ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Генезис правового забезпечення діяльності митних органів у сучасних умовах

Реферат на тему:

Генезис правового забезпечення діяльності митних органів у сучасних умовах

Наявність національної системи митної служби є невід\'ємною ознакою суверенітету держави, одним із найвагоміших факторів її політичної та, насамперед, економічної незалежності, обов\'язковим чинником існування цілісного самодостатнього державно-територіального утворення. Для України, як і для будь-якої суверенної держави, питання формування та безпосередньої реалізації митної політики, функціонування системи митної служби, ефективного та дієвого митно-правового регулювання на власній території завжди було й буде досить актуальним і вагомим.

Питанням правового регулювання діяльності митних органів часів здобуття Україною незалежності присвячено роботи Л. Деркача, А. Кольбенка, О. Морозова, А. Павлова, Й. Рисіча, які переважно розкривали його історичний аспект. Разом з тим майже поза увагою дослідників залишилися питання генезису правового забезпечення діяльності митних органів з огляду на процеси формування української держави як правової.

Завданням пропонованої роботи є аналіз норм національного законодавства, що регламентують суспільні відносини в сфері митної справи з метою з\'ясування їх ролі та значення для процесу утвердження засад правової держави в Україні.

Ще до офіційного проголошення незалежності нашої держави проблеми захисту економічних інтересів України, налагодження зовнішньоекономічних зв\'язків, визначення правового статусу державного і митного кордону України, питання організації і становлення національної митної служби зайняли одне з провідних місць у механізмі державотворення. Так, у Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. № 55-ХІІ [1], проголошувалося право України на „державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах\". Декларація також містила і конкретну норму, в якій йшлося про те, що Українська РСР самостійно створює власну митну систему, що фактично слугувало підґрунтям для подальшого процесу її розбудови та розвитку. Продовженням процесу правової регламентації здійснення курсу на створення самостійної митної системи можна вважати прийняття законів „Про економічну самостійність Української РСР\" [2], „Про бюджетну систему Української РСР\" [3], „Про зовнішньоекономічну діяльність\" [4] та ряду інших нормативних актів. Суттєвого впливу на створення національної системи митної служби мало прийняття 3 серпня 1990 р. саме Закону Української РСР „Про економічну самостійність Української РСР\", в якому були сформульовані основні принципи економічної незалежності нашої держави, а в ст. 12 Закону зокрема, визначалося, що Українська РСР самостійно здійснює керівництво зовнішньоекономічною діяльністю і створює власну митну систему.

Особливого значення для формування національної системи митної служби набуло прийняття 25 червня 1991 р. Закону Української РСР „Про митну справу в Україні\" [5], який створив мінімально необхідні умови для подальшої розбудови митної системи в державі. Прийняття цього законодавчого акта засвідчило, що Україна надає серйозного значення загальноприйнятій міжнародною спільнотою практиці – без власної національної митної системи немає й не може бути суверенної держави. Ст. 1 цього закону, зокрема, проголошувала: „Українська РСР як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу. Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності Української РСР\". Ключу роль у процесі державотворення відіграли і такі норми закону, в яких йшлося про те, що Українська РСР самостійно вживає заходи щодо реалізації митної політики на своїй території, визнає міжнародні норми й стандарти у сфері митно-правового регулювання, приєднується до них та бере безпосередню участь у міжнародному співробітництві з питань митної справи. Одним із визначальних атрибутів суверенної держави є наявність власної території, яка відповідно до ст. 2 цього законодавчого акта становить єдину митну територію, в межах якої Українська РСР має виключну юрисдикцію щодо митної справи та державних кордонів, з якими співпадає і митний кордон. У законі закріплювалася система митних органів, визначалася їх компетенція та функції, права та відповідальність їх посадових осіб митних органів, окреслювалося законодавство, що регламентує їх діяльність. Оцінюючи наслідки прийняття Закону „Про митну справу в Україні\" щодо його впливу на процеси становлення і розвитку національної системи митної служби, варто визнати факт його беззаперечної актуальності, своєчасності та корисності.

Разом з тим, незважаючи на прогресивний характер згаданого законодавчого акта, він мав певні недоліки. Так, поза сферою його регулювання залишилися важливі питання, пов\'язані з структурною побудовою та функціонуванням митних органів, управлінням системою митної служби, організацією взаємовідносин митних органів України з іншими державними органами, громадянами та суб\'єктами господарювання. Крім того, не потрібно забувати, що на той час ще діяло законодавство СРСР, у тому числі й Митний кодекс СРСР [6] та Закон СРСР „Про митний тариф\" [7], що спричинило колізійність правового регулювання суспільних відносин у митній сфері. Ця ситуація, в сукупності з відвертим спротивом з боку вищого керівництва СРСР щодо розгортання в Україні державотворчих процесів, не тільки не сприяла розбудові національної митної системи, а й, навпаки, всіляко перешкоджала цьому. Наприклад, Митний комітет СРСР, утворений у результаті реорганізації митної галузі, продовжував здійснювати керівництво митними органами, розташованими, в тому числі, й на території України. Про інтенсивність роботи Митного комітету СРСР свідчить хоча б той факт, що за півроку своєї діяльності (з 15 червня 1991 р. по 2 січня 1992 р. [8; 9]) ним було видано понад 2 тисячі наказів, інструкцій, положень та інших нормативних актів, пов\'язаних з організацією митного контролю, здійсненням боротьби з митними правопорушеннями, стягненням митних платежів, підвищенням кваліфікації особового складу митниць тощо. Аналіз тих нормативних актів свідчить, що існування жорсткої управлінської вертикалі та підпорядкованості в діяльності митних органів радянських республік центру було збережено. А про участь республік у формуванні та втіленні в життя митної політики, розширення компетенції регіональних митних управлінь СРСР, митниць, про що йшлося в преамбулі, ст. 1–4 Митного кодексу СРСР [6], прийнятого 1 березня 1991 р., про надходження митних платежів до республіканських бюджетів уже й не йшлося.