ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Отже, відмічаючи визначену в теорії ОРД узагальненість цілей і змісту оперативно-тактичної та оперативно-розшукової характеристик, усе ж варто підкреслити – остання більш ширша, оскільки охоплює як тактичну, так і організаційну сторони. Перша ж в основному стосується тактичного аспекту злочинної діяльності.

Приступаючи до характеристики злочинів та інших правопорушень, які вчиняються проти працівників державної податкової служби, зазначимо, що ми вважаємо за доцільне використовувати при їх аналізі багаточисельні джерела інформації, не тільки ті, які доповнюють, а й ті, що контролюють одне одного.

Проведене дослідження та аналіз звітних даних ДПА України про протиправні дії, що вчинюються проти працівників податкової служби, дають підстави говорити про наступне.

Перш за все, при аналізі динаміки протиправних дій виявляються періодичні коливання при відсутності яскраво вираженої тенденції їх вчинення стосовно працівників податкових органів. Про це свідчать відомості, наведені в таблицях 1, 2. Проте, якщо звернутись до характеристики стану злочинності у країні, то, за даними Держкомстату України, тут чітко прослідковується тенденція до їх зменшення (за винятком 2000 р., коли було зареєстровано на 1,6 % злочинів більше, ніж у попередньому, 1999 р.). Усього ж із 1997 р. до 2001 р. кількість зареєстрованих у державі злочинів зменшилась на 12,7 %* .

_______________________________________________

* Для розрахунку використані дані статистичних щорічників Держкомстату України за 1997 – 2001 рр.

Наведені показники абсолютної і відносної зміни рівня (темпу) протиправних дій не дають якісного пояснення тенденції їх скоєння. І насправді, у 1998 р. їх було скоєно на 56 або на 37,6 % більше, ніж у 1997 р. У 1999 р., порівняно з попереднім роком, протиправних дій було менше (– 64, або – 31,2 %), у 2000 р. знову зростання (+ 39, або + 27,7 %), а у 2001 р. – зменшення (– 22, або – 12,2 %). Якщо порівняти 2001 рік з 1997 роком, то тут наявне деяке зростання кількості протиправних дій (на 9, або + 6,0 %), відхилення у бік збільшення різної величини спостерігається в інші роки, за винятком 1999 р. (–8, або – 5,4 %).

Таблиця 1

Динаміка протиправних дій щодо працівників ДПС України за 1997–2001 рр.

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Таблиця 2

Показники темпів рівня протиправних дій щодо працівників ДПС України

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Вважаючи за необхідне все ж виявити загальну тенденцію змін вчинення протиправних дій щодо податківців, скористаємось методом „рухомої середньої\", для чого здійснимо згладжування динамічного ряду за допомогою дворічної рухомої середньої (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка протиправних дій щодо працівників ДПС України за 1997–2001 рр.

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Застосування вказаного методу дозволило отримати більш плавну криву, яка показує, що найбільший згладжений рівень протиправних дій був у 1998 році (177,0), потім він поступово зменшувався (1999 р. – 173,0, 2000 р. – 160,5), але у 2001 р. знову намітилась тенденція до його зростання (169,0), хоча фактично у 2001 році було скоєно протиправних дій на 11, або 6,5 %, менше від показника, отриманого за допомогою рухомої середньої і на 22, або 12,2 %, менше, ніж фактично у попередньому році.

Одержані за допомогою рухомої середньої результати, незважаючи на фактичне зменшення кількості протиправних дій, вчинених щодо податківців, дають підстави орієнтувати податкові органи на вжиття додаткових, посилених заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці працівників та їх захист.

Також звертає на себе увагу занадто велика частка злочинів у загальній кількості протиправних дій (злочинів і адміністративних порушень), яка за період, що аналізується – 1997–2001 рр. – в середньому становила 96,0 %. На адмінправопорушення припадає лише 4 % – 33 із 833 (діаграма 1, табл. 4), коли в цілому в державі, навпаки, кількість виявлених адміністративних правопорушень, наприклад, у 2001 р., перевищувала кількість зареєстрованих у цьому році злочинів у 12,4 раза [12]. Це ще раз підтверджує підвищений рівень професійного ризику працівників податкових органів.

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Діаграма 1. Співвідношення злочинів і адміністративних правопорушень, вчинених щодо працівників ДПС України за 1997–2001 рр.

Таблиця 4

Відомості про співвідношення злочинів і адміністративних правопорушень, вчинених щодо працівників ДПС України за 1997–2001 рр.

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Далі розглянемо структуру протиправних дій, вчинених щодо податківців у 1997–2001 рр., за їх видами (табл. 5).

Таблиця 5

Структура протиправних дій щодо працівників ДПС України за 1997–2001 рр. (за видами)

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Не вдаючись до більш детального аналізу, що зумовлено обмеженими параметрами статті, все ж зазначимо, що динаміка ні одного з видів протиправних дій, за якими їх згруповано, не має чітко вираженої тенденції, як і динаміка загальної кількості протиправних дій, про що зазначалося.

Щодо структури правопорушень, то з наведених даних видно наступне. Найбільш чисельну групу у 1997–2001 рр. становили протиправні дії корисливої спрямованості – проти власності органів ДПС та її працівників (523, або 62,8 %, за п\'ять років). Наступну за чисельністю групу (134, або 16,1 %) складали дії проти громадського порядку та моральності. За ними йдуть ті, що спрямовані проти життя та здоров\'я громадян (56, або 6,7 %), і є найбільш суспільно небезпечними. Оскільки в Україні життя та здоров\'я кожного громадянина країни гарантовано Конституцією та визнано нею найвищою соціальною цінністю (ст. 3) [13], ця група злочинів заслуговує на особливу увагу з метою розробки та впровадження в практику заходів з мінімізації професійних ризиків і забезпечення особистої безпеки працівників податкової служби. Значно менша питома вага протиправних дій проти авторитету органів державної влади – 1,9 %, або 16, випадків. Доволі значний прошарок належить такому виду протиправних дій, які звітність ДПА України відносить до категорії \"інші\". Ця категорія, поряд з вищеназваними, також потребує уваги та розробки і вжиття своєчасних заходів з попередження їх прояву.