ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Досвід організації професійної підготовки працівників поліції зарубіжних країн

Щоб стати офіцером, поліцейському потрібно закінчити єдину в країні трирічну вищу поліцейську школу. Випускникам вищої поліцейської школи присвоюється молодше офіцерське звання.

Наявність для прийнятих у поліцію новобранців з вищою освітою початкових курсів і служба рядовим – обов\'язкові. Лише після цього абітурієнт може вступати або до школи прапорщиків, або до вищої офіцерської школи.

Заслуговує на увагу досвід діяльності поліції Великобританії, основні тенденції та підходи, що визначають її стан і розвиток за сучасних умов. Безумовно, що якість діяльності поліції знаходиться у прямій залежності від якості персоналу, який виконує обов\'язки поліцейських, а також від того, як ці люди вивчаються до вступу на службу, навчаються, просуваються по службі та підтримуються.

У цілому, у Великобританії традиційно існують досить жорсткі вимоги до набору, підготовки та просування по службі поліцейського персоналу. Ще у 1920 році англійські фахівці констатували, що „людина не може бути добрим поліцейським, якщо вона не має більш ніж середніх розумових здібностей, доброї пам\'яті та спостережливості, у ній повинні поєднуватись високі моральні, розумові якості, які не є обов\'язковими для людей іншої професії. Поліцейський завжди повинен діяти тактовно та розсудливо, виявляти ініціативу за різних непередбачених обставин. На поліцейського покладається значно більша відповідальність, ніж на посадових осіб інших спеціальностей [4].

У сучасних умовах особи, які виявили бажання поступити на службу в поліцію, зобов\'язані подати заяву на ім\'я начальника поліцейського управління або дільниці, який приймає рішення про допуск кандидата до конкурсних іспитів або про відмову. Кандидати на службу повинні бути віком від 18,5 до 30 років і мати зріст не нижче 1,72 м для чоловіків і 1,62 м для жінок. Наказ про зарахування кандидатів на службу підписується після успішного проходження п\'яти вступних випробувань, а саме: подання заяви, співбесіда, тести випробування оцінки фізичної придатності до служби, заповнення опитувального листа щодо благонадійності та медичного опитувального листа та прийняття присяги у присутності мирового судді.

Згодом, якщо не має ніяких проблем, кандидат отримує поштою лист із відгуком на випробування та перевірку на благонадійність. Також у письмовій формі кандидата повідомляють про початок занять на 15-тижневий курс навчальної підготовки у навчальному центрі (для столичної поліції – 18-тижневий) – (курс початкової підготовки опер-уповноважених підрозділів податкової міліції ДПА України складає чотири тижні, де вони набувають навичок поліцейської практики) [7].

Процес навчання у центрі Ніла організовано так, щоб якнайбільше наблизити роботу майбутнього поліцейського до реалій життя. Принципова мета Центру – дати новим рекрутам реалістичну картину поліцейської діяльності та знання головних навичок, необхідних для цієї роботи. З цією метою вони вивчають основи права, правила поліцейського діловодства, забезпечення особистої безпеки, навички людських стосунків, тактики поведінки у надзвичайних ситуаціях, займаються фізичним удосконаленням тощо.

Якщо у кінцевому результаті слухач не досягає потрібних стандартів з даних напрямів, він змушений залишити навчальний центр.

Випускники цих курсів зобов\'язані пройти дворічний випробувальний строк стажерами в одному із підрозділів поліції в уніформі під наглядом призначеного наставника. Протягом дворічного апробаційного періоду вони навчаються у навчальних центрах місцевих підрозділів поліції.

Подальше просування по службі здійснюється за результатами щорічних іспитів та за висновками.

Поліція Великобританії має розгалужену систему відомчої освіти, яку можна поділити загалом на дві частини: навчання, що здійснюється на національному рівні у межах системи Національної підготовки поліції, та навчання, що проводиться на місцевому рівні, безпосередньо у поліцейських силах [8; 9].

Кожен із 43 поліцейських підрозділів має власний навчальний центр.

