ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Визначення змісту першочергових дій при розслідуванні податкових злочинів

Крім того, слід розмежовувати кримінально-процесуальні дії від оперативно-розшукових та адміністративних, а в діяльності органів державної податкової служби при виявленні фактів ухилення від сплати податків і контрольно-перевірочних, при яких вони можуть вилучати певні носії інформації [8, с. 54].

Кримінально-процесуальні дії обмежені процесуальною формою. КПК України чітко встановлює норми поведінки для органів і посадових осіб при провадженні слідчих дій [4, с. 38].

Для оперативно-розшукових дій обмеження не характерні, тому що вони становлять суть розвідувальної діяльності. А по справах про ухилення від сплати податків, у зв\'язку з латентністю цього виду злочинів, є ще й одним з основних видів джерел інформацій про сліди злочину.

Адміністративні дії менше мають обмежень, оскільки вирішують ситуації, які становлять незначний рівень громадянської безпеки.

Організація та облік діяльності контролюючих та правоохоронних органів. Організація та облік діяльності контролюючих і правоохоронних органів потрібні для обліку відомостей і дій, що проводяться, виключення випадків зловживань, створення умов для контролю за першочерговими діями.

Об\'єктивні елементи першочергових дій не обумовлені частково діючими традиціями та станом справ у системі контролюючих і правоохоронних органів. Їх аналіз показує, що в зміст першочергових дій, направлених на організацію та облік, входять реєстрація дій та відомостей, прийняття рішень та направлення повідомлень для організації заходів реагування [1; 2; 4; 6; 10; 12].

Облік діяльності працівників ДПС та податкової міліції з проведення перевірок суб\'єктів господарювання регламентований відповідними відомчими наказами та інструкціями [13; 14].

Діяльність з проведення інших дій, які при ситуації ухилення від сплати податків у розмірах, встановлених ст. 212 КК України, також регламентована і відповідним чином обліковується (реєстрація несплати податків, неподання декларацій тощо) [15; 16].

Права та законні інтереси осіб, задіяних у діяльності контролюючих та правоохоронних органів. Права та законні інтереси осіб, задіяних на етапі першочергових дій практично не визначені. У першу чергу потребує вивчення факт доказу самого злочинного діяння. І тільки після порушення кримінальної справи, в разі визнання особи потерпілим, підозрюваним, свідком та іншим суб\'єктом кримінального процесу особа набуває встановлених законом прав.

Найбільшого захисту своїх прав потребує підозрюваний, до якого можуть бути застосовані запобіжні заходи. Кім того, він потрапляє на облік правоохоронних органів, що в подальшому може впливати на його інтереси. Проблема полягає в тому, щоб ефективно діяла система захисту прав та законних інтересів осіб, які не є підозрювані за законом, але щодо яких проводяться конкретні дії, направлені на отримання відомостей, що можуть служити викриваючими доказами. Для забезпечення прав і законних інтересів не потрібно розширяти перелік підстав для визнання підозрюваним, а тільки забезпечення їх щодо певних дій.

Серед елементів механізму захисту прав та законних інтересів потрібно виділити такі: тайна слідства, не розголошення обставин особистого життя, тайна листування, допомога адвоката-захисника, заборона впливати на показання тиском, силою, погрозами та інші, які ще нерідко використовуються на практиці і які повинні законодавчо закріпитися.

Розглядаючи питання змісту першочергових дій, потрібно зазначити, що йому, як і слідчим діям, притаманні тактичні прийоми, розгляд яких дозволить конкретизувати зміст окремих першочергових дій.

Розглянемо таку першочергову дію, як вилучення предметів і документів, проведення якої можливе до порушення кримінальної справи. Тактичні прийоми змісту вилучення предметів і документів співпадають з виїмкою, а у справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів співпадають з вилученням предметів і документів по інших злочинах. Таку ж думку висловлюють В.В. Лисенко та Ю.В. Прушинський [7, с. 62; 5, с. 7; 8, с. 59].

До елементів з вилучення предметів і документів належать:

– планування, організація та підготовка до вилучення;

– блокування об\'єкта, де знаходяться документи та предмети;

– фіксування порядку та результатів вилучення за допомогою аудіо-, відеотехніки;

– оголошення про намір провести вилучення;

– пошукові дії;

– фіксація місця знаходження предметів і документів;

– вилучення, попередній огляд предметів і документів;

– знаття блокади і вихід з місця вилучення.

Практично у всіх випадках вилучення предметів і документів ця дія планується, але потребує організаційної підготовки, оголошується про намір провести вилучення.

У конфліктних ситуаціях використовуються технічні засоби, блокування об\'єкта та інше. Звідси випливає актуальність цього питання для криміналістики про допустимість тактичних прийомів до порушення кримінальної справи при проведенні першочергових дій.

Визначення змісту першочергових дій має важливе наукове та практичне значення, яке, зокрема, полягає в наступному:

1) виявляє відсутність потрібної процесуальної форми першочергових дій у різних ситуаціях;

2) показує єдність змісту першочергових дій у різних процесуальних формах;

3) дозволяє повніше встановити зміст діяльності на етапі проведення першочергових дій;

4) дає можливість проаналізувати відмінності між першочерговими діями.

Література:

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – Т.3. Кримилитические средства, приемы и рекомен-дации. – М., 1997.

2. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. – М., 1999.

3. Григорьев В.Н. Обнаружение признаков преступления. – Ташкент, 1986.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К., 2002.

5. Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків. – К., 2002.

6. Лузгин И.М. Методологические проблеми расследования. – М., 1973.

7. Лысенко В.В., Мельник П.В. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. – К., 1999.

8. Прушинский Ю.В. Первоначальное действие при получении сведений о преступлении. – М., 2000.

9. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. – М., 1992.

10. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под редакцией Н.В. Жогина. – М., 1977.

11. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе. – Саратов, 1986.

12. Шейфер С.А. Следственные действия. – М., 1981.

13. Порядок періодичності перевірок і обстеження виробничих, складських, торговельних та інших приміщень: Наказ ДПА України від 30.07.1998 року № 371.

14. Порядок оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання податкового і валютного законодавства суб\'єктами підприємницької діяльності – юридичними особами: Наказ ДПА України від 01.08.98. № 266.

15. Наказ ДПА України від 24.06.98 № 304. Затверджено інструкцію про порядок приймання, реєстрації, обліку та розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини.

16. Наказ ДПА України від 01.07.98 № 316. Затверджено інструкцію про порядок вилучення посадовими особами органів ДПС України у підприємств, установ і організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об\'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів.