ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Використання матеріалів експертних закладів у профілактичній роботі

Реферат на тему:

Використання матеріалів експертних закладів у профілактичній роботі

Профілактичні документи експертних закладів (в основному у вигляді профілактичного листа) можуть направлятися для реалізації безпосередньо в організації, підприємства, де були здійснені правопорушення. Незалежно від адресата рекомендації експерта в процесі їх реалізації іноді виникає необхідність в узгодженні окремих питань. На визначення ефективності розроблених профілактичних заходів у будь-якому аспекті впливають хід і результати їх реалізації. Судово-експертні заклади можуть визначити, як реалізуються їх пропозиції шляхом направлення адресатам профілактичних рекомендацій відповідних запитів. Разом з тим, практика їх направлення не виправдовує себе повною мірою. Це пов\'язано з відсутністю належних відомчих вказівок, які б зобов\'язували правоохоронні органи повідомляти про результати використання профілактичних рекомендацій. В Україні практикувалось направлення у вищі органи МВС і прокуратури копій документів з профілактики або узагальнена інформація за місяць. Хоча не можна сказати, що така практика дозволяла здійснювати належний контроль за реалізацією профілактичних документів, але, разом з тим, і ця практика останнім часом не застосовується, оскільки не виправдала себе. За інструкцією про профілактичну роботу контроль за реалізацією своїх рекомендацій повинен здійснювати сам екперт. Проте така форма контролю не забезпечує отримання необхідних відомостей і в майбутньому не сприятиме підвищенню ефективності профілактичної роботи.

Суб\'єктом профілактичної діяльності, як відомо, є слідчий, прокурор, суд, які, відповідно до закону, аналізують усі наявні в їх розпорядженні матеріали кримінальних справ.

Аналіз показав, що в більшості випадків слідчі і суди успішно використовують профілактичні рекомендації експертів. Орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов\'язані, згідно із законом, виявляти причини та умови, що сприяли скоєнню злочину, а встановивши їх, вносити у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі подання (окрему ухвалу) про вжиття заходів щодо усунення цих причин і умов. Необхідні заходи щодо подання або окремої ухвали повинні бути вжиті відповідно до кримінально-процесуального закону протягом місяця, а результати повідомлені особі (органу), яка направила такий документ.

Щодо до експертних закладів, то адресати профілактичних рекомендацій такими обов\'язками не наділені. Було б неправильним, якби слідчий або суд у своєму поданні (окремій ухвалі) вказували на необхідність при реагуванні направляти відповідне повідомлення і в експертний заклад. Профілактичні дані експертних установ дозволяють конкретизувати подання і окремі ухвали, більш чітко сформулювати пропозиції з профілактики правопорушень. Разом з тим, існує ряд недоліків, безпосередньо пов\'язаних з діяльністю як слідчих і судів, так і експертів (експертних закладів). До них варто віднести наступні:

1. Деякі слідчі і суди не використовують або використовують формально, не у повному обсязі профілактичні рекомендації експертів. У більшості випадків це мало місце у справах, щодо яких не виносились подання або окремі ухвали. Як правило, це справи, закриті з тих чи інших підстав, хоча за багатьма з них вказані експертами криміногенні фактори мали значення для попередження можливих випадків аналогічних правопорушень, і тому, не дивлячись на закриття справи, потрібно було б застосовувати заходи профілактичного характеру.

Експертна практика показує, що при призначенні експертиз на розгляд експертів рідко ставляться питання з виявлення та усунення обставин, які сприяли правопорушенням. Майже не використовуються можливості для проведення профілактичної роботи експертами, які беруть участь у судових засіданнях.

2. Дані про реалізацію винесених подань та окремих ухвал, які були при аналізі кримінальних справ, свідчать про вжиття установами й організаціями конкретних заходів щодо усунення недоліків і порушень, які сприяли правопорушенням і були зазначені експертами. Але в більшості матеріалів справ такі відомості були відсутні. Це ускладнювало проведення ефективної профілактичної роботи, призводило в деяких випадках до виправданого дублювання судом в окремих ухвалах тієї інформації з профілактики правопорушень, яка містилася в поданні і отримана з повідомлення або висновку експерта. Подібні факти пояснюються недостатнім контролем за впровадженням профілактичних рекомендацій, відсутністю в розпорядженні суду відомостей про реалізацію пропозицій, що містяться в повідомленні (висновку) експерта і покладені в основу подання або окремої ухвали. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду \"Про подальше вдосконалення судової діяльності з попередження злочинів\" від 26 квітня 1984 року № 7 суд повинен встановити, які заходи вжиті за поданням слідчого або прокурора. Якщо ніяких заходів не було вжито, то про це необхідно вказати в окремій ухвалі і за наявності відповідних підстав поставити питання про відповідальність посадової особи. Відсутність у справі відомостей про вжиття заходів профілактичного характеру вищі судові інстанції вважають порушенням закону (ст. 23 КПК України).

3. Реалізуються не всі можливі напрями проведення профілактичної роботи з використанням матеріалів судових експертиз. При призначенні експертизи слідчі (суди) в більшості випадків не обдумують питання про можливі напрями використання спеціальних знань для профілактики злочинів і інших правопорушень, не ставлять перед експертами питань профілактичного характеру. Були встановлені факти, коли експерти використовували не всю інформацію про обставини, що сприяли правопорушенням, яка могла бути отримана при аналізі матеріалів, що були в їх розпорядженні: складали профілактичні рекомендації без достатніх на те підстав, що, по суті, наперед визначало неможливість їх використання.

4. Результати профілактичної роботи часто оформляються несвоєчасно. Винесення подання затягується іноді до закінчення розслідування, хоча є можливість і необхідність зробити їх значно раніше. Якщо експертиза проводиться в кінці розслідування, то іноді неможливо використовувати повідомлені експертом відомості, особливо, якщо вони викладені в повідомленні (листі), яке напрявляється пізніше висновку.

Несвоєчасне використання всіх наявних у справі відомостей знижує ефективність профілактичної роботи.

5. Відбиваються на ефективності профілактичної роботи також недоліки в оформленні документів з профілактики правопорушень. Крім некомпетентності і неповноти деяких документів, підготовлених як слідчим (судом), так і експертами, можна виділити і такі недоліки, як відсутність у необхідних випадках посилань на відповідні законодавчі чи нормативні акти або ж помилкові посилання, недостаньо чітко сформульовані профілактичні рекомендації. Загальним недоліком багатьох висновків, у яких відображені профілактичні рекомендації, є те, що експерти лише констатують відповідний факт, не приводять ніяких даних порівняльного дослідження або інших доказів свого твердження. Профілактичні документи експертів, як правило, не ілюструються і не мають необхідних посилань на спеціальну літературу.

6. В експертних профілактичних документах не завжди досить чітко показано, як виявлені недоліки сприяли або могли сприяти скоєнню злочину.

7. Відповідна інформація, яка має значення для встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочинів і інших правопорушень, може бути викладена не лише в тому розділі експертного висновку, який соціально присвячений профілактиці правопорушень, але й в інших, які також повинні оцінюватися з профілактичного погляду. Інформація, яка має профілактичне значення, повинна, по можливості, використовуватися і за висновками тих експертиз, щодо яких профілактична робота не велася.