ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Законодавче закріплення загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Реферат на тему:

Законодавче закріплення загальнодержавних податків, зборів та інших обов\'язкових платежів

Створення податкової системи України почалося відразу після проголошення незалежності. Історично склалося так, що формування оподаткування в Україні відбувалося без необхідного наукового обґрунтування, що призвело до виникнення багатьох проблем, вирішення яких здійснюється методом проб і помилок, а результатом такого становлення і розвитку є значне зниження ефективності роботи податкової системи і пригнічення вітчизняного виробництва. Податки – це об\'єктивне суспільне явище, тому, будуючи податкову систему, потрібно виходити з реалій соціально-економічного стану країни. Адже податкова система повинна відображати конкретні умови конкретної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови і безліч інших чинників. У зв\'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їхнього обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятися.

Загальнодержавні податки і збори (обов\'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України, стягуються на всій території України і зараховуються у відповідні бюджети та державні цільові фонди згідно з існуючим законодавством України.

В юридичній енциклопедії під податком розуміється обов\'язковий індивідуально безоплатний платіж, що сплачується у встановленому законом порядку [15, с. 602].

У статті 2 Закону України ,,Про систему оподаткування\" від 25 червня 1991 року зазначено, що ,,під податком і збором ( обов\'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов\'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визна-чаються законами України про оподаткування\".

У частині другій цієї ж статті дається поняття державних цільових фондів, під якими розуміються ,,фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов\'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форми власності та фізичних осіб\", а ,,сукупність податків і зборів (обов\'яз-кових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування\" [1].

У статті 2 Закону України ,,Про внесення змін і доповнень до Закону України ,,Про систему оподаткування\" від 2 лютого 1994 року, поняття податку розкривається в такій редакції:

,,Під податком, збором, іншим обов\'язковим платежем до бюджетів і внеском до державних цільових фондів розуміється обов\'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України\" [2].

У 1991 році всіх загальнодержавних податків та інших обов\'язкових платежів нарахову-валось 16 видів. До них належали: податок на прибуток; податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в Україні; податок на доходи; прибутковий податок з грома-дян; податок на фонд оплати праці колгоспників; податок з власників транспортних засобів; плата за землю; податок з обороту; податок на експорт та імпорт; податок на додану вартість; акцизний збір; мито; плата за природні ресурси; лісовий дохід; державне мито; екологічний податок [1].

Законом України від 2 лютого 1994 року „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про систему оподаткування\" до загальнодержавних податків та інших обов\'язко-вих платежів, крім існуючих, були введені: податок на майно підприємств; податок на нерухоме майно громадян; податок на промисел; внески до Фонду сприяння зайнятості населення; внески до Фонду соціального страхування України; внески до Пенсійного фонду України; внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; плата по відшкодуванню витрат на геолого-розвідувальні роботи; відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобіль-них доріг; плата за забруднення навколишнього природного середовища.

Цим Законом існуючий раніше податок на прибуток замінювався податком на доходи підприємств і організацій; податок з власників транспортних засобів, на податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; плата за природні ресурси, на плату за спеціальне використання природних ресурсів.

Водночас такі податки, як податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в Україні, податок на доходи, податок на фонд оплати праці колгоспників, податок з обороту, податок на експорт і імпорт, екологічний податок, були відмінені [2].

У 1997 році Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування\" від 18 лютого 1997 р. були введені збір до Державного інноваційного фонду; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; рентні платежі. Крім того, податок на доходи підприємств і організацій називався податком на прибуток підпри-ємств; прибутковий податок з громадян замінювався податком на доходи фізичних осіб; плату за землю було викладено в новій редакції як плату (податок) за землю; податок на нерухоме майно громадян називався просто податком на нерухоме майно (нерухомість); податок на добавлену вартість став називатися податком на додану вартість; плату за відраху-вання витрат на геологорозвідувальні роботи замінено на збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; внески до Фонду соціального страхування України замінено збором на обов\'язкове соціальне страхування; внески до Пенсійного фонду України замінено збором на обов\'язкове державне пенсійне страхування. Крім того, існуючі до цього відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг та внески до Фонду сприяння зайнятості населення були ліквідовані [3].

У 1998 році Законом України „Про фіксований сільськогосподарський податок\" від 17 грудня 1998 р. були введені: комунальний податок; фіксований сільськогосподарський податок; збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України. Замість плати за торговий патент на деякі види підприєм-ницької діяльності була введена плата за придбання торгового патенту на здійснення торгової діяльності [2].

У наступному 1999 році Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування\" від 09 квітня 1999 р. був введений збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і одночасно скасовано збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, який проіснував менше півроку [4], того ж 1999 року був введений гербовий збір [5].