ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Деякі питання щодо заходів адміністративно-процесуального забезпечення справляння податків

Реферат на тему:

Деякі питання щодо заходів адміністративно-процесуального забезпечення справляння податків

На сьогодні в Україні у взаємовідносинах платників податків та органів державної податкової служби більша увага приділяється застосуванню виховних, роз\'яснювальних і заохочувальних заходів з метою формування у громадян розуміння необхідності чіткого виконання вимог законів та інших правових актів. Однак поширене застосування цих заходів не змінює питання про розумно допустимі межі використання їх як засобів впливу щодо осіб, які не дотримуються правових приписів.

Для більш ефективного впливу на правопорушників або на обставини, що погрожують порушенням податкового законодавства, органами ДПС України застосовуються заходи адміністративного примусу, особливе місце серед яких займають заходи адміністративного припинення, що використовуються для забезпечення наповнення казни держави, оскільки виражають найважливіші якісні показники діяльності органів ДПС України. Від уміння вибрати і застосувати необхідні заходи в реальній обстановці багато в чому залежить ефективність виконавчо-розпорядчої діяльності органів ДПС України, а отже, і досягнення поставлених перед ними завдань. Важливо також зазначити, що вибір заходів адміністративного припинення має забезпечити високоякісний та ефективний кінцевий результат реалізації завдань, що стоять перед органами ДПС України.

Вченими-адміністративістами Голосніченком І., Росинським Б. Коломоєць Т. у системі заходів адміністративного припинення виділено певну підгрупу припиняючих заходів, спрямованих на забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Проте інші науковці (Альохін О., Козлов Ю., Гончарук С., Кармоліцький А.) вважають їх окремою групою заходів адміністративного примусу [1, с.187; 2 с. 40]. Проте в наукових колах немає єдності, щодо назви цих заходів. У літературі їх називають заходами забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, або адміністративно-процесуальними. На нашу думку, їх доцільніше назвати заходами адміністративно-процесуального забезпечення, якщо розглядати з погляду забезпечення процедури справляння податків, оскільки вони спрямовані на досягнення саме цієї мети і мають чітко визначений законодавством порядок застосування.

У запропонованій статті автор має за мету зосередити свою увагу на заходах адміністративно-процесуального забезпечення, що застосовуються посадовими особами органів ДПС України в процесі адміністративно-юрисдикційної діяльності, тим більше, що в юриспруденції дотепер вони ще не були предметом самостійного дослідження.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів ДПС України пов\'язана із розглядом справ про адміністративні правопорушення чи правові спори і прийняттям відповідних рішень. Отже, адміністративна юрисдикція як вид діяльності органів ДПС України нерозривно пов\'язана з охороною та захистом суспільних відносин і полягає в розгляді справи по суті та прийнятті щодо неї рішення, виконання якого забезпечується примусовою силою держави.

До адміністративно-юрисдикційної діяльності органів ДПС України, метою якої є забезпечення справляння податків, можна віднести:

– провадження у справах про адміністративні правопорушення підвідомчі органам ДПС України. Ця діяльність полягає у виявленні адміністративних правопорушень, збиранні та перевірці доказів, що підтверджують їх вчинення, оформленні необхідних процесуальних документів, розгляді справ по суті та винесенні відповідних постанов і контролі за їх виконанням;

– провадження щодо застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, що вживаються за наслідками документальних перевірок, здійснюваних органами ДПС України. Рішення щодо застосування фінансових санкцій приймається у десятиденний термін з дня складання акта перевірки [3, с.10];

– провадження, пов\'язані із забезпеченням погашення податкового боргу.

Характерною особливістю зазначених видів виконавчо-розпорядчої діяльності органів ДПС України є їх процесуальний характер, що забезпечується адміністративно-процесуальними заходами, які також мають певну специфіку, що дозволяє виділити їх в окрему підгрупу заходів адміністративного припинення.

Маємо на увазі такі їх специфічні ознаки, як:

– винятково допоміжний характер цих заходів, оскільки вони застосовуються для забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів ДПС України в процесі справляння податків;

– застосування цих заходів передбачено КУпАП, Законом України \"Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами\", Законом України \"Про державну податкову службу України\", а також іншими законодавчими актами;

– необхідність їх обов\'язкового процесуального оформлення (факт їхнього застосування повинен фіксуватися у процесуальних документах встановленого зразка).

Процесуальний порядок застосування цих заходів характеризується елементарністю, простотою, відсутністю громіздкої процедури. Питання про застосування заходів адміністративно-процесуального забезпечення вирішуються в умовах очевидності фактичних обставин, а значить, не вимагають складного доказового матеріалу, так само як і складного процесуального оформлення. Адміністративно-процесуальні дії примусового характеру зазвичай проводяться чітко й оперативно.

Процедура їх здійснення окреслена у відповідних нормативно-правових актах і визначена певними межами. Згадані заходи застосовуються або при виявленні адміністративного правопорушення у сфері оподаткування, або під час виконання постанови про притягнення правопорушника до відповідальності. Метою їх застосування є припинення протиправної поведінки особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення у сфері оподаткування, створення належних умов для забезпечення відповідного провадження, попередження ухилення правопорушника від відповідальності та забезпечення можливості вжиття адміністративних стягнень або фінансових санкцій щодо винного. Підстави застосування цих заходів також чітко визначені законодавством. Це вчинення особою протиправного діяння і неможливість здійснити інші передбачені нормативно-правовими актами процесуальні дії, не пов\'язані з обмеженням прав і свобод людини та громадянина.

Варто також зазначити, що вживати заходів адміністративно-процесуального забезпечення справляння податків уповноважені як посадові особи органів державної податкової служби України, так і посадові особи інших контролюючих органів (Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України – щодо тих податків і зборів, які віднесені до їх компетенції, а також митних органів – щодо ввізного та вивізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість, інших податків і зборів, що справляються при перетині товарами і предметами території України).

Отже, заходами процесуально-правового забезпечення справляння податків передбачені законом заходи примусового характеру, застосування яких обумовлено необхідністю припинення адміністративного правопорушення та/або забезпечення умов для нормального ходу адміністративно-юрисдикційного провадження.

Прикладами заходів адміністративно-процесуального забезпечення, що застосовуються у сфері оподаткування, є: податкові повідомлення, що надсилаються з метою повідомлення платника податків про суму нарахованого податкового зобов\'язання, граничні строки його погашення, а також про наслідки їх невиконання. Закон передбачає декілька підстав для складання та надсилання податкових повідомлень, а саме: неподання платником податків податкової декларації у встановлені строки; виявлення фактів заниження або завищення сум податкових зобов\'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях при проведенні документальних перевірок; виявлення контролюючим органом арифметичних або методологічних помилок у податковій декларації, наслідком чого стали зміни суми податкового зобов\'язання; а також випадки, коли контролюючий орган згідно з законами з питань оподаткування є відповідальною особою за нарахування окремого податку або збору.