ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Економічні злочини як об’єкт спеціального криміналістичного дослідження

У правозастосовній діяльності та окремих наукових дослідженнях поняттям \"економічні злочини\" охоплюються здебільшого діяння, що вчинюються у господарській сфері, деякі види зазіхань на власність, окремі посадові злочини, виготовлення або збут підроблених грошей та цінних паперів тощо. У цьому випадку підставою для віднесення того або іншого злочинного діяння до економічного в кримінально-правовому розумінні є родовий об\'єкт злочину [8]. При цьому факультативним об\'єктом таких посягань можуть бути інші суспільні цінності та блага. Адже у кримінально-правовому зрізі економічні злочини – складна сукупність кількох десятків складів злочинів, передбачених різними главами Кримінального кодексу, основним об\'єктом яких є суспільні відносини у сфері економіки [9]. Деякі вчені-правники взагалі вважають, що здійснити чітке визначення поняття \"економічні злочини\" дуже важко у кримінально-правовому вимірі, оскільки воно завжди передбачає певну невизначеність [10].

Останнім часом вітчизняними та зарубіжними вченими розпочате фундаментальне криміналістичне дослідження проблеми економічних злочинів, насамперед визначають їх криміналістичну сутність, проводиться класифікація, закладаються теоретичні і методичні основи розслідування [11].

Аналізуючи сучасний стан наукової думки і враховуючи практичні потреби сьогодення у виробленні ефективних засобів протидії кримінальним явищам економічного характеру, вважаємо за необхідне навести деякі концептуальні підходи щодо визначення поняття \"економічні злочини\" в його криміналістичному розумінні.

По-перше, питання про те, що собою являють економічні злочини не є черговою науковою абстракцією, далекою від потреб практики. Власне кажучи, від точності та глибини відповіді на нього залежатиме не лише задоволення гносеологічного інтересу, але й ефективність контролю держави за криміналізацією економіки. Обрання того чи іншого підходу до визначення поняття економічних злочинів, його змісту та обсягу, виявлення спільних характеристик, достатніх для об\'єднання усіх діянь до криміналістично однорідної групи, дозволить більш предметно та цілеспрямовано проводити наукові дослідження, конкретизувати об\'єкт вивчення, виробити єдині критерії оцінки результатів боротьби з цим явищем наукою і практикою. Для кримінологів підсумки таких теоретичних вишукувань матимуть суттєве практичне значення у законотворчій роботі, під час підготовки та реалізації регіональних і загальнодержавних програм профілактики злочинності. З криміналістичних позицій, обрання того чи іншого підходу до визначення поняття економічної злочинності, її змісту та обсягу зумовлює результативність формування та конкретизації ефективних прийомів і методів виявлення, розслідування та попередження окремих видів (груп) таких діянь, що у кінцевому результаті сприятиме підвищенню професіоналізму у боротьбі зі злочинністю.

По-друге, слід зазначити, що на сьогодні як вітчизняною, так і зарубіжною наукою не сформовано загальноприйнятого визначення цього поняття. Майже всі сучасні наукові дослідження економічних злочинів розкривають їх обсяг (систему), не визначивши зміст (ознаки). Відсутність у науці єдиного концептуального розуміння поняття викликає, безперечно, значні труднощі щодо єдиної класифікації економічних злочинів. Сьогодні у більшості випадків ці діяння традиційно групуються за \"загальним правилом\" – законодавчою підставою, тобто найменуванням порушених норм кримінального закону або за об\'єктом зазіхання. Іноді таке групування здійснюється у вигляді переліку кримінально-караних діянь у сфері економіки.

По-третє, понятійна невизначеність, безперечно, заважає пошукам загальноприйнятого підходу й до трактування близького за змістом поняття \"злочини у сфері економіки\", проведення логічного зіставлення цих двох понять, критеріїв їх розмежування, які, на нашу думку, безперечно існують, маючи як наукове, так і практичне значення [12]. При цьому у вітчизняній та зарубіжній науці поняття \"злочини в сфері економіки\" за змістом і етимологічно збігається з поняттям \"економічні злочини\" (останнє здебільшого використовується зарубіжними, переважно західними спеціалістами).

По-четверте, слід враховувати чинник неоднакового тлумачення сутності економічних злочинів фахівцями різних галузей знань – юридичних і економічних, оскільки об\'єкт вивчення в цьому випадку знаходиться на стику суспільних відносин.

По-п\'яте, оскільки криміналістична та кримінологічна класифікації не можуть абсолютно збігатися з класифікацією кримінально-правовою, аналіз цього явища не обмежений рамками діючого кримінального законодавства, що надає дослідникам певної свободи у виборі підходів та критеріїв, значно спрощуючи можливість знайдення в майбутньому конструктивних методологічних рішень.

Для злочинів у сфері економіки – найширшого класифікаційного поняття, характерним є, у першу чергу, спільність об\'єкта посягання, яким є економічні відносини, відносини власності усіх форм, відносини господарювання (підприємництва) – тобто, в широкому розумінні, економічна система країни.

Так, на думку І.І. Рогова, до найширшої групи злочинів у сфері економіки слід віднести як ті суспільно-небезпечні діяння, де економічні відносини виступають основним об\'єктом посягання (злочини проти власності та господарські злочини), так і злочини, де вони стають додатковим або факультативним об\'єктом (окремі посадові злочини, злочини проти порядку управління тощо) [13]. Поняття економічної злочинності залежно від підходів різних вчених охоплює або сферу економічних відносин, що складаються у різних сферах життєдіяльності суспільства, або винятково економіку, або обмежується лише рамками злочинності підприємців. Лише в останньому випадку, як вважає В.В. Колесников, можна чітко окреслити логічний обсяг цього поняття та конкретизувати об\'єкт дослідження [14].

Іншою ознакою злочинів у сфері економіки є їх кримінологічна однорідність, тобто детермінованість однаковими соціально-економічними та організаційними факторами [15]. Саме за цією ознакою не можна відносити до економічних такі діяння, як диверсія, шпигунство, тероризм тощо, оскільки вони, хоча і посягають на економічну систему, але детерміновані зовсім іншими чинниками.