ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Значний інтерес для характеристики протиправних дій щодо податківців становить вивчення географії таких правопорушень. Вона визначає їх територіальну розповсюдженість, структуру, частоту прояву, дає уявлення про поширеність правопорушень на території, де розташовуються платники податків, яких обслуговують податкові органи за відповідними рівнями управління – стратегічним, оперативним, тактичним.

Для дослідження цього аспекту проблеми скористаємося схемою поділу України на економічні регіони і віднесення областей до шести макрорегіонів, запропоновану групою вчених НАН України – М. Долішнім, М. Паламарчук, О. Паламарчук: Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, м. Київ), Донецький (Донецька, Луганська), Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька), Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська), Причорноморський (Миколаївська, Одеська, Херсонська, АР Крим, м. Севастополь) і Харківський (Полтавська, Сумська, Харківська).

З погляду методології, для вивчення географії протиправних дій, ми вважаємо такий підхід цілком виправданим у зв\'язку з тим, що в основу поділу країни на економічні зони, як відомо, покладено територіальний поділ праці, а його рівень залежить від рівня суспільного поділу праці в країні і може бути непрямим показником рівня розвитку її продуктивних сил, від якого, зокрема, залежить податкоспроможність регіонів. Остання ж є однією з найбільш інтегративних соціально-економічних характеристик регіону, яка відбиває фінансово-економічні можливості регіону щодо напрацювання таких обсягів фінансових ресурсів і створення такого фонду нагромадження, які б дозволили: по-перше, забезпечувати власні потреби регіону щодо розширеного відтворення всіх складових його багатств та аспектів життєдіяльності населення; по-друге, що особливо важливо, забезпечувати дохідну частину бюджету та позабюджетних фондів для задоволення потреб держави [14]. Ці процеси регулюються податковим законодавством держави, контроль за дотриманням якого, відповідно до Закону „Про державну податкову службу в Україні\" від 4 грудня 1990 р. № 509-XII, здійснюють податкові органи. Крім цього, запропонований методологічний підхід у вивченні характеристики протиправних дій, на наш погляд, має перспективу у зв\'язку з модернізацією податкової служби, яка відбувається в рамках адміністративної реформи в країні і передбачає консолідацію податкових органів та перехід від організації податкових адміністрацій за існуючим адміністративно-територіальним принципом до макрорегіонально-міжрегіональних податкових округів (6–10 на країну), а також міжрайонних інспекцій (120–150) [15]. У зв\'язку з цим, на нашу думку, при формуванні податкових округів доцільно врахувати використану вище схему поділу країни на макрорегіони очевидною є необхідність подальшої розробки та впровадження в теорію і практику діяльності органів ДПС України сучасних методик систематичного спостереження і аналізу всіх факторів, що впливають на роботу податкової служби, діяльність підрозділів на оперативному рівні управління якої внаслідок реформування матиме міжрегіональний характер. Безсумнівно, до таких факторів належить і протидія податківцям з боку платників податків – правопорушників.

Далі розглянемо дані про протиправні дії, вчинені щодо податківців по регіонах України. Для розрахунків скористаємося відомостями за останні два роки, що аналізуються (табл. 6).

Наведені відомості дозволяють виділити регіони, де умови праці податківців, порівняно з середніми по державі, більш небезпечні. Про це свідчить показник „скоєно протиправних дій на 1000 фактично працюючих\". У 2000 р. по Україні він дорівнював 3,2, а у Харківському, Західному і Придніпрянському регіонах, відповідно, 5,3, 4,7 і 3,4. У 2001 році серед регіонів з підвищеною небезпечністю умов праці податківців залишились Придніпровський (3,7) і Харківський (2,9) регіони, де кількість вчинених дій перевищила середньодержавний показник, який дорівнював 2,8. Але найбільше в цьому році було вчинено протиправних дій у розрахунку на 1000 фактично працюючих у Донецькому макрорегіоні – 4,1. Це є підставою для більш детального вивчення їх характеристики на внутрішньорегіональному рівні. Наявна статистика ДПА України дозволяє зробити це в динаміці та сукупності зареєстрованих протиправних дій за п\'ять років (табл. 7).

Таблиця 6

Динаміка протиправних дій у розрахунку на 1000 фактично працюючих працівників ДПС України за 2000–2001 рр.

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Таблиця 7

Порівняльні дані про протиправні дії, скоєні щодо працівників ДПС Донецького макрорегіону у 1997 – 2001 р. *

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Узагальнюючи наведені в таблиці № 7 дані, можна зробити такий висновок. Порівняно із середнім показником „скоєно протиправних дій на 1000 фактично працюючих\" по системі ДПС України за п\'ять років у цілому, в регіоні він нижчий (на 1,4 % протиправних дій). Але статистика свідчить про більшу небезпечність умов праці податківців Луганської області, хоча за абсолютними показниками тут скоєно протиправних дій у 2,4 раза менше, ніж на Донеччині. На 1000 фактично працюючих тут більше скоюється протиправних дій, порівняно із середніми даними по регіону, – на 0,6; з даними по Донецькій області – на 0,9 протиправних дії. Між тим, на перший погляд, здавалося б зовнішні чинники, що об\'єднали Донецьку і Луганську області в єдиний соціально-економічний регіон (значна територіальна концентрація соціально-економічного потенціалу, густота населення, структурні особливості галузей господарювання, висока розвиненість в економічному відношенні і в той же час недостатня мобільність економіки тощо), повинні були однаково впливати на процес протидії платників податків органам ДПС, які в Донецькій і Луганській областях виконують однакові завдання, використовують при цьому одні і ті ж, окреслені чинним законодавством, сили, засоби, форми і методи роботи. Тому ми вважаємо, варто припустити, що причини більш небезпечної праці податківців Луганської області у 1997–2001 рр. зумовлюють внутрішні чинники – ті, що знаходяться в середині системи податкових органів області: недоліки в управлінні, доборі, розстановці, вихованні, професійній підготовці кадрів, недостатнє матеріально-технічне і соціально-побутове забезпечення тощо. Саме на них і необхідно звернути увагу ДПА в Луганській області при розробці заходів щодо забезпечення безпеки своїх працівників.