ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства

Існуюча на сьогодні об\'єктивна тенденція росту експлуатаційних затрат підприємств комунального господарства уже нині в деяких підгалузях призводить до різкого збільшення затрат порівняно з доходами, виникнення і росту збитковості комунального господарства і необхідності в умовах розвитку ринкових відносин. Вирішення цієї проблеми пов\'язано з удосконаленням економічних відносин, створенням фінансових механізмів, адекватних умов ринкової економіки.

Для вирішення цього завдання необхідне реформування галузі, що обумовлено об\'єктивними і суб\'єктивними причинами. Ця обставина ні у кого не викликає сумнівів. У зв\'язку з цим, необхідно вирішити три основні завдання: знизити витрати бюджетної системи, стимулювати енергозбереження і виключити подальше зниження рівня послуг, що надаються. Основні протиріччя виникають при обговоренні конкретних методів реалізації реформи.

Схвалена постановою Кабінету Міністрів України програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства передбачає:

– досягнення взаємоузгодження регуляторних функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

– забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

– запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

– прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

– доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг [5].

Основними важелями, які створять достатній рівень фінансування підприємств та організацій житлово-комунального господарства, є: забезпечення в 2002–2003 роках 100-відсоткової оплати споживачами вартості послуг; удосконалення системи надання пільг і субсидій з оплати житла і комунальних послуг; забезпечення цільового використання складових тарифу (амортизаційних відрахувань, прибутку тощо) для модернізації і розвитку підприємств і організацій житлово-комунального господарства; формування фінансово-кредитної системи модернізації та розвитку житлово-комунального господарства на території місцевого самоврядування, механізму залучення та повернення короткострокових і довгострокових кредитів та інвестицій.

Подальше реформування житлово-комунального господарства потребує вдосконалення правового та методичного забезпечення.

З урахуванням змін, що відбулися в економіці України та її законодавстві, необхідно розробити нові і внести зміни до чинних законодавчих та іншихнормативно-правових актів, що регулюють економічні, соціальні та інші відносини у житлово-комунальній сфері. Так, пропонується внести зміни до таких законів України:

– „Про місцеве самоврядування в Україні\"[2], „Про місцеві державні адміністрації\"[3], „Про ціни і ціноутворення\"[4] – щодо врегулювання повноважень органів влади в частині встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;

– „Про ліцензування певних видів господарської діяльності\"[1] – щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, тобто доповнити статтю 9 пунктом 67 такого змісту: \"виробництво і постачання теплової енергії\".

Література:

1. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

2. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР // Комп\'ютерно-правова система \"Ліга Закон\".7: www.liga.kiev.ua.

3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.99 № 586-XIV // www.zakon.rada.gov.ua.

4. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.90 № 507-ХІІ // www.zakon.rada.gov.ua.

5. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 139 // Комп\'ютерно-правова система \"Ліга Закон\".7: www.liga.kiev.ua.

6. Александров А.М., Вознесенский Э.А. Финансы социализма. – М.: Финансы, 1974.

7. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998.

8. Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунального підприємства в Україні: Дис...канд. юр. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2001.

9. Запорожко Л.Н. Формирование, распределение прибыли коммунальных предприятий и резервы ее роста: Автореф. дисс... канд. экон. наук. – Л., 1978

10. Марголина Н.Л. Финансы жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие. – ЛФЭИ, 1986.

11. Махонь Е.И. Финансы коммунального хозяйства и их развитие в современных условиях (на примере Санкт-Петербурга): Автореф. дисс... канд. экон. наук. – СПб.: СПбУЭФ, 1992.

12. Морозов О.А. Финансовые аспекты деятельности предприятий системы жизнеобеспечения города: Дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2000

13. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. – М.: Менеджер, 1998.

14. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.; Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Х.: Фірма \"Консум\", 1998.

15. Чернышев Л.Н. Ценовая и тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве. – М.: Книжный мир, 1998.

16. Честный М.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ. – М.: Экономика, 1968.

17. Шейнин Л.Б. О финансировании жилищно-коммунального хозяйства // Финансы СССР. – 1985. – № 5.

18. Шеремет Л.Д., Сейфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА, 1998.