ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Таким чином, наголошуючи на теоретичній та практичній значимості характеристики правопорушень, які вчиняються щодо працівників податкових органів, варто зазначити наступне. Її вивчення на макрорегіональному, внутрішньорегіональному та нижчих рівнях надасть об\'єктивні і всебічні відомості про обставини скоєння означеної категорії протиправних дій, умови, що їм сприяють, дозволить правильно організовувати захист податківців, своєчасно і цілеспрямовано вживати заходів з попередження протиправних дій щодо працівників органів державної податкової служби України, забезпечення їх безпеки.

Література:

1. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979. – Т. 3. – С. 183–193; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. От теории к практике. – М., 1988; Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. – М., 1983; Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика в методике расследования. Методика расследования преступлений (общие положения): Материалы научно-практической конференции. – М., 1976; Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 25. – М., 1976 та ін.

2. Криминалистика: Учебник / Под. ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А. – М., 1988. – С. 454.

3. Бахин В.П., Карпов Н.С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения: Лекция. – К., 1999. – 21 с.; Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980–2002 гг.). – К.: НАВДУ, \"Основа\", 2002. – 456 с.; Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. – К.: ДІЯ, 2002. – 182 с. та ін.

4. Аванесов Г.А., Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. – М., 1965; Аванесов Г.А. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. – М., 1972; Блувштейн Ю.Д. Методы моделирования в изучении преступника и преступного поведения. – М., 1974; Вицин С.Е. Системный подход и преступность. – М., 1980; Яковлев А.М. Социология экономической преступности. – М., 1986; Забрянский Г.И. Методика криминологической классификации регионов // Вестник Московского университета. Серия II. Право. – 1989. – № 5. – С. 52–58; Криминологические исследования в мире. – М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1995. – 195 с.; Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: \"Щит-М\", 1998. – 306 с.; Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло: Автореферат дис...к.ю.н. – Харків: НЮА України ім. Ярослава Мудрого, 2002. – 20 с. та ін.

5. Горяинов К.К. Общая характеристика преступлений. (Криминолого-криминалистические исследования). – Вып. I. – М., 1980. – С. 9.

6. Лукашов В.А. Правовые и организационно-тактические проблемы советского уголовного розыска: Дисс... д.ю.н. – М., 1972; Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-тактических характеристик // Криминалистические характеристики преступлений: Сборник научных трудов. – М., 1984; Утевский А.Б. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на транспорте и научно-практические меры повышения ее эффективности: Дисс...д.ю.н. – М., 1985; Дамов Ю.В. Правовые и организационно-тактические вопросы раскрытия аппаратами уголовного розыска умышленных убийств: Дисс...к.ю.н. – М., 1987; Алпатов В.В. Организация и тактика предупреждения и раскрытия краж государственного и общественного имущества: Дисс...к.ю.н. – М., 1987 та ін.

7. Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик // Криминалистические характеристики преступлений: Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 73.

8. Утевский А.Б. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на транспорте и научно-практические меры повышения ее эффективности: Дисс...д.ю.н. – М., 1985. – С. 83–96; Дамов Ю.В. Правовые и организационно-тактические вопросы раскрытия аппаратами уголовного розыска умышленных убийств: Дисс...к.ю.н. – М., 1987. – С. 17 та ін.

9. Ліпкан В.А., Никифорчук Д.Й, Руденко М.М. Боротьба з тероризмом. – К.: Знання України, 2002. – С. 136.

10. Сакало В.О. Тактика злочинної діяльності: Автореферат дис...к.ю.н. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 16 с.

11. Сакало В.О. Тактика злочинної діяльності: Автореферат дис...к.ю.н. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – С. 2.

12. Статистичний щорічник України за 2001 рік. – К.: Держкомстат України, \"Техніка\", 2002. – С. 514.

13. Авер\'янов В.Б. та ін. Коментар до Конституції України. – К.: АТ \"Книга\", 1998. – 412 с.

14. Тарангул Л.Л. Теоретичні основи ругіональної податкової політики // Науковий вісник Академії ДПС України. – 2002. – № 3(17). – С. 36.

15. Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, п. 4.3.2. затверджений наказом ДПА України від 7 квітня 2003 року № 160. – К.: ДПА України, 2003. – 8 с.