ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальні принципи організації і діяльності органів національної безпеки України

Реферат на тему:

Загальні принципи організації і діяльності органів національної безпеки України

Держава, діючи головним чином через систему державних органів і установ, що у своїй сукупності утворюють державний механізм, надає суспільним зв\'язкам визначеності та стійкості [1, с. 46]. Органи національної безпеки (далі – НБ) забезпечують необхідну стабільність і організованість держави як цілісної системи.

Утворюючи систему органів НБ важливо враховувати наявність взаємозв\'язків у системі відносин: статус органу – національні цінності, національні орієнтації. Ці зв\'язки яскраво ілюструють сутність організації та діяльності органів у НБ, що впливають на рухливість, поляризацію у підходах до формування органів НБ. Очевидно, що ефективна діяльність цих органів неможлива без єдиного центру, оскільки не можна оцінити усі багаточисельні ситуації та обробити потоки інформації прямого та зворотного зв\'язку. Тому важливим завданням є формування спільного і впливового політико-регулюючого центру, яким і повинна стати РНБО України.

Основними конституційними принципами організації та діяльності системи НБ (а також її керуючого органу – РНБО України) є: верховенство права, пріоритет прав людини, адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам, демократичний цивільний контроль за всіма структурами, що входять до системи НБ, пріоритет мирних засобів у вирішенні збройних конфліктів, додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність, чітке розмежування повноважень органів державної влади.

Ці принципи визначені Концепцією національної безпеки, схваленою Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. [2].

Перераховані вище принципи Закон України „Про основи національної безпеки України\" від 19 червня 2003 р. № 964-ІV доповнює ще одним таким принципом – „використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки\" [3].

Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента від 15 червня 2004 року № 648/2004 доповнює вищевказаний Закон такими принципами [4]: „оборонної достатності\" та „відповідності бойових можливостей, рівня боєздатності, підготовки та всебічного забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань потребам оборони України та підвищення взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО і ЄС\".

Проте ні Концепція національної безпеки, ні Закон України „Про основи національної безпеки України\", ні Воєнна доктрина України не врахували основні принципи державного ладу та принципи безпеки міжнародного співтовариства.

Виходячи із Конституції України, спробуємо вивести концепцію загальних принципів організації та діяльності НБ, яка повинна врахувати основні принципи державного ладу та безпеки міжнародного співтовариства. Головним принципом державного ладу є принцип суверенності і незалежності держави. Головним принципом безпеки міжнародного співтовариства – принцип мирного вирішення спорів.

Враховуючи ці головні принципи при формуванні структури органів НБ, важливою повинна бути, на нашу думку, концепція принципів формування системи органів НБ. Вона полягає в наступному: всі принципи формування системи органів НБ можна розподілити на загальні та спеціальні. До загальних принципів формування системи органів НБ можна віднести:

– принцип забезпечення суверенності і незалежності держави;

– принцип мирного вирішення спорів;

– принцип адекватності заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам;

– принцип додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність.

Серед спеціальних принципів формування органів НБ можна виділити:

– прагнення до мінімуму ступенів у їх ієрархічній структурі;

– забезпечення „гнучкості\" організаційної їх структури;

– усунення дублювання організації їх структури;

– диференціація та фіксування функцій.

Розглянемо загальні принципи організації та діяльності органів НБ України. Ці принципи закладені в Основному Законі країни – Конституції. Деякі принципи діяльності органів НБ відображені у правових актах, які регулюють різні її сторони та рівні. Маючи правове закріплення, принципи стають важливими орієнтирами. Універсальність загальних принципів організації та діяльності органів НБ виражається в тому, що вони поширюють свою дію на всі сфери суспільного життя – економіку, політику, культуру, на всіх суб\'єктів суспільних відносин. У науковій літературі виробився загальний підхід до поняття, змісту та системи принципів діяльності органів державної влади, однак зберігаються і деякі відмінності у визначенні їх складу та в назвах. Так, вчені В.М. Плішкін [5], Г.В. Атаманчук [6], Г.С. Яковлев [7] ділять всі принципи діяльності органу на: загальні (які впливають на всі сфери суспільної діяльності) та спеціальні (організаційно-технологічні).

Отже, виходячи з Конституції України, загальними принципами організації та діяльності РНБО можна визначити такі принципи: забезпечення суверенності і незалежності держави, мирного вирішення спорів, адекватності заходів захисту національних інтересів реальним та потенційним загрозам, додержання балансу інтересів особи, суспільства, держави та їх взаємна відповідальність.

Основного значення серед усіх загальних принципів набуває принцип забезпечення суверенності й незалежності держави.

Цей принцип виходить із основних принципів державного ладу.

Загальне уявлення про кожну державу і державний лад у цілому дають насамперед основні принципи держави і державного ладу, оскільки вони опосередковують собою суть держави, її тип, місце і роль у суспільстві. Основними принципами державного ладу України відповідно до її Конституції є принципи: суверенності й незалежності держави, демократизму держави, соціального і правового характеру держави, унітарності (єдності, соборності) [8, с. 12]. Головним серед них є принцип суверенності й незалежності держави.

Серед принципів системи організації та діяльності органів НБ за цими ознаками пріоритетним принципом є принцип забезпечення суверенності і незалежності України.

Суверенітет (від франц. – верховенство, найвища влада) – органічна властивість влади самостійно і незалежно від будь-якої влади здійснювати свої функції як усередині країни, так і за її межами.

Захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави, справою всього Українського народу, її виконання покладається на Збройні Сили України. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Жодна частина цієї території не може проголосити себе незалежною від суверенної влади держави.

Даний принцип означає внутрішній і зовнішній суверенітет, незалежність нашої держави в усіх основних сферах: політичній, економічній, соціальній та інформаційній.

Суверенітет Української держави проявляється у таких характеристиках, як верховенство державної влади, її єдність і незалежність.

Верховенство державної влади полягає в тому, що саме вона започатковує фундаментальні засади суспільства і держави, визначає основи взаємовідносин особи і держави, принципи організації і діяльності всіх суспільних інституцій.

Єдність державної влади полягає в тому, що вона єдина і неподільна, тобто носій цієї влади – народ, самостійно реалізує свій суверенітет.

Народний характер влади обумовлює її єдність, яка втілюється в механізмі здійснення повновладдя, найголовнішими елементами якого є безпосередня та представницька демократія [8, с. 17].