Залежно від мети розрізняються три головних види навчання поліцейських: початкове навчання, спеціальне навчання поліцейських, які виявили зацікавленість до певних видів поліцейської діяльності, підготовка службовців поліції в Англії та Уельсі, яким приділяється надзвичайна увага [10].

Організація навчання та професійного розвитку службовця поліції передбачає як навчання на відповідних курсах, так і на робочому місці. Вважається, що робота поруч з більш досвідченим службовцем або можливість виконувати нові обов\'язки є добрим гарантом професійного розвитку. Але якщо службовець потребує навчання на відповідних курсах у свій вільний час, він може отримати певну фінансову допомогу. Фінансові можливості, передбачені для отримання навчання, доступні для всіх службовців, незалежно від їх рангу. Витрати на подібні курси покриваються за рахунок місцевого бюджету для зовнішнього навчання [11].

Отже, податкова міліція як спеціальний підрозділ Державної податкової адміністрації України є складовою частиною правоохоронних органів, які забезпечують економічну безпеку держави. Виявлення, попередження та розкриття податкових злочинів, забезпечення своєчасного та повного надходження в бюджетну систему податків, зборів та інших обов\'язкових платежів неможливо без урахування людського фактора, а саме всебічно професійно підготовлених працівників податкової міліції.

Розглянутий сучасний стан організації професійної підготовки поліцейських деяких зарубіжних країн вказує на те, що моделі організації та управління навчанням визначаються перш за все специфічними особливостями кожної держави. Разом з тим є ряд загально-обов\'язкових умов, від яких залежить якість професійної підготовки правоохоронців. До них, у першу чергу, належать: оцінка діяльності поліції з боку громадян, наявність правової бази, укомплектованість кваліфікованими та свідомими у виборі професії кадрами.

Особливу актуальність в удосконаленні професійної підготовки кадрів правоохоронних органів і, зокрема, податкової міліції набуває питання подальшого розвитку міжнародного співробітництва правоохоронних органів, а саме вирішення проблематики якості підготовки фахівців у контексті Болонського процесу.

Література:

1. Актуальные проблемы повышения качества подготовки кадров для правоохранительныхорганов и их влияние на совершенствование правоприменительной деятельности: Матер. науч.-практ. конф., май 2001 г. / Самарский юридический ин-т / А.В. Горожанин (общ. ред.). – Самара, 2001. – 172 с.

2. Вопросы профессиональной подготовки и нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел. Общественное мнение о деятельности милиции: Матер. науч.-практ. конф. – Уфа, 1996. – 158 с.

3. Горожанин А.В. Кадры органов внутренних дел: современные проблемы обеспече-ния. – СПб.: Санкт-Петербурск. ун-т МВД России, 1999.

4. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. – М.:МАЭП, 1999. – 288 с.

5. Зарубежный опыт организации подготовки полицейских кадров и работы полиции: Сборник статей. – СПб: Санкт-Петербургск. ун-т МВД Росси, 1999. – 128 с.

6. Карташов В.Н. Правовая реформа и проблемы совершенствования профессиональной юридической деятельности: Сб. науч. Трудов. – Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1990. – 111 с.

7. Кудрявцев А.В. Проблемы организации непрерывной подготовки кадров в органах внутренних дел. – М., 1994.

8. Кондратьєв Я.Ю. Організація національної підготовки поліцейських сполученого королівства. Лекція. – К.: Вид-тво Національної академї внутр. справ України,2000. – 22 с.

9. Матюхіна Н.П.Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління: Монографія.– Харків.: Харківський ун-т МВСУкраїни, Національний університет внутрішніх справ., 2001. – 131 с.

10. Анисимков В.М. Зарубежный опыт подготовки руководителей полиции (по материалам I Европейского конгресса по вопросам управления качеством работы полиции) // Развитие науки управления и проблемы формирования учебных дисциплин в современных условиях: Теоретический семинар. – М., Академия МВД России, 1999.

11. Крылов Б.С. Полиця Великобритании. Основные черты организации и деятельности: Учеб. пособие. – М.,1974.