ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → До питання правового статусу державної виконавчої служби

Отже, підсумовуючи вищевикладене, орган виконавчої влади, в якості державного органу, можна охарактеризувати як елемент державного апарату, який практично здійснює функції держави у формі виконавчо-розпорядчої діяльності.

Осмислення проблеми функціонування органу державної виконавчої влади передбачає з\'ясування сутності його правового статусу. Так, С.Ківалов, висвітлюючи адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади, проводить їх класифікацію, зазначає функції, завдання, компетенцію [19, С.82-94], однак підходи до визначення сутності категорії правового статусу цих органів не наведено. Наявність адміністративної правоздатності державних органів, державних і недержавних організацій зазначає Ф.Фіночко [20, С.44]. Їх адміністративна правоздатність виникає, як правило, з моменту видання акту про їх заснування, а припиняється із ліквідацією або реорганізацією.

Проаналізувавши загальнотеоретичні положення функціонування державних органів виконавчої влади вважаю за можливе і доцільне перейти до аналізу специфіки діяльності Державної виконавчої служби, яка безумовно є органом виконавчої влади і на яку Законом України \"Про виконавче провадження\"[21] покладено примусове виконання рішень суду та інших юрисдикційних органів.

Згідно зі статтею 1 Закону України \"Про Державну виконавчу службу\"[22] вона входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України.

Органами Державної виконавчої служби згідно зі ст. 3 Закону \"Про Державну виконавчу службу\" є:

- Департамент Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

- відділи ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

- районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи ДВС відповідних управлінь юстиції.

Аналізуючи численні зв\'язки, що виникають між органами Міністерства юстиції України та органами ДВС, слід зауважити, що організаційно відділи ДВС виступають структурними підрозділами управлінь юстиції на місцях, але функціонально вони підпорядковані Департаменту ДВС Міністерства юстиції України.

Отже, відносини між органами Міністерства юстиції України і органами Державної виконавчої служби можна охарактеризувати як відносини підпорядкованості. Але, крім системи підпорядкування відділів ДВС відповідним управлінням юстиції, існує внутрішня система підпорядкування в самій ДВС, що полягає в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади державних виконавців. Так, державні виконавці призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів ДВС відповідних управлінь юстиції. Начальники районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів ДВС призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників ДВС відповідних управлінь юстиції. Директор Департаменту ДВС Міністерства юстиції України, начальники відділів ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються Міністром юстиції України.

Крім того, згідно зі ст.5 Закону \"Про Державну виконавчу службу\" Міністерство юстиції України через Департамент ДВС Міністерства юстиції України здійснює

- добір кадрів;

- методичне керівництво діяльністю державних виконавців;

- підвищення їх професійного рівня;

- фінансове і матеріально-технічне забезпечення органів ДВС;

- розглядає скарги на дії державних виконавців.

На Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (ст. 5 Закону \"Про державну виконавчу службу\") покладені наступні функції

- організація виконання законів;

- здійснення керівництва відділами ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділами ДВС;

- координація і контроль за їх діяльністю;

- організація професійної підготовки державних виконавців;

- атестація державних виконавців;

- розгляд скарг на дії державних виконавців;

- заохочення за успіхи в роботі;

- накладання стягнень за порушення трудової дисципліни;

- здійснення матеріально-технічного забезпечення ДВС.

Крім того, на Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, покладено виконання наступних завдань

- спрямування діяльності органів ДВС;

- організація в порядку, встановленому законодавством України, своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;

- вивчення і узагальнення роботи з виконання рішень судів та інших органів;

- вжиття заходів щодо усунення причин порушення законів при виконанні рішень судів та інших органів.

Стосовно Департамента ДВС, то він є структурним підрозділом Міністерства юстиції України і включає в себе відділи ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи ДВС відповідних управлінь юстиції.

Що ж стосується функцій Департаменту ДВС, то на нього покладається:

- організація своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень, ухвал, постанов судів у цивільних справах, у справах про адміністративні правопорушення, вироків, ухвал та постанов судів у кримінальних справах щодо майнових стягнень, а також постанов і рішень органів, виконання яких покладено на державних виконавців у порядку, встановленому законодавством України;

- спільно з Департаментом кадрового забезпечення центрального апарату, територіальних органів системи юстиції та судів України організовує добір кадрів до органів ДВС;

- методичне керівництво діяльністю державних виконавців, підвищення їх професійного рівня;

- розгляд скарг на дії державних виконавців;

- підготовка необхідних розрахунків щодо фінансового і матеріально-технічного забезпечення органів ДВС;

- в межах компетенції – організація та забезпечення виконання міжнародних договорів України з питань надання правової допомоги в цивільних, сімейних та кримінальних справах;