ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Владні та зобов’язані суб’єкти податкових правовідносин

Р.Й. Халфіна, аналізуючи поняття суб\'єкта права та суб\'єкта правовідношення, виділяє у правовідношенні більш вузьке поняття – „учасник права\" і підкреслює, що „займаючись дослідженням правовідношення як єдності форми і змісту, ми знаходимося тільки в сфері дійсності, в області реалізації права. Тому в даному випадку нас повинні цікавити не всі потенційні можливості осіб, а їхні особливі властивості і якості, що визначають можливість участі в правовідношенні. Тому поняття учасника права вужче, ніж поняття суб\'єкта права\" [4, С. 115]. У даному визначенні учасник права за змістом ототожнюється з суб\'єктом правовідношення. Ми приєднуємося до цієї позиції. Як справедливо було сказано, знаходячись у сфері дії правовідношення, а отже реалізації права, нас повинні цікавити властивості та якості особи, що визначають можливості для участі такої особи в правовідношенні.

Питання про суб\'єктів фінансового права і суб\'єктів фінансового правовідношення, а також про суб\'єктів податкового права і суб\'єктів податкового правовідношення розглядалися в теорії фінансового права в роботах Н.І. Хімічевої, М.В. Карасьової, М.П. Кучерявенка, Д. В. Вінницького [5, С. 37–38; 13, С. 80; 14, С. 8]. Так, Н.І. Хімічева визначає співвідношення даних понять так: „Суб\'єкт фінансового права – це особа, що володіє правосуб\'єктністю, тобто потенційно здатна бути учасником фінансових правовідносин. А суб\'єкт фінансового правовідношення – це реальний учасник конкретних правовідносин\" [5, С. 37–38]. М.О. Перепелиця зазначає, що \"юридичні права й обов\'язки в сфері фінансової діяльності належать суб\'єктам фінансового права незалежно від їхньої участі в конкретних фінансових правовідносинах. Але суб\'єкт фінансового права, вступаючи в конкретні правовідносини при реалізації своїх прав і обов\'язків, набуває нових властивостей, він стає суб\'єктом фінансового правовідношення і при цьому зберігає свої якості, якими володів до вступу в них, – залишається суб\'єктом фінансового права\" [3, С. 8–9].

У теорії податкового права існують у цілому схожі позиції щодо питання про поняття суб\'єктів податкового права і суб\'єктів податкового правовідношення. Так, Н.І. Хімічева стверджує, що суб\'єктами податкового права є особи, які володіють правосуб\'єктністю і потенційно здатні бути учасниками податкових правовідносин, а суб\'єктами податкових правовідносин є реальні учасники конкретних податкових правовідносин. Подібної позиції додержується й М.П. Кучерявенко, який зазначає, що суб\'єктом податкового права може бути будь-яка особа, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може виступати учасником податкових правовідносин, носієм суб\'єктивних прав і обов\'язків [15, С. 70]. Таким чином, під суб\'єктами податкового правовідношення розуміють реальних учасників податкового правовідношення, поведінка яких регулюється нормами податкового права, які є носіями податкових обов\'язків і прав і реалізують їх. Іншими словами, суб\'єктом податкового правовідношення є суб\'єкт податкового права, який реалізує свою правосуб\'єктність.

Для реалізації своїх цілей суб\'єкти податкових правовідносин взаємодіють один з одним, тому у зв\'язку з цим доцільно визначити і проаналізувати види суб\'єктів податкових правовідносин. У юридичній літературі розділяють усіх суб\'єктів права на три основні групи: 1) індивіди; 2) організації; 3) суспільні (суспільно-територіальні) утворення [13, С. 147]. Така позиція, на нашу думку, є універсальною, оскільки дозволяє визначити всі види суб\'єктів права (суб\'єктів правовідношення). Але це лише найбільш загальний розподіл суб\'єктів права. У кожній конкретній галузі воно повинно спеціалізуватися залежно від її специфіки.

У теорії податкового права існує кілька підходів до визначення видів суб\'єктів податкового права (суб\'єктів податкового правовідношення). М.Ю. Орлов вважає, що до суб\'єктів податкового права входять „юридичні чи фізичні особи (а також некорпоровані об\'єднання), що можуть бути учасниками відносин, регульованих податковим правом\" [6, С. 121]. Однак це визначення вимагає декількох уточнень. По-перше, воно є недостатньо повним, оскільки виділяються тільки платники податків у системі суб\'єктів податкових правовідносин. Однак досить повне і ясне уявлення про їхній правовий статус може бути тільки при порівнянні з іншими суб\'єктами податкових правовідносин, про які тут не йдеться. По-друге, не всі юридичні і фізичні особи є платниками податків, а тільки ті, які характеризуються податковим обов\'язком.

Загальний аналіз системи суб\'єктів податкового права (податкового правовідношення) дозволяє виділити таку сукупність: держава, податкові органи, платники податків.

На жаль, у даній публікації немає можливості охарактеризувати усі варіанти правовідносин, у яких ті чи інші суб\'єкти виступають різними сторонами, та це навряд чи й можливо взагалі з огляду на їх різноманіття. Можна лише зазначити, що держава завжди в тому чи іншому виді є владною стороною, а платник податків – зобов\'язаною.

У юридичній літературі висловлювалися різні думки про те, чи є держава учасником правовідносин. Загальновизнаним вважається, що держава як ціле виступає учасником деяких видів правовідносин. Але існує й інша думка щодо цього. С.Ф. Кечек\'ян, наприклад, вважає, що держава виступає як суверенна влада, носій законодавчої влади, що встановлює обов\'язковий для всіх громадян порядок, не будучи при цьому суб\'єктом правовідношення [16, С. 129–130]. Однак більш обґрунтованою нам здається позиція Р.Й. Халфіної, що відстоює думку, що держава виступає учасником деяких видів правовідносин [4, С. 163–171].

Схожа думка висловлювалася й у роботах з теорії фінансового права. Є.О. Ровинський вважає, що у відносинах, пов\'язаних із затвердженням державного бюджету, встановленням податків, держава виступає безпосереднім учасником [17, С. 142–151]. Тому в цій публікації виділено як окремий суб\'єкт податкових правовідносин державу. У теорії податкового права державу визначають як владного суб\'єкта податкових правовідносин. Так, Н.І. Ільюшихін зазначає, що обов\'язковим учасником податкових правовідносин є держава, яка виступає як носій публічної влади [8, С. 137]. Схожу позицію займає і С.Г. Пепеляєв, який визначає державу як основного владного суб\'єкта, який виступає \"неодмінним атрибутом податкових відносин\" [9, С. 19]. Ми поділяємо думку цих учених, тому що саме властивість владності відображає специфіку держави як суб\'єкта податкових правовідносин і визначає його обов\'язкову участь у таких правовідносинах.