ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → До питання правового статусу державної виконавчої служби

- узагальнення роботи з питань виконання судових рішень;

- організація навчання державних виконавців і поширення позитивного досвіду з питань виконання рішень;

- ведення статистики.

До повноважень районного, міського (міст обласного значення), районного в містах відділу ДВС віднесено:

- здійснення передбачених законодавством України заходів щодо своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, передбачених ст.3 Закону України \"Про виконавче провадження\";

- вивчення та узагальнення практики застосування чинного законодавства про виконавче провадження та в установленому порядку внесення пропозицій щодо його вдосконалення;

- узагальнення, аналіз результатів роботи з виконання рішень та ведення обліково-статистичної звітності;

- розгляд звернень громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

- здійснення інших, передбачених законодавством функцій.

Примусове виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, перелік яких встановлено законом, покладається на державних виконавців районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів ДВС. Районні, міські, районні в містах (міст обласного значення) відділи ДВС є юридичними особами, мають рахунки в установах банків, гербову печатку (ч.4 ст.3 Закону України \"Про Державну виконавчу службу\").

Структура та склад відділу ДВС затверджуються в межах своїх повноважень Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції, в межах лімітів штатної чисельності, затверджених Міністерством юстиції України.

Начальник відділу ДВС є одночасно заступником начальника районного, міського (міст обласного значення), районних у містах управлінь юстиції. Начальник відділу несе персональну відповідальність за організацію роботи та виконання завдань і функцій, покладених на відділ.

До повноважень начальника відділу віднесено:

- керування діяльністю відділу, видання наказів відповідно до своїх повноважень;

- розподіл обов\'язків між працівниками відділу;

- здійснення контролю за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем, проведення перевірки їх роботи;

- забезпечення дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни, накладання дисциплінарних стягнень на працівників відділу;

- внесення подання начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції про заохочення за успіхи в роботі з виконання рішень державних виконавців;

- у встановленому порядку координація роботи відділу з іншими підрозділами управління юстиції та правоохоронними органами;

- розгляд звернень громадян та забезпечення їх перевірки, проведення особистого прийому громадян;

- виконання рішень і здійснення інших дій відповідно до Закону України \"Про виконавче провадження\";

- призначення на посаду та звільнення з посади державних виконавців;

- розгляд скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців;

- вирішення питання про відвід державного виконавця;

- організація навчання та підвищення кваліфікації державних виконавців;

- здійснення добору кадрів на посади державних виконавців;

- організація роботи з резервом кадрів на заміщення вакантних посад державних виконавців.

Згідно зі статтею 10 Закону \"Про Державну виконавчу службу\" контроль за діяльністю ДВС здійснюється Міністерством юстиції України через його органи на місцях, тобто, як записано в Законі, через Департамент ДВС Міністерства юстиції України та Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, а також управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі – через відповідні відділи ДВС.

Стаття 8 Закону \"Про виконавче провадження\" встановлює, що контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють начальник відділу ДВС, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, та керівник вищестоящого органу.

Таким чином, в системі органів ДВС державний контроль здійснюють як начальник районного та прирівняних до нього відділів ДВС, так і два рівні вищестоящих органів ДВС.

Нами були проаналізовані лише основні, визначальні риси Державної виконавчої служби як органу державної виконавчої влади, з\'ясовано повноваження та структуру, розкрито зміст взаємозв\'язків, що існують між структурними підрозділами цього державого органу.

Література: 1. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К.Основи держави і права: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 236 с. 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Ківалов С.В., Баймуратов М.О., Біла Л.Р., Полянський Ю.Є., Додін Є.В. – К. : Знання, 2001. – 364 с. 3. Денисов А.И. Теория государства и права. - М.: Юрид. лит., 1980. – 215 с. 4. Колодій А.М., Копєйчиков В.В. Теорія держави і права. – К.: Юрінформ, 1995. – 185 с. 5. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с. 6. Советское административное право / Под ред. Р.С. Павловского. – К.: Вища школа, 1986. – 415 с. 7. Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный период. – М.: Юрид. лит., 1954. – 165 с. 8. Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе. – М.: Юрид. лит., 1967. – 230 с. 9. Манохин В.М. Органы советского государственного управления. – Саратов, 1962. – 138 с. 10. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 415 с. 11. Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления (понятие и конституционная система). – М.: Юрид. лит., 1960. – С. 189 с. 12. Сиренко В.Ф.Интересы – власть – управление. – К.: Наук. думка, 1991. – 154 с. 13. Петров Г.И. О понятии органа государственной власти в СССР // Вестник Ленингр. ун-та. – 1956. – №5. – С. 81-86. 14. Конституція України. – К.: Інститут законодавства ВРУ, 1996.

15. Виконавча влада і адміністративне право / За ред. В.Б. Авер\'янова. – К.: ІнЮре, 2002. – 668 с.

16. Козлов Ю.М. Исполнительная власть: сущность, функции // Весник МГУ. Серия: Право. – 1992. – №4. – с. 6.

17. Правознавство. – К.: МП Леся, 2001. – 310 с.

18. Адміністративне право України: Підручник / За загальною редакцією академіка С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.

19. Административное право Украины. – 2-е изд., перероб. и доп. [Учебник для студентов высш. Учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.П. Гаращук и др./ Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – Харьков: Право, 2003. – 576 с.

20. Закон України \"Про виконавче провадження\" від 21 квітня 1999 р. № 606- ХIV. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 24, ст.207

21. Закон України \"Про державну виконавчу службу\" від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – N 36-37. – ст. 243.