ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі

Отже, встановлення та вжиття заходів до усунення причин й умов, що сприяли вчиненню злочину, є органічною частиною досудового слідства, яку не потрібно відривати чи протиставляти діяльності органів кримінального судочинства з швидкого та повного розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону.

Вивчення практики виконання приписів закону про усунення причин й умов, що сприяють вчиненню ухилень від оподаткування, приводить до висновку, що ця практика повинна бути кращою. Аналіз причин та умов вчинення злочинів у деяких справах поверховий, а рекомендації щодо їх усунення є формальними та неконкретними. Контроль за вжиттям заходів неефективний. Вимоги слідчого не завжди виконуються, не надходять відповіді на подання, а деякі з них мають характер відписок. Так, із 60 вивчених нами кримінальних справ про ухилення від сплати обов\'язкових внесків державі за 2000 р. у Житомирській області, тільки 42 мають відповіді на подання або окремі ухвали суду.

Як відомо, можливостям та ефективності встановлення, дослідження причин й умов, які сприяють вчиненню злочину, так само як і вжиття заходів, щодо їх усунення, приділяється належна увага в науці кримінології. Крім того, знаннями у сфері причинності правопорушень повинні володіти і слідчі. Але, на наш погляд, недоцільно створювати в системі ОВС спеціальний орган чи підрозділ з єдиним завданням – встановлення причин й умов, що сприяли вчиненню злочину ( В.Т. Томін, О.М. Жуков та інші).

Сьогодні кримінологами визначені певні групи чинників, які впливають на стан злочинності у сфері нарахування і сплати податків. Про ці фактори часто зазначається в пресі, по телебаченню і більшість громадян більш-менш мають уяву про те, чому саме в державі відбувся процес \"тінізації\". Слідчого при розслідуванні конкретної кримінальної справи цікавить питання причин і умов, які сприяли вчиненню саме даного конкретного злочину. Із 150 слідчих та оперуповноважених податкової міліції в Київській, Житомирській, Черкаській та Ровенській областях, які опитувались нами на предмет загальних причин і умов вчинення злочинів у сфері оподаткування, 97 % з них назвали основні фактори що детермінують індивідуальну злочинну поведінку, як зазначають і кримінологи: високі ставки податків, нестабільність, суперечливість законодавства, наявність тіньової економіки, спад виробництва, корумпованість державних службовців, податкові пільги, корислива зацікавленість, недоліки в діяльності органів податкової служби тощо. Причому думки щодо причин й умов вчинення злочинів у сфері оподаткування представників влади збігаються з думками і суб\'єктів підприємницької діяльності – платників податків (96 % опитуваних громадян назвали вищевказані причини й умови). Створивши спеціальний підрозділ, який буде лише виявляти і досліджувати причини й умови вчинення злочинів, йому слід надати можливість здійснювати свої функції і процесуальним шляхом. Фактично ж тоді роль цього органу прирівняється до слідчого, але з більш вузькими повноваженнями щодо кримінального процесу і з більш широкими в плані кримінологічного дослідження. Сьогодні слідчі податкової міліції досить обізнані з твердженнями кримінології для того, щоб визначити безпосередні причини й умови скоєння конкретного злочину. Займатися ж масштабними дослідженнями причин злочинності у сфері оподаткування та пропозиціями щодо їх усунення необхідно іншій, непроцесуальній науці – кримінології в особі відповідних органів.

Встановлення факторів, які обумовлюють прагнення правопорушників до заниження чи приховування об\'єктів оподаткування, визначає розробку відповідних рекомендацій з організації профілактичної діяльності органів ДПС, і зокрема, податкової міліції. Виходячи з таких загальних рекомендацій (кримінологів), слідчі податкової міліції вносять свої рекомендації (подання) про усунення причин й умов, які сприяли вчиненню конкретного злочину. Протягом розслідування і розгляду справи слідчий, прокурор, відповідно до ст. 23 КПК України, опрацьовують такі заходи: організаційні (питання добору кадрів, забезпечення охорони та збереження товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів); економічні (відносяться до сфер обліку, контролю); технічні (до захисту документів тощо); ідеологічно-виховні (спрямовані на усунення обставин, які породжують негативні погляди); правові (до удосконалення правових норм). Певну допомогу в розробці і реалізації комплексу цих заходів може надати використання спеціальних економічних знань у непроцесуальній формі, яка є дещо ширшою порівняно з процесуальною.

Протидія ухиленню від сплати податків для будь-якої держави є однією з найголовніших її функцій. Ця протидія виражається і у діяльності з виявлення, дослідження та усунення причин й умов, що сприяють вчиненню ухилення від оподаткування. Такі обставини встановлюються у кожній кримінальній справі (зокрема й такій, що закривається у визначеному законом порядку), виступаючи одним з елементів предмета доказування. Діяльність з виявлення і дослідження причин й умов, що сприяли вчиненню злочину є процесуальною. ЇЇ результати відображаються в різних процесуальних формах залежно від групи обставин, які сприяли вчиненню злочину. Так, обставини, пов\'язані з особою, яка вчинила злочин, впливають на з\'ясування інших елементів предмета доказування та на вирішення справи по суті, і знаходять своє відображення в постанові про притягнення особи, як обвинуваченого, обвинувальному висновку та інших документах досудового розслідування. Обставини, що існують незалежно від особи, яка вчинила злочин, допомагають визначити умови вчинення злочину, особу, яка його вчинила, сприяють застосуванню профілактичних засобів і відображаються у спеціальному процесуальному документі – поданні слідчого. Фактичним усуненням причин й умов, що сприяли вчиненню злочину займаються відповідні підприємства, організації, установи. Така діяльність не є процесуальною.

Подання слідчого повинно мати визначену законом форму і зміст, а також виконання його необхідно належним чином контролювати. За неналежний контроль щодо виконання подання (окремої постанови чи ухвали) з боку органу чи особи, які його винесли, пропонуємо застосовувати до вказаних осіб адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

Життя не стоїть на місці. З\'являються нові, змінюються причини й умови сьогодення, що сприяють вчиненню ухилень від оподаткування. Правопорушення ж є індивідуальним. І вперше обставини, які уособлюють у собі причини й умови, що сприяли вчиненню злочину, виявляються і досліджуються саме при розкритті такого конкретного правопорушення (злочину). Потім вже робляться висновки про їх систему, класифікацію на певні групи, заходи профілактики тощо.

Таким чином, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері оподаткування є необхідним як для економіки держави, так і для її цілісної правової системи.