ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Забезпечення конфіскації грошових сум і майна, отриманих злочинним шляхом (міжнародно-правові аспекти)

Реферат на тему:

Забезпечення конфіскації грошових сум і майна, отриманих злочинним шляхом (міжнародно-правові аспекти)

Головною метою держави є забезпечення правопорядку та законності, захист прав і свобод людини, державних і громадських організацій, комерційних структур через соціальний контроль за злочинністю та правопорушеннями. Згідно зі ст. 3 Конституції України „людина, її життя і здоров\'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю\" [1, с. 3]. Англійський юрист Д. Локк уперше визначив, що природними правами людини є не тільки право на життя і свободу, але й право на володіння майном [2, с. 25]. У сучасному світі право на життя, свободу та недоторканість власного майна вважаються найголовнішими для людини.

Правоохоронні органи, покликані охороняти власність від злочинних зазіхань, повинні миттєво реагувати на протиправні дії, тому в їх розпорядженні повинен бути дуже великий обсяг інформації про злочинність як в Україні, так і за кордоном з метою швидкого і точного аналізу будь-якої ситуації.

Законодавство України та зарубіжних країн визначає, що міжнародний розшук, арешт і конфіскація отриманих злочинним шляхом грошових сум і майна – це акт міжнародної правової допомоги, що здійснюється угодами, укладеними чи прийнятими на основі доручень компетентних правоохоронних органів або судів зарубіжних країн методом виявлення та забезпечення збереження грошей, що підлягають конфіскації, цінностей та майна, отриманих злочинним шляхом, які належать обвинуваченому, а також доходів від злочинної діяльності, їхня передача іншій державі для використання у кримінальному судочинстві доказу або для відшкодування шкоди. Здійснюється конфіскація на основі вироку суду або іншого судового рішення та виключно у межах процедур згідно з законодавством тієї держави, на території якої перебуває майно. При цьому сторона, що конфіскувала доходи або власність, розпоряджається ними відповідно до свого національного законодавства і адміністративних процедур.

Враховуючи транснаціональний характер злочинності, було розроблено міжнародні документи, що охоплюють ключові питання кримінального правосуддя та складаються з основних міжнародних стандартів. Процес правової інтеграції, в якій активно бере участь і наша держава, визначає адаптацію українського законодавства до вимог цих стандартів, їхнє урахування у розвитку національної правової системи та в діяльності правоохоронних органів держави в сфері забезпечення застосування конфіскації.

Аналіз досліджень і публікацій українських науковців Біленчука П., Бірюкова Г., Дедекаєва В., Крикуна О., Курінного Є., Маляренка В., Цимбала П. свідчить, що створення сучасної ефективно діючої системи боротьби з організованою злочинністю можливе тільки за умови застосування нормативно-правового регулювання, що відповідає міжнародним стандартам, та комплексного використання передових комп\'ютерних інформаційних технологій.

У статті автором приводиться аналіз більшості міжнародних актів у сфері забезпечення застосування конфіскації майна.

З другої половини 1940-х рр. починається розробка документів, у яких було здійснено спроби визначати права людини та стандарти діяльності органів кримінальної юстиції. Світове співтовариство в цих документах особливу увагу приділяє проблемам кримінального правосуддя. Ця діяльність активізувалась у 1980-х рр. та до нинішнього часу здійснюється Комісією ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя (до 1992 р. – Комітет ООН з попередження злочинності та боротьби з нею), Конгресами ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками1.

Особливе місце приділяється проблемам кримінального правосуддя на сесіях Економічної та Соціальної Ради ООН, Генеральній Асамблеї ООН. Необхідно зазначити, що і у діяльності регіональних організацій спостерігається загальна тенденція до розширення міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності, у тому числі – Ради Європи, учасником якої стала Україна [3].

Як наслідок, існує система документів про забезпечення прав людини у сфері правосуддя, організації та діяльності органів кримінальної юстиції, у тому числі з захисту права власності, економічних інтересів особи та суспільства, відшкодування заподіяної злочином шкоди, припиненню злочинної діяльності шляхом конфіскації її знарядь і доходів, отриманих злочинним шляхом.

Перш за все, необхідно розглянути концептуальні положення, які визначають напрями вдосконалення національного законодавства, та співробітництво правоохоронних органів різних країн у протидії злочинності, що містяться в міжнародних документах універсального характеру.

Першою з них є прийнята та проголошена 10 грудня 1948 р. резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН „Загальна декларація прав людини\". У статті 8 резолюції визначено, що „кожна людина має право на ефективне відновлення в правах компетентними національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом\", у тому числі і на захист передбаченого ст. 17 „права володіти майном як одноособово, так і разом з іншими\".

Особливе місце серед документів універсального характеру займає Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину та зловживання владою від 23 листопада 1985 р., затверджена резолюцією 40/34 Генеральної Асамблеї ООН [4].

У ній, з погляду принципів правосуддя, визначено:

– що необхідно розуміти під жертвами злочину;

– права жертв злочину;

– права правопорушників і третіх сторін.

Також, давши принципові визначення про право на відшкодування причиненого злочином матеріального збитку, світове співтовариство розробило: „Стандартні мінімальні правила ООН щодо заходів, не пов\'язаних з тюремним ув\'язненням(Токійські правила)\", які було прийнято 14 грудня 1990 р. резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 45/110.

В останні роки проблемам захисту права власності, відшкодування матеріальних збитків, нанесених злочинними діями, конфіскації грошових сум і майна, світове співтовариство приділяло увагу не тільки на рівні документів універсального характеру. Важлива роль у цьому належить Конгресам ООН з попередження злочинності та поведінки з правопорушниками. У документах цих міжнародних форумів, покликаних аналізувати актуальні та принципові питання здійснення правосуддя, вказані проблеми знаходять постійне відображення.