ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Децентралізація публічної влади: досвід Чеської Республіки

Старостазгідно зі ст.103 Закону представляє муніципалітет у зовнішніх стосунках. На цю посаду можуть претендувати винятково громадяни ЧР. За попередньою згодою окружного управління староста призначає і звільняє муніципального секретаря і встановлює розмір його заробітку.

Законом визначено, якщо муніципальне представництво не вирішить інакше, що староста наділяється такими повноваженнями: 1) відповідає за вчасне проведення перевірки господарювання муніципалітету за повний календарний рік; 2) здійснює функції роботодавця згідно з окремими приписами, укладає і припиняє трудові відносини з муніципальними службовцями і встановлює для них розмір заробітку; 3) може, після погодження з окружним управлінням, уповноважити комісії здійснювати делеговані повноваження з визначених питань; 4) може вимагати від поліції ЧР співпраці для забезпечення місцевих обставин громадського порядку; 5) відповідає за поінформованість громадськості про діяльність муніципалітету тощо. Крім того, староста веде засідання муніципального представництва і муніципальної ради.

Муніципальне управління складається з старости, його одного або кількох заступників, секретаря муніципального управління, якщо така посада заснована, та інших службовців, залучених до цього виконавчого органу.

Відповідно до ч. 3 ст. 109 Закону, муніципальне управління має такі повноваження: а) у галузі самостійних повноважень муніципалітету: виконання завдань, покладених на нього муніципальним представництвом або муніципальною радою; сприяння комітетам і комісіям у їх діяльності; б) у галузі делегованих повноважень муніципалітету: виконує функції державного управління, за винятком питань, що належать до повноважень муніципального представництва, муніципальної ради та інших органів муніципалітету; вирішує питання про надання інформації органам у випадках, передбачених законом.

Глава шоста Закону про муніципалітети встановила механізм контролю за здійсненням муніципалітетами самостійних і делегованих повноважень. Контрольні функції з цих питань були покладені на окружні управління (до листопада 2002 р.), яким для їх здійснення надавалося, зокрема, право вимагати від муніципалітетів необхідну інформацію, вимагати від них зміни або скасування виданих ними незаконних нормативних актів, звертатися до Конституційного суду з поданням про скасування таких нормативних актів.

Статутні міста, перелік яких наведено вище, мають спеціальний, особливий статус порівняно з іншими муніципалітетами. По-перше, такий статус визначається не лише законом, а й статутами цих міст. По-друге, міста Брно, Острава і Плзень своїми органами здійснюють на відповідній території, крім повноважень муніципального управління, також повноваження окружного управління, якщо законом не буде встановлено інше. Інші статутні міста своїми органами здійснюють повноваження, якими закон наділяє муніципальне управління. По-третє, в названих трьох містах управляючого міста призначає і звільняє з посади управляючий крайового управління. По-четверте, лише у цих трьох містах в разі, якщо представництво неспроможне зібратися протягом 6 місяців, Міністерство внутрішніх справ наділяється правом розпустити його.

Підводячи підсумки, зазначимо, по-перше, децентралізація публічної влади стала в Чеській Республіці на сьогодні основним напрямом реформи публічного управління. Створення самоврядних країв із широкими повноваженнями та виконавчими органами реально засвідчувало децентралізацію.

По-друге, чеський законодавець не допустив паралельного існування виконавчих органів самоврядування і органів державної виконавчої влади, або ж існування ланок самоврядування без виконавчих структур. З цією метою на рівні округу (району) органи державної виконавчої влади були цілком ліквідовані.

По-третє, досвід Чеської Республіки засвідчує, що процес децентралізації не може бути реально проведений без внесення змін і доповнень до конституції, яка визначає основні параметри обох ланок публічної влади – і державної влади, і місцевого самоврядування.

Література:

1. Krejиi P. Nekolik chmurnэch poznбmek o reforme veшejne spravy // Prohlas и. 3/2000. – S.14-15.

2. Ъstavni zбkon ze dne 3. prosince 1997 o vytvoшenн vyљљнch ъzemnнch samosprбvnэch celkщ a o zmмnм ъstavnнho zбkona Иeskй nбrodnн rady и. 1/1993 Sb., Ъstava Иeskй republiky // Sb. zбkonщ ИR и. 347/1997. – S.7018.

3. Koncepce reformy verejne spravy. – Praha, 1999. – 56 s.

4. Zбkon ze dne 12. dubna 2000 o krajich (krajske zшizeni) // Sb. zбkonщ ИR и. 129/2000. – S.1765–1782.

5. Zбkon Narodnej rady Slovenskej republiky ze dne 27. listopadu 2001, kterэm se mмni zбkon и. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zшizeni), ve znмni pozdмjљich pшedpisщ, zбkon и. 129/2000 Sb., o krajich (krajskй zшizenн), ve znмni pozdмjљich pшedpisщ... // Sb. zбkonщ ИR и. 450/2001. – S.8350–8354.

6. Zбkon ze dne 12. dubna 2000 o volbach do zastupitelstev krajщ a o zmмnм nмkterэch zбkonщ // Sb. zбkonщ ИR и. 130/2000. – S.1783–1799.

7. Ъstavnн zбkon ze dne 16. kvмtna 2001, kterэm se mмni ъstavnн zбkon и. 347/1997... // Sb. zбkonщ ИR и. 71/2001. – S. 2426–2453.

8. Zбkon ze dne 16. kvмtna 2000 o okresnich ъшadech // Sb. zбkonщ ИR и. 147/2000. – S.2131–2150.

9. Zбkon ze dne 12. dubna 2000 o obcich (obecni zшizeni) // Sb. zбkonщ ИR и. 128/2000. – S.1737–1764.

  1. Kopeckэ M. Mandat иlena zastupitelstva v obci // Spravnн pravo, и. 3/2000. – S.129–140.