ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Державна таємниця в Україні: організаційно-правовий аспект

Реферат на тему:

Державна таємниця в Україні: організаційно-правовий аспект

Держава прагне до найбільш раціонального використання потенціалу суспільства у процесі розв\'язання проблем, що виникають як усередині держави, так і за її межами. На сьогодні вчені в основному обмежуються дослідженням окремих аспектів у сфері законодавства про державну таємницю – як складну систему, сукупність взаємозумовлених елементів.

Сучасна доба характеризується прагненням світу до відкритості економічних, культурних, наукових зв\'язків на основі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. За таких умов дедалі більше зростає значення інформації, що становить державну таємницю.

В усі часи найважливішим завданням держави була охорона державної таємниці. В інтересах охорони державних таємниць в Україні встановлена загальнодержавна система організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативних заходів, спрямованих на запобігання захисту [1]. Розгляд її організаційно-правових засад можливий у науково-практичному аспекті з урахуванням закономірності та положень науки соціального управління [2].

Недостатня увага на сьогодні приділяється розробці та втіленню в життя нормативних документів, що регламентують діяльність, пов\'язану з державною таємницею.

Система державної таємниці повинна бути представлена організаційно-функціональними утвореннями, що компетентні діяти у відповідній сфері, використовуючи специфічні для правоохоронних органів заходи, спрямуванні на: захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів держави і прав громадян від розвідуваль-но-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб; запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки, інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу національній безпеці України.

Питанню охорони державної таємниці в Україні присвячено окремі публікації, моногра-фії, матеріали науково-практичних конференцій. Основні наукові дослідження проблеми, що розглядається, проведені В. Артемовим, А. Благодарним, Ю. Мірошником, О. Кохановсь-кою, Є. Тищенком, В. Авер\'яновим, А. Агаповим, О. Бандуркою, Ю. Бауліном, Д. Бахрахом, В. Шкарупою, О. Андрійковим, Р. Калюжним, а також у працях інших науковців.

Метою цієї статті є аналіз існуючого законодавства України та законодавчих актів різних держав щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом. Визначення й обґрунтування позицій щодо спірних питань і внесення пропозицій щодо подальшого удосконалення захисту державної таємниці в цілому та суттєвих змін як у правовому полі держави, так і у структурі функціонування структур, що забезпечують охорону інформації з обмеженим доступом зокрема.

Правовий механізм захисту інформації визначають закони України „Про інформацію\" та „Про державну таємницю\"[3].

Однією із складових охорони державної таємниці є захист інформації з обмеженим доступом [4].

У сучасній юридичній практиці використовують дві категорії: „таємниця\" та „інформація з обмеженим доступом\".

Л. Марченко подає таке визначення терміна „інформація з обмеженим доступом\" – це інформація, доступ до якої обмежений встановленими правовими нормами і правилами. За визначенням В. Ліпкана, „таємниця – це дещо, що старанно приховується від інших, відоме тільки обмеженому колу осіб, інформація, що не підлягає розголошенню, секрет\". Якщо провести лексичний аналіз, то можна зазначити, що ці категорії тотожні.

Визначення терміна „державна таємниця\" у законодавчих актах ряду держав подаються різні.

Згідно з Законом України „Про державну таємницю\" (ст. 1), державна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки, охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Згідно з Законом Республіки Естонія „Щодо державної таємниці\" (ст. 2) державна таємниця (State secret) – інформація, передбачена винятково цим Законом, який вимагає її захисту від розкриття в інтересах національної безпеки, яка належить державі, перебуває під державним наглядом і вироблена державою або для держави.

Згідно з Законом Республіки Польщі „Щодо державної таємниці\" (ст. 2) державна таємниця (State secret) – це класифікована інформація, внесена до списків, нелегітимне розкриття яких може становити серйозну загрозу фундаментальним інтересам держави, суверенітету, територіальній цілісності, національним інтересам у сфері оборони та безпеки держави, інтересам громадян, завдавати таким інтересам значної шкоди.

Згідно з Законом Республіки Угорщини „Щодо державної таємниці\" (ст. 2) державна таємниця (State secret) – це відомості воєнного, політичного, економічного, наукового, технічного або іншого характеру, включені до затвердженого кабінетом міністрів переліку, втрата або незаконне розголошення яких може нанести шкоду безпеці, економічним і політичним інтересам держави.

На думку В. Артемова, якщо порівняти визначення, які в цих законодавчих актах розкривають поняття „таємниця\" та „секрет\", то результати лексичного аналізу підтверджуються. Якщо проводити юридичний аналіз поняття „інформація з обмеженим доступом\", то виникає цілком справедливе запитання: ким та на якій підставі обмежений доступ до інформації? На це питання надважливо шукати відповідь країнам, в яких демократія тільки встановлюється, де революційний ентузіазм борців за свободу доступу до інформації стримується не менш енергійним опором структур влади та підпорядкованих їм спецслужб.

На думку Ю. Мірошника, найбільшу суспільну небезпеку в сфері державної таємниці становлять такі загрози: втрата таємної інформації, викривлення останньої, несанкціоноване користування таємною інформацією, використання таємних інформаційних ресурсів зі злочинною метою. Вони мають серйозні наслідки, які вимагають оцінки з позиції забезпечення національних інтересів. Завжди існує загроза, що система захисту таємної інформації не дасть бажаних результатів, її буде використано у злочинних цілях. Надання суспільним відносинам у сфері охорони державної таємниці процесуального характеру дозволяє певною мірою подолати вказану загрозу, створити організаційно-правовий механізм впливу на соціальні процеси.