ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Реферат на тему:

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів

Відомо, що рівень впливу на соціально-економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, багато в чому залежать від того, наскільки правляча система володіє знаннями про їх сутність і природу. Ось чому необхідно детально вивчати всі обставини, що зумовлюють зміни характеру правопорушень, відпрацьовувати нові прийоми та методи боротьби з ними. Це стосується також і боротьби з правопорушеннями, що вчиняються проти працівників податкових органів. Ураховуючи зазначені обставини, дуже важливо знати характеристику окремих видів правопорушень, що скоюються щодо працівників органів державної податкової служби (ДПС) України, яка може включати характеристику особистості правопорушників, способів скоєння правопорушень, причин і умов, що їм сприяють, тощо. Проте аналізу вказаних питань у юридичній літературі та податковій практиці, на нашу думку, поки що приділяється недостатня увага.

У зв\'язку з цим у статті здійснена спроба розглянути окремі елементи характеристики протиправних дій, під якими ми розуміємо сукупність вчинених щодо податківців правопорушень, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Такими елементами характеристики протиправних дій, що досліджуються у статті, є наступні: динаміка, рівень і темпи зміни протиправних дій, їх структура за видами, розповсюдженість на території країни. Урахування цих та інших елементів характеристики протиправних дій при плануванні і здійсненні заходів щодо забезпечення безпеки працівників податкових органів сприятиме підвищенню рівня їх захищеності, створенню більш безпечних умов праці, що відповідатиме вимогам п. 2 Концепції реформування наукової та науково-технічної діяльності в системі правоохоронних органів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 649-р., де одним з основних завдань визначено розроблення новітніх технологій і засобів захисту працівників цих органів.

У юридичній літературі, разом з кримінально-правовою, кримінально-процесуальною, організаційно-правовою та іншими характеристиками протиправної поведінки особи, широко використовуються такі поняття, як „криміналістична\", „кримінологічна\", „оперативно-тактична\", „оперативно-розшукова\" характеристики злочинів. Розглянемо їх докладніше.

Сутність і зміст криміналістичної характеристики злочинів розглядали у своїх працях Р. Белкін, І. Возгрин, І. Герасимов, В. Танасевич та ін. [1]. Вона включає „відомості про ті особливості підготовки, скоєння та укриття злочинів, з урахуванням яких можна більш успішно, повно і швидко розкривати злочини\" [2]. Сукупність таких даних сприяє розкриттю злочинів і має важливе криміналістичне значення. Криміналістичній характеристиці приділяється особлива увага при розробці сучасних техніки, тактики і методики розкриття злочинів [3].

Під поняттям „кримінологічна характеристика\", перш за все, розуміють виявлення закономірностей злочинів, їх окремих видів і конкретного діяння, природи антисуспільної поведінки, вивчення особистості винного та ін. Це досить детально описано в кримінологічній літературі [4].

У літературі, у матеріалах наукових досліджень використовується поняття \"кримінолого-криміналістична характеристика\" окремих видів злочинів, про яке вперше сказав К. Горяінов. На його думку, кримінолого-криміналістична характеристика – це „сукупність взаємопов\'язаних загальних і особливих ознак кримінально караних діянь, які проявляються у способах, механізмах, обстановці їх скоєння (місце, час та ін.), причинно-наслідкових зв\'язках з навколишнім середовищем, а також в особистих рисах злочинців та потерпілих\" [5]. Така думка зацікавлює тим, що дозволяє сконцентрувати увагу слідчих і оперативних працівників податкової міліції на пріоритетних напрямах діяльності з попередження та розкриття злочинів у сфері оподаткування.

У процесі боротьби зі злочинністю інтереси вдосконалення оперативно-розшукової діяльності привели теорію ОРД до розробки поняття „оперативно-тактична характеристика злочинів\" [6]. Використовуючи кримінологічну і криміналістичну інформацію, вона надає останній оперативно-розшуковий аспект, що передбачає використання результатів такого аналізу оперативними підрозділами податкової міліції під час виконання поставлених перед ними завдань.

У науковий обіг введено й активно використовується поняття „оперативно-розшукова характеристика злочинів\" [7]. Д. Гребельський зазначав, що це – „сукупність ряду інформаційних ознак, упорядкованих та взаємопов\'язаних між собою, взятих з різноманітних інформаційних джерел (які входять, перш за все, в криміналістичну, кримінологічну, психологічну, соціологічну, економічну та інші характеристики злочинів)\" [7].

На нашу думку, принципових відмінностей між „оперативно-тактичною\" і „оперативно-розшуковою\" характеристикою злочинів немає. Не знаходимо їх і в більшості робіт інших авторів [8]. Ці два поняття – „оперативно-тактична\" та „оперативно-розшукова\" характеристики, як ми вважаємо, мають одну й ту ж мету та зміст. Хоча висловлюються й інші думки. Так, автори монографії „Боротьба з тероризмом\" вважають, „що поняття „оперативно-тактична характеристика\" більш прийнятне для військово-прикладних наук, ніж для теорії ОРД\" [9]. З цією думкою навряд чи можна погодитись. Сучасні дослідження обґрунтовують не тільки наявність злочинної тактики як обов\'язкового елемента професійності, необхідного для злочинної діяльності і досягнення її мети, а й наполегливо рекомендують вивчати тактику злочинців, усі її найслабші боки з метою більш ефективної та якісної боротьби та протистояння їм [10]. Цього обов\'язково вимагає зростання професійності сучасних злочинців, діяльність яких характеризують наступні тактичні аспекти: по-перше, професійний злочинець, використовуючи певні навички, які він удосконалює з кожним скоєним злочином, досягаючи високого рівня виконання злочинних операцій, заздалегідь ретельно прораховує кожний крок своїх дій, ураховуючи появу всіх можливих перешкод на своєму шляху та одразу плануючи їх подолання; по-друге, злочинець-професіонал проробляє тактику своєї поведінки зі слідчим, робить все, аби якомога більше ускладнити, заплутати процес розслідування [11]. До цього варто додати, що тактичні елементи при скоєнні злочинів, на нашу думку, притаманні не тільки професійній, а тим більше організованій злочинності, а й звичайній (вульгарній) кримінальній злочинності (планування дій, вжиття заходів щодо подолання перешкод, протидії розкриттю та розслідуванню злочину та ін.), що також потребує вивчення і детального аналізу та врахування у практиці діяльності податкових органів.