ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків

Реферат на тему:

Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків

Оперативні підрозділи податкової міліції мають конкретні завдання – пошук та фіксація даних про протиправну діяльність як окремих осіб, так і злочинних груп у сфері оподаткування. У процесі виконання цих завдань в оперативних підрозділах здійснюється систематичне накопичення відповідної інформації та матеріалів у оперативно-розшукових справах. Порядок використання останніх чітко регламентований ст. 10 Закону України \"Про оперативно-розшукову діяльність\", згідно з якою оперативно-розшукові матеріали використовуються тільки:

– як привід та підстава для порушення кримінальної справи або проведення невідкладних слідчих дій;

– для отримання фактичних даних, які можуть бути використані у кримінальній справі;

– для попередження, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців;

– для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів;

– для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.

Водночас на практиці, перш ніж прийняти рішення про використання оперативних матеріалів, необхідно здійснити цілий комплекс організаційних та практичних заходів. Весь цей процес повинен пройти наступні етапи:

– документування злочинної діяльності;

– реалізації матеріалів оперативно-розшукової справи;

– забезпечення взаємодії підрозділів податкової міліції;

– урахування вимог до матеріалів, які направляються до слідчих підрозділів;

– аналіз та оцінка матеріалів на стадії порушення кримінальної справи.

Документування злочинної діяльності

Кримінально-процесуальним кодексом України (ст. 112, далі – КПК) визначено, що досудове слідство у справах про злочини, передбачених ст.ст. 204, 207, 208, 209, ч. 2, 3, 4, ст. 212, 216, 218 КК України (далі КК) проводиться слідчими податкової міліції. Якщо в ході розслідування цих злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 191, 192, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 255, 358, 364, 366, 367 КК, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов\'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, досудове слідство проводиться слідчими підрозділами податкової міліції.

Порушення податкового законодавства, зокрема ухилення від сплати податків, встановлюються в ході проведення документальних перевірок діяльності суб\'єктів підприємництва підрозділами територіальних податкових інспекцій, підрозділами податкових розслідувань, а також податковою міліцією при проведенні оперативно-розшукових заходів або при розслідуванні злочинів. Проте факт виявлення порушень у сфері оподаткування не завжди тягне за собою прийняття рішення про порушення кримінальної справи. Не всі правопорушення містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК. В окремих випадках за матеріалами, що надійшли до слідчих підрозділів податкової міліції, не може бути прийняте рішення про порушення кримінальної справи через їх недостатність і неповноту. Від того, наскільки повні і змістовні матеріали про порушення податкового законодавства будуть надані в розпорядження слідчого, залежить обґрунтованість прийнятого рішення про порушення кримінальної справи, а також якість проведення досудового слідства і його результати.

Завдання, покладені на податкову міліцію та перелік злочинів, що входять у підслідність, визначають відповідно спрямованість діяльності оперативних підрозділів (органу дізнання) щодо виявлення і розкриття правопорушень у сфері оподаткування та інших злочинів, а також характер і зміст роботи слідчих. Процес збору оперативними підрозділами матеріалів про ухилення від сплати податків знаходить свій прояв у документуванні злочинної діяльності. У зв\'язку з цим документування може бути визначене як цілеспрямована діяльність відповідних органів по провадженню оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, зокрема із застосуванням технічних засобів виявлення і фіксування протиправної поведінки (діяльності) окремих осіб або груп з метою використання отриманих даних як доказів у кримінальних справах після перевірки відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Документування може бути також подане як обґрунтування чого-небудь документами.

Належним чином і відповідно до вимог нормативних актів (законів, інструкцій, наказів) задокументована злочинна діяльність сприяє виявленню всіх співучасників злочину, окремих елементів його об\'єктивної сторони. Це дозволяє встановити організаторів злочину, конкретних дій, що виконуються злочинцями, а також необхідного обсягу даних і відомостей про джерела інформації, які потрібні для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Від достовірності та повноти інформації, отриманої в ході проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, повного, правильного відображення у відповідних документах цих даних та змісту виконаних дій у більшості випадків залежить якість розслідування аналізованої категорії злочинів. При цьому одним із найважливіших питань є забезпечення належної взаємодії на момент реалізації матеріалів оперативної розробки, порушення кримінальної справи та оперативне супроводження процесу досудового слідства і судового розгляду. Зазначене викликане тим, що діяльність як оперативних, так і слідчих підрозділів спрямована на досягнення єдиної мети – виявлення, розкриття злочинних проявів у сфері оподаткування, якісне їх розслідування. Всі зусилля цих підрозділів спрямовані на одержання необхідної інформації, що відповідно до ст. 65 КПК фактичними даними, на основі яких встановлюється наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка скоїла його, а також інші обставини, що мають значення для правильного, об\'єктивного вирішення справи. Спільна діяльність підрозділів по виявленню і розслідуванню податкових злочинів знаходить свій прояв в одному з найважливіших питань – інституті доказів у кримінальному процесі. Хоча положення розділу 5 КПК мають безпосередній прояв до процесу провадження у кримінальних справах і не поширюються на проведення оперативно-розшукових заходів, діяльність оперативних підрозділів спрямована насамперед на одержання доказів і джерел інформації, що можуть бути використані у ході досудового слідства.

Характер і спрямованість дій оперативних підрозділів визначаються загальними умовами проведення оперативно-розшукових заходів, а також конкретними обставинами вчинення злочину. На вибір методів і засобів оперативно-розшукової діяльності впливають, насамперед, обставини, що потрібно встановити і на які безпосередньо вказують положення ст. 64 КПК, як докази, що підлягають встановленню у справі: подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину); винність особи у вчиненні злочину і його мотиви; обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, які характеризують особу обвинуваченого, пом\'якшують та обтяжують покарання; характер і розмір шкоди, заподіяної злочином.

Перераховані вище обставини не встановлюються в ході оперативно-розшукових заходів на такому рівні і з дотриманням таких умов, які визначаються слідчим у ході проведення досудового слідства. Проте оскільки оперативні заходи проводяться в інтересах кримінального судочинства, вони тією чи іншою мірою знаходять прояв у ході оперативно-розшукових заходів (далі ОРЗ). Дані обставини не встановлюються окремо, а можуть бути отримані в результаті застосування комплексу тих або інших засобів і методів оперативно-розшукової діяльності (далі ОРД).