ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальнотеоретичний аспект сутності організаційної структури управління підрозділами податкової міліції як вирішальна передумова її оптимального форму

Формування організаційної структури управління вимагає дотримання чіткого розподілу між кожним її елементом управлінських функцій. Чітка функціональна спеціалізація складових компонентів і є характерною рисою організаційної структури управління соціальною системою.

Суб\'єкти та об\'єкти управління виступають як її структурні елементи. При цьому необхідно виділити нерозривну єдність керуючої та керованої підсистем. Не може, зокрема, йтися про наявність організаційної структури соціального управління без об\'єкта, так як управління призвано забезпечити нагальні потреби об\'єкта, і діє воно тим ефективніше, чим досконаліше пізнає закони його розвитку.

Тому, на наш погляд, не має достатніх підстав для обмеження елементів ОСУ тільки посадами суб\'єктів управління, як це зроблено в роботі В.М. Плішкіна.

Як зазначалось вище, організаційна структура управління спрямована на встановлення чіткого розподілу функцій (прав та обов\'язків) між окремими її компонентами. Таким чином, утворюються ланки управління – відносно самостійні елементи ОСУ, які виконують певні функції управління чи їх частину. Саме це поняття – \"ланка управління\" – існує для відображення якісної сторони сутності організаційної структури управління.

Управління такою складною соціальною системою, як податкова міліція, має багаторівневу організаційну структуру. Її ієрархічність характеризує поняття \"рівень (ступінь) управління\", під яким розуміється сукупність ланок управління, однаково віддалених від вершини (верхньої ланки) організаційної структури.

Суб\'єктами та об\'єктами управління можуть бути як окремі посади, так і структурні підрозділи податкової міліції, на які покладено виконання певних управлінських функцій. Кожен суб\'єкт управління при цьому виступає одночасно як керуюча підсистема для елементів нижчого управлінського рівня і як керована – для елементів вищого. Зазначене також підтверджує правильність підходу автора, при якому елементами організаційної структури управління є як суб\'єкти, так і об\'єкти управління.

Іншою особливістю змісту організаційної структури управління є сукупність взаємозв\'язків між її компонентами, що носять субординаційний характер. Це так звані \"вертикальні зв\'язки\" – \"суворо регламентовані за підлеглістю, координацією, за термінами й обов\'язковістю виконання управлінських рішень, за обсягом інформації, персональною відповідальністю\". Невипадково складність організації управління соціальною системою виявляється не стільки різноманітністю його елементів, стільки множинністю і різноманіттям зв\'язків між ними.

Між елементами ОСУ існують постійні прямі та зворотні зв\'язки. Каналами прямих зв\'язків (від суб\'єкта) спрямовується керуюча інформація у вигляді наказів, розпоряджень, інструкцій тощо; каналами зворотних (від об\'єкта) – інформація про реалізацію отриманих команд, зміни в об\'єкті, викликані управлінням тощо (у формі донесень, звітів). Без надходження останньої неможливо досягти очікуваних результатів управлінської діяльності, втрачають будь-який сенс зусилля щодо реалізації функцій усієї системи, оскільки саме зворотна інформація є основою для опрацювання обґрунтованих управлінських рішень. Ось чому наявність зворотних зв\'язків між структурними елементами системи управління справедливо вважається однією з умов її наукової організації.

Між рівноправними компонентами організаційної структури управління податковою міліцією (наприклад, між управліннями податкової міліції державних податкових адміністрацій в областях) існують також зв\'язки, непов\'язані з підлеглістю (горизонтальні). Проте при формуванні ОСУ вони не відіграють значної ролі, оскільки за своєю суттю не є характерними та не відображають змісту управлінських відносин. Це є однією з особливостей, що відрізняють поняття \"організаційна структура управління\" і \" організаційна структура\".

Крім того, необхідно зазначити, що, оскільки податкова міліція є підсистемою системи вищого рівня – Державної податкової служби України, вона в цілому виступає як керований елемент (об\'єкт управління). Зазначене дає можливість говорити про зовнішній аспект організаційної структури управління, завдяки чому ОСУ не співпадає з організаційною структурою даної соціальної системи, яка, як атрибут системи, не виходить за її рамки.

Організаційна структура управління також має і внутрішній аспект, представлений управлінським апаратом. І якщо розглядати тільки цю особливість ОСУ, то можна прийти до висновку, що у даному випадку вона виступає складовою частиною організаційної структури системи.

Таким чином, зміст організаційної структури управління податковою міліцією включає:

– певний склад структурних елементів (суб\'єктів-об\'єктів управління), якими виступають як підрозділи, так і окремі посади;

– певний порядок розподілу між ними управлінських функцій;

– систему субординаційних (прямих та зворотних) зв\'язків як між елементами ОСУ, так і з зовнішнім середовищем функціонування системи.

На підставі викладеного можна прийти до висновку, що організаційна структура управління соціальною системою, зокрема і податковою міліцією, являє собою внутрішню форму його організації (устрій), що включає відповідний склад структурних елементів (суб\'єктів-об\'єктів управління), певний порядок розподілу між ними управлінських функцій, систему субординаційних (прямих та зворотних) зв\'язків, як між елементами ОСУ, так і з зовнішнім середовищем функціонування системи.

Характеризуючи сутність організаційної структури управління соціальною системою, необхідно виділити її значимість для забезпечення ефективного функціонування самої системи, оскільки вона:

– забезпечує координацію всіх функцій управління;

– розподіляє повноваження і відповідальність (права та обов\'язки) на управлінських рівнях;

– визначає організаційну поведінку її співробітників, стиль управління, якість праці колективу.

У своїй роботі Г.В. Щокін визначає такі критерії раціональності організаційної структури соціального управління:

– відповідність ланок управління його функціям;

– якнайменше число ступенів (ланок) в ієрархії управління;

– зосередження на кожній сходинці всіх необхідних функцій управління;

– концентрація функціональних ланок у функціональних вузлах;

– чітке виділення участі кожної функціональної ланки у єдиному процесі управління, виключення дублювання функцій;

– найменше число джерел \"прийому\" і \" виходу команд з кожної ланки управління.

Проведений аналіз ще раз переконує автора, що з\'ясування загальнотеоретичної сутності організаційної структури управління соціальною системою, у даному випадку податковою міліцією, є важливою передумовою становлення науково обґрунтованого підходу до її формування. Він дає можливість визначити основні напрями більш глибокого наукового дослідження впливу раціональної організаційної структури управління податковою міліцією на ефективність функціонування усієї системи.