ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Економічні злочини як об’єкт спеціального криміналістичного дослідження

Застосування вузького тлумачення досліджуваної категорії створює додаткові переваги як у концептуальному, так і практичному аспекті. Насамперед це дозволило б уникнути плутанини при трактуванні поняття \"економічна злочинність\", ввести впорядковану систему обліку економічних злочинів та оцінки результатів боротьби з ними, розмежувати на практиці функції кількох правоохоронних підрозділів та служб (карного розшуку, ДСБЕЗ, УБОЗ, податкової міліції та ін.), сконцентрувати зусилля на боротьбі з \"business crime\" як наймасштабнішим, економічно руйнівним і соціально деструктивним видом злочинності [21].

На практиці сформульоване поняття та криміналістичний аналіз економічних злочинів дозволятимуть підготувати загальне підґрунтя для формування спеціальних методик розслідування окремих їх видів (груп). Рівні групування злочинів у методиці розслідування можуть бути різні, про що вже йшлося в криміналістичній літературі [22]. Загальні положення методики розслідування економічних злочинів включатимуть результати пізнання теоретичних і методологічних проблем аналізу й оцінки об\'єкта дослідження, дослідження концепції криміналістичної характеристики економічних злочинів як основи формування окремих методик розслідування, вивчення загальних структурних складових спеціальних методик, закономірностей організації і проведення розслідування та ін. Спеціальні ж методики розслідування розроблятимуться на основі загальних положень відповідно до потреб слідчої практики. Вони можуть бути сформовані як на груповому (відповідно до окремих галузей економічної діяльності), видовому (відповідно до норм Особливої частини КК), внутрішньовидовому (наприклад, розслідування розкрадань у різних сферах господарювання), так і на позавидовому рівні (критеріями для формування таких методик виступають інші криміналістично значимі фактори).

Література:

1. Попередження та виявлення злочинів у сфері економіки шляхом впровадження та використання захищених бланків суворого обліку: Метод. рекомендації / За ред. проф. В.Д. Сущенка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – С. 5.

2. Корж В.П. Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – С. 11.

3. Іменем Закону. Тижневик МВС України. – № 14. – 04.04.–10.04.2003. – С. 3.

4. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине (к вопросу о новом содержании) // Юридична освіта і правова держава: Збірник наукових праць. – Одесса, 1997. – C. 211.

5. Яковлев А.Н. Социология экономической преступности. – М.: Наука, 1988.

6. Теневая экономика: опыт криминологического исследования / А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко и др. – Луганский институт внутренних дел, 1997. – C. 22–23.

7. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Издательство \"Юридический центр Пресс\", 1999. – С. 43–44.

8. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навчальний посібник / За ред. М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.; Завидов Б.Д. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. – М.: Экзамен, 2001. – 224 с.; Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: Учебное пособие. – М., 2001. – 108 с.

9. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общей редакцией д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1999. – C. 484.

10. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М.: Бизнес-школа \"Интел-Синтез\", 1997. – C. 32.

11. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999; Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник / За ред. проф. О.М. Бандурки. – Харків: Рубікон, 2000. – 272 с.; Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. – Харьков, 2002. – 280 с.

12. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под редакцией проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петерб. академия МВД России, 1998. – C. 283.

13. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями: уголовно-правовое и криминологическое значение: Автореферат дисс. ... д-ра юрид. наук. Специальность 12.00.08. – Алма-Ата: Казанский гос. ун-т им. С.М. Кирова, 1991. – C. 9.

14. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. – СПб.: СПбУЭФ, 1994. – С. 53.

15. Образцов В.А., Ястребов В.Б. О комплексном подходе к проблемам борьбы с преступлениями, совершаемыми в народном хозяйстве // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 29. – М., 1978. – C. 65.

16. Яковлев А.М. Преступность в сфере экономики // Советское государство и право. – 1986. – № 4. – С. 50.

17. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. – М., 1996. – С. 386–387.

18. Образцов В.А. Преступления, связанные с профессиональной деятельностью как объект криминалистического исследования / В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 36. – М., 1982. – С. 93–94.

19. Свенссон, Бу. Экономическая преступность. – М.: Прогресс, 1987. – С. 121.

20. Клименко Н.І. Проблеми посилення боротьби з економічною злочинністю в Україні // Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – Литсопад. – К., 1997. – С. 292–294.

21. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. – Вып. 5. – М., 1992. – С. 14.

22. Аленин Ю.П. О структуре методики расследования преступлений // Юридична освіта і правова держава: Збірник наукових праць. – Одеса, 1997. – С. 245–246; Бахин В.П. Криминалистическая методика: Лекция. – К., 1999.

* Відповідно до нашої концепції тут і надалі поняття \"економічні злочини\" та \"злочини у сфері економічної діяльності\" вважати тотожними.