ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Державна служба в Україні: проблеми та перспективи становлення

Такий підхід дозволяє віднести до загальних функцій державної служби ті, що пов\'язані з виконанням завдань державних органів, – регулювання, планування, прогнозування, координацію, організацію, облік, контроль, примус. Слід звернути увагу на те, що у даному випадку функція регулювання розглядається в широкому розумінні – розробка та наступна реалізація (після прийняття, законів й інших нормативних актів) програм: економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; регулювання господарських відносин у державі, діяльності підприємств, установ та організації недержавного сектора; управління державним сектором економіки, сферами соціально-культурного будівництва та адміністративно-політичної діяльності. Інші функції державної служби зводяться до практичного виконання завдань державного управління.

До системи загальних функцій, спрямованих на кадрове забезпечення державних органів та їх апарату, можна віднести:

– здійснення державної кадрової політики та встановлення законодавчих основ функціонування державної служби;

– комплектування персоналу державних органів та їх апарату на основі професійних, особистих і моральних якостей;

– розробка та затвердження Державного реєстру службовців центральних і місцевих органів виконавчої влади та реєстру посад державних службовців;

– створення організаційних, соціальних, матеріальних і правових умов, необхідних для діяльності державного апарату;

– організація управління державною службою;

– прогнозування та планування кадрового забезпечення державної служби, упорядкування переліку спеціальностей, за якими необхідно здійснювати підготовку державних службовців;

– організація та впровадження чіткої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

– контроль за діяльністю державних службовців, аналіз стану і ефективності державної служби в органах державної влади;

– вирішення питань забезпечення належних умов оплати праці державних службовців та їх соціального захисту;

– координація та здійснення робіт з нормативно-правового забезпечення державної служби;

– проведення цілеспрямованої діяльності з формування кадрового резерву та робота з ним;

– організація розробки та контролю за виконанням стандартів державної служби, в тому числі етичних вимог до державних службовців;

– визначення пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва та створення системи міжнародного співробітництва з кадрових питань;

– формування сучасної інформаційно-аналітичної мережі державної служби;

– адаптація законодавства про державну службу України до законодавства Європейського Союзу.

Щодо спеціальних функцій державної служби в юридичній літературі немає єдиного трактування. У деяких випадках специфічні і спеціальні функції розглядаються як одне і те саме, в інших – як різні за своєю суттю явища. На нашу думку, спеціальні функції державної служби пов\'язані зі специфікою завдань, що виконуються державним органом у відповідній сфері.

Так, для органів внутрішніх справ (міліції) у справі забезпечення громадського порядку і громадської безпеки властиві такі функції, як підтримка громадського порядку та громадської безпеки; захист життя, здоров\'я громадян, їх власності від злочинних та інших протиправних посягань; боротьба з організованою злочинністю; боротьба з корупцією, наркобізнесом; здійснення оперативно-розшукових заходів тощо. Для органів управління освітою властиві функції розробки освітньо-професійних і професійних програм; визначення змісту і видів навчання; створення системи пошуку талановитої молоді; запровадження сучасних методик і технологій навчання; визначення державних вимог до рівня підготовки фахівців тощо.

Сферам економіки, культури, екології, оборони, юстиції та іншим притаманні свої функції, тому загальний перелік спеціальних функцій органів державної влади без прив\'язки до органів, де вони реально здійснюються, встановити важко, та в цьому і немає практичної потреби. Разом з тим такі спеціальні функції, як розробка та ведення чисельності матеріальних, трудових, фінансових затрат державних органів; організація і координація наукових досліджень у сфері державної служби; обґрунтування фінансових і інших витрат на утримання державного апарату, ефективності їх використання, притаманні для служби в усіх державних органах.

Сукупність допоміжних функції державної служби пов\'язана з обслуговуванням діяльності державних органів у межах основних і специфічних функцій – юридичне обслуговування, діловодство, матеріально-технічне забезпечення, визначення статусу та переліку підприємств, які підлягають безпосередньому державному управлінню, перелік спеціальностей, з яких необхідно здійснювати підготовку державних службовців.

Розгляд суспільних завдань і функцій державної служби дозволяє правильно оцінити роль державної служби в вирішенні проблем здійснення державної влади, з\'ясувати її основне призначення, виявити прогалини в правовому регулюванні державно-службових відносин та інші недоліки, зрештою окреслити головні напрями розвитку державної служби.

Для розуміння інституту державної служби важливо з\'ясувати зміст таких понять, як „державна служба\" і „державний службовець\".

На жаль, досконалого визначення цих понять український законодавець поки що не знайшов. Чинне законодавство містить визначення, що допускають їх довільне тлумачення, тому для розкриття змісту означених понять доцільно врахувати такі пояснення.

При більш детальному погляді з\'ясовується, що під словом „служба\" приховується термін із багатьма значеннями. Під „службою\" можна розуміти, зокрема, і вид діяльності людей (як різновид праці), і явище, і організаційно-правову форму самостійного державного органу або окремого типу, чи виду державної служби (наприклад, Служба безпеки, державна виконавча служба, військова служба, міліцейська служба, дипломатична служба, державна спеціалізована служба тощо). У релігійному аспекті „служба\" також має декілька значень (християнська, мусульманська, іудейська, святкова, публічна тощо). Не випадково серед учених тлумачення терміна „служба\" є різним і, як наслідок, немає одностайності щодо визначення терміна „державний службовець\".

Термін „державна служба\" вперше було легалізовано чинним Законом України „Про державну службу\" 1993 р. Було визначено, що „державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави, та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів\" (частина перша ст. 1).

З прийняттям Конституції України даний термін набув конституційного закріплення. Зокрема, Конституцією передбачено, що громадяни України „користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування\" (частина друга ст. 38).

Сформульоване в згаданому Законі визначення державної служби, як засвідчила практика, не виключає його неоднозначного тлумачення. Певною мірою це пояснюється тим, що для його визначення використано такі досить складні поняття, як „професійна діяльність\", „посади в державних органах та їх апараті\", „виконання завдань і функцій держави\". Потрібно розрізняти такі значення терміна „державна служба\":

1) державна служба – сукупність таких складових: а) організаційна – система державних органів, на які Конституцією і законами України покладено повноваження щодо виконання завдань і функцій держави; б) процесуальна – правила і процедури, що встановлені законом для прийняття на службу, її проходження, її припинення; в) людська – корпус осіб, яким присвоюються ранги державного службовця;