ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Застосування податковою міліцією заходів адміністративного припинення

Реферат на тему:

Застосування податковою міліцією заходів адміністративного припинення

Серед заходів адміністративного примусу, що застосовуються податковою міліцією для забезпечення вчасного надходження коштів до бюджетів різних рівнів і позабюджетних цільових фондів, найбільш численними є заходи припинення. Головне призначення цих заходів полягає в тому, щоб вчасно відреагувати на ті чи інші антигромадські діяння, припинити, перервати протиправну поведінку і тим самим не допустити настання її шкідливих наслідків.

Для визначення змісту адміністративного припинення потрібно з\'ясувати зміст терміна „припинення\". Отже, припиняти – означає переривати яку-небудь дію, процес, стан, що триває, змушувати кого-небудь припинити робити що-небудь, поводити себе відповідно до встановленого порядку, не давати безчинствувати [1, с. 717–718]. Як видно, припинення неможливе без наявності певних дій, процесу тощо, які тривають у часі. Те саме стосується й адміністративного припинення.

Таким чином, заходи адміністративного припинення є засобом захисту суспільних відносин від небезпеки незалежно від того, виникла вона внаслідок правопорушення чи іншого вчинку або події.

Адміністративне припинення може здійснюватися як в інтересах суспільства, так і в інтересах самого правопорушника, оскільки воно дозволяє попередити дії чи події, які можуть погіршити стан особи.

Заходи адміністративного припинення у сфері оподаткування мають важливе значення, оскільки під час їх застосування забезпечується можливість притягнення правопорушника до відповідальності, причому, не тільки адміністративної. Зазвичай ці заходи використовуються для припинення найбільш суспільно небезпечних діянь – злочинів. Тобто заходи адміністративного припинення є засобом захисту суспільних відносин, що виникли щодо порушень норм податкового законодавства, незалежно від причин виникнення небезпечної ситуації.

Однак і цим значення заходів адміністративного припинення в діяльності податкової міліції щодо забезпечення справляння податків не вичерпується. Їх застосуванням нерідко організовується усуненням шкідливих наслідків правопорушень і відновленням правомірного стану, чого жодними іншими засобами адміністративного примусу досягти неможливо. Оскільки заходам адміністративного припинення властива оперативність, невідкладність, порядок їх застосування порівняно простий.

Застосування заходів адміністративного припинення працівниками податкової міліції здійснюється тільки на основі чинного законодавства, з дотриманням вимог законності під час їх застосування, що забезпечується систематичним контролем з боку вищих органів податкової служби та посадовими особами податкової міліції за застосуванням зазначених заходів, прокурорським наглядом, правом адміністративного та судового оскарження, рядом організаційних заходів та іншими встановленими законодавством способами.

Значна кількість заходів припинення актуалізує проблему їх класифікації. При цьому можна погодитися з думкою Ю.П. Битяка та В.В. Зуй [2, с. 116], що на сьогодні не існує вичерпного переліку та чіткої класифікації зазначених заходів, а також єдиної думки щодо того, які з них доцільно вважати заходами адміністративного припинення.

О.М. Бандурка поділяє заходи припинення на дві групи: заходи припинення загального характеру та спеціально припиняючі [3, с. 25]. Вони застосовуються значно рідше порівняно із заходами загального призначення і тільки у виняткових випадках, коли інакше припинити протиправну поведінку не можливо, тобто коли використані і не дали бажаних результатів інші засоби адміністративно-примусового характеру.

Залежно від суб\'єкта застосування та сфери державного управління, яка піддається охоронно-правовому впливу, розрізняють адміністративно-фінансові, адміністративно-санітарні, адміністративно-кредитні, адміністративно-торговельні, адміністративно-ветеринарні та інші заходи адміністративного припинення [4, с. 201].

У зв\'язку з об\'ємністю та неоднорідністю група заходів адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією у сфері оподаткування, в науковій літературі та законодавстві у систематизованому вигляді не представлена. Система, як визначає Афанасьєв В.Г, це сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові (інтегральні, системні) якості, не властиві її утворюючій [5, с. 8]. С.Є. Віцин поняття „систем\" визначає як цілісну єдність структурно розчленованих, але взаємозалежних елементів, що реалізують визначені функції в умовах конкретного зовнішнього середовища [6, с. 14]. Для визначення системи зазначених заходів необхідно виходити, перш за все, з того, що всі ці заходи об\'єднує єдина мета – припинення протиправних діянь. Тому, виходячи з вивчення основних ознак зазначених заходів та співставлення їх з нормативно-правовими актами, аналізу чинного законодавства, а також практики його застосування, заходами адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією у сфері оподаткування, можна назвати: 1) вимогу припинити протиправну поведінку; 2) доставлення правопорушника; 3) привід осіб, які ухиляються від явки за викликом в органи податкової служби; 4) адміністративне затримання; 5) особистий огляд; 6) огляд речей; 7) вилучення речей і документів; 8) застосування заходів фізичного впливу; 9) застосування спеціальних засобів; 10) застосування вогнепальної зброї; 11) надсилання першої податкової вимоги припинити протиправне діяння; 12) надсилання другої податкової вимоги припинити протиправне діяння; 13) податкову заставу майна платника податків; 14) адміністративний арешт активів.

Як свідчить наведений перелік, заходи адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією, дуже неоднорідні, відрізняються один від одного за багатьма характеристиками. Для виявлення їх сутності та змісту, а також встановлення зв\'язків між окремими заходами й точного орієнтування в їх різноманітності спробуємо проаналізувати та класифікувати їх по групах.

В основу класифікації заходів адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією щодо забезпечення справляння податків, так само як і будь-якої іншої класифікації, необхідно покласти усталені функціональні зв\'язки, вимоги логічної впорядкованості складових частин системи, їх чітке системно-структурне співвідношення. Однією з основних вимог класифікації є те, що в сумі підгрупи мають дати початкову групу класифікованих елементів [7, с. 110].

На нашу думку, класифікацію заходів адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією, можна провести, спираючись на такі основні критерії: мета застосування; сфери застосування; характер впливу на об\'єкт; форма процесуального вираження.

Залежно від мети застосування заходи адміністративного припинення можна поділити на самостійні та допоміжні (забезпечувальні). Самостійні заходи в більшості випадків оперативно вирішують конфліктну ситуацію. Після їх застосування конфлікт, як правило, вичерпується і немає потреби в застосуванні інших примусових заходів. До цієї групи можна віднести вимогу припинити протиправну поведінку, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.