ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства

Реферат на тему:

Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства

Комунальне господарство займає особливе місце серед галузей, які складають господарюючі комплекси територій. У більшості робіт комунальне господарство досліджується в складі галузей, які надають платні послуги або у сукупності з житловим господарством [10, с. 14; 11, с. 12; 15, с. 101; 16. с. 12; 17, с. 11]. Підхід до житлово-комунального господарства як до єдиної галузі є традиційним і заснований на загальних ознаках, притаманних як житловому, так і комунальному господарству. Але в економіці комунального господарства є особливості, які дозволяють відділити його від житлової та інших галузей господарства територій і розглядати у вигляді окремо взятої галузі територіально-господарського комплексу.

Теоретичні та практичні аспекти фінансів, безпосередньо комунального господарства, можна віднести до недостатньо досліджених питань. Теоретичне осмислення фінансів комунального господарства, їх характерних особливостей і місця в системі фінансів держави є необхідною умовою побудови фінансового механізму галузі.

Оскільки фінанси – це єдина економічна категорія, яка має державну владну форму виразу, отже, фінансовий механізм будь-якої галузі, у тому числі комунального господарства, є найважливішим важелем реалізації соціально-економічної політики держави.

Вищенаведені міркування обумовили написання даної статті.

Основними науково-теоретичними джерелами роботи, крім законодавчої бази, є праці вчених з проблематики державного управління, цивільного і фінансового права, а також економіки. Зазначеному питанню приділяли увагу Вознесенський Е.О. [6], Воронова Л.К. [14], Гринюк Р.Ф. [8], Запорожко Л.М. [9], Махонь Є.І. [11], Морозов О.А.[12] Але їх праці присвячені загальним питанням фінансів, фінансування і в них не розкрито поняття фінансово-правового механізму комунального господарства в сучасних умовах.

Отже, метою наукової статті є дослідження поняття, складу фінансового механізму і особливостей його функціонування в комунальному господарстві.

Для реалізації сформульованої мети перед автором постали такі завдання: розкриття поняття та сутності фінансів комунального господарства; визначення фінансового механізму комунального господарства та принципів його побудови в умовах реформування галузі.

Комунальне господарство об\'єднує ряд підгалузей, які виробляють різноманітну продукцію і послуги та забезпечують життєдіяльність населення, підприємств і організацій, розташованих на даній території. Сюди відносять: ресурсопостачання (теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення), благоустрій населених пунктів (дорожнє господарство, озеленення, санітарна очистка та утилізація відходів), побутове обслуговування (банно-пральне господарство, готельне господарство та ритуальні послуги). Відмінними ознаками галузі комунального господарства є такі:

– використання у ході технологічного процесу інженерної інфраструктури, прив\'язаної до конкретної території (мережі водопроводу, каналізації, тепломережі, будови по передачі електроенергії тощо);

– нерозривність або чітка послідовність процесів виробництва, передачі та споживання матеріальних носіїв послуг;

– нерівномірність попиту на послуги підприємств комунального господарства за сезонами, днями тижня, часом доби і практична неможливість поповнити недостатній рівень обслуговування в минулому періоді за рахунок покращання обслуговування в наступний період;

– послуги та продукція галузі призначені для всіх груп споживачів територій (підприємства, організації, населення), споживання більшості послуг галузі може бути як продуктивним, так і особистим або суспільним;

– послуги комунального господарства, призначені для особистого або соціального споживання, надаються за тарифами, нижчими собівартості послуг;

– комунальні підприємства за розмірами і умовами експлуатації зазвичай залежать від величини і типу населеного пункту [12, с. 6–7].

Серед значної кількості думок економістів про сутність фінансів, найбільш обґрунтованою і аргументованою є думка професора Е.О. Вознесенського, який визначає фінанси як економічну категорію, а саме: загальним абстрактним визначенням фінансів є розуміння їх як системи грошових відносин, що мають імперативну форму, що виражає перерозподіл національного доходу суспільства, формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів відповідно до дії об\'єктивних економічних законів [6, с.10].

Необхідно зазначити, що основними ознаками, які дозволяють віднести конкретні грошові відносини у сфері комунального господарства до фінансів є такі: вартісний (грошовий) характер відносин; відносини повинні бути викликані фактом наявності держави як органу управління; такі відносини повинні виражати перерозподіл уже розподіленого сукупного суспільного продукту [13, с. 9].

Здійснюючи свою господарську діяльність, підприємства комунального господарства вступають у грошові відносини з цілим рядом суб\'єктів:

– працівниками цих підприємств (в основному відносини щодо оплати праці);

– населенням (при розрахунках за вироблену продукцію і послуги);

– підприємствами (при взаємних розрахунках за вироблену продукцію і послуги, при розподілі прибутку і доходів тощо);

– державою державним і місцевими бюджетами (при внесенні коштів у бюджети та отриманні асигнувань);

– підрозділами всередині цих підприємств (або відносини по вертикалі) щодо здійснення статутної діяльності;

– кредитною системою, що охоплює не тільки позичкові операції (видача і повернення кредиту, виплата і отримання процентів), але й реінвестування в інноваційну діяльність, а також касові операції по безготівкових і готівкових розрахунках;

– біржами, страховими організаціями та іншими інститутами фінансово-кредитної системи. Ці грошові відносини складаються з інвестицій (біржі, фонди, фінансові компанії) або покриття витрат підприємства у вигляді платежів страховим фірмам, трастовим компаніям, а також отримання доходів (або збитків) від операцій з цінними паперами, валютою, у вигляді страхових виплат, комісійних та інших надходжень або компенсацій.