами державної податкової служби України валютного контролю

Реферат на тему:

Здійснення органами державної податкової служби України валютного контролю

На шляху інтеграції України до Європейського співтовариства основними стратегічними напрямами апарату державного управління є реформування податкової служби відповідно до світових стандартів.

Аналізуючи законодавство України в сфері податкових відносин, необхідно зазначити, що воно потребує нагального перегляду та встановлення прозорих і чітких окреслених меж діяльності контролюючих органів. Значних зрушень потребує законодавство у сфері валютних відносин, яке на сьогодні складається з великої кількості нормативно-правових актів різних державних органів. З метою підвищення рівня здійснення валютного контролю органами ДПС потребує удосконалення форм, методів і напрямів проведення перевірок за дотриманням валютного законодавства. Одним із основних завдань органів ДПС України є здійснення ними валютного контролю за дотриманням законності проведення резидентами та нерезидентами на території України валютних операцій з валютними цінностями. Зазначене вище вказує на актуальність теми.

Питанням фінансового контролю приділяли увагу як українські, так і зарубіжні вчені: Д.І. Аленчиков, А.Г. Андрєєв, А.Д. Соменков, Є.А.Вознесенський, Н.А. Ковалева, Е.А. Ровинський, М.М. Ровинський та багато інших. Найбільш комплексне дослідження в сфері правових проблем фінансового контролю в Україні було проведено Л.А. Савченко [20].

Якщо охарактеризувати стан і перспективи теоретичного дослідження валютного контролю як інституту фінансового чи валютного права, то можна прийти до висновку, що в даній сфері відсутні будь-які комплексні дослідження, за винятком російських науковців І.В. Хаменушка [21] та М.М. Артемова [13].

Поряд з цим, у своїх дослідженнях намагалися комплексно дослідити економічну сутність валютних операцій вчені-економісти: Д.Ю. Пискулов, Г.Н.Бурлак, О.І. Кузнєцова, Л.П. Петрашко, А.Л. Яковлев, І.Я. Носкова, А.Д.Голубович, М.В. Кулагін, О.М. Миримская, Г.Л. Нидеккер, С.В. Суслов, І.В. Стратонников та інші.

Мета статті полягає у встановленні предмета та завдань валютного контролю, порядку проведення органами ДПС України контролю за дотриманням резидентами та нерезидентами законодавства у сфері валютних операцій, з\'ясуванні основних недоліків правового регулювання здійснення органами ДПС України валютного контролю та внесенні до законодавства України пропозицій щодо їх усунення.

У структурі фінансового контролю особливе місце відводиться валютному контролю, який перш за все покликаний захищати фінансову та валютну безпеку країни.

Відповідно до пункту 8 статті 8 Закону України „Про державну податкову службу в Україні\" № 509-XII (далі – Закон № 509-XII) [3] до функцій Державної податкової адміністрації України належить розробка основних напрямів, форм і методів проведення перевірок з дотримання податкового та валютного законодавства. Але, на жаль, поставлені завдання найчастіше виконуються щодо податкового законодавства. Разом з тим, податковими органами майже не проводиться робота з удосконалення форм, методів і напрямів проведення перевірок за дотриманням валютного законодавства. Причиною цього є перш за все велика кількість нормативних актів різних державних органів, якими регулюється валютні відносини.

У Законі № 509-XII (ст. 2) чітко перераховано завдання органів державної податкової служби. На жаль, здійснення контролю за проведенням валютних операцій не визначено як окреме завдання податкових органів. У той же час у статті 8 цього ж Закону до функцій Державної податкової адміністрації України віднесено організацію роботи державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій зі здійснення контролю за дотриманням законодавства про валютні операції. Враховуючи це, ми пропонуємо доповнити статтю 2 Закону № 509-XII абзацом другим такого змісту:

„здійснення контролю за дотриманням законодавства резидентами та нерезидентами (фінансовими установами та іншими суб\'єктами господарювання усіх форм власності) у сфері валютних операцій, зокрема, порядку проведення готівкових і безготівкових розрахунків у національній та іноземних валютах на території України\".

Основним нормативним документом, який регулює валютні відносини в Україні є Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю\" від 19 лютого 1993 року № 15-93 (далі – Декрет № 15-93) [9]. У ньому встановлюється режим здійснення валютних операцій на території України, визначаються загальні принципи валютного регулювання, а також повноваження державних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права та обов\'язки суб\'єктів валютних відносин. Не обминув Декрет і порядок здійснення валютного контролю та відповідальність за порушення валютного законодавства. Аналізуючи його зміст, можна сказати, що викладені в ньому норми суперечать чинному законодавству. Ще в жовтні 1995 року Верховна Рада України прийняла постанову „Про Концепцію проекту Закону України „Про валютне регулювання\", який майже повністю копіював Закон Російської Федерації „Про валютне регулювання та валютний контроль\" від 9 жовтня 1992 року № 3615-I [21, с. 207–218]. Але, на жаль, незважаючи на необхідність, він і до цього часу знаходиться в кулуарах Верховної Ради України з поміткою „першочерговий\".

Майже в усіх підручниках валютний контроль ототожнюється із валютним регулюванням. Але за своїм змістом їх доцільно вважати окремими інститутами валютного права. У Декреті № 15-93 конкретно не розмежовується валютне регулювання та валютний контроль, а також не дається визначення цих понять, що породжує існування різних позицій вчених щодо цього.

Необхідно зазначити, що є думки, з якими важко погодитися щодо визначення валютного регулювання. Наприклад, О.Д. Данілов, О.В. Пернарівський та Б.М. Горбанський, стверджують, що під валютним регулюванням необхідно розуміти діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямовану на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями [15, с. 43].

На нашу думку, саме валютне регулювання породжує валютний контроль за тим валютним режимом, що встановлений валютною системою України.