ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Визначення змісту першочергових дій при розслідуванні податкових злочинів

Реферат на тему:

Визначення змісту першочергових дій при розслідуванні податкових злочинів

Одним з основних принципів реалізації державної політики в охороні прав громадян від кримінальних посягань є невідворотність покарання за скоєний злочин. На ступінь реалізації невідворотності покарання впливають об\'єктивні та суб\'єктивні причини, особливо яскраво вони виражені в період проведення першочергових дій, коли слідча ситуація обмежена фактором часу і можуть бути знищені сліди злочину.

Об\'єктивно досліджено і зазначено, що успіх розслідування злочинів визначається тим, наскільки своєчасно і якісно були проведені першочергові дії.

Визначаючи зміст першочергових дій при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів, необхідно виходити з того, що дозволить на початковому етапі досудового слідства системно й кваліфіковано вирішити завдання із зібрання основного доказового матеріалу. Це питання частково досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: Бєлкін Р.С., Герасімов І.Ф., Григор\'єв В.М., Драпкін Л.Я., Жогін М.В., Лисенко В.В., Лузгін І.М., Селіванов Н.А., Сидоров В.Є., Прушинський Ю.В., Пальцева І.В., Пирцхалава К.А., Цимбал П.В., Шейфер С.А. та інші.

У кримінально-процесуальній науці питання змісту першочергових дій не достатньо науково розроблені і обґрунтувані, оскільки зазначені автори розглядали лише окремі аспекти першочергових дій.

Метою дослідження є визначення змісту першочергових дій при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів, що передбачає вирішення таких завдань:

– визначення стану наукової розробки поняття змісту першочергових дій;

– визначення змісту першочергових дій при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів.

Традиційно, характеризуючи першочергові дії, за основу вчені беруть процесуальну форму. Здебільшого в юридичній літературі першочергові дії визначаються як слідчі дії, оперативно-розшукові заходи та інші [1; 3; 8-10]. Але такий підхід, на нашу думку, не може виявити загальні якості дій, які застосовуються для отримання інформації про злочин. Разом з тим, ці якості є їх основою, за змістом вони ідентичні, в той час як їх процесуальна форма в багатьох випадках не співпадає.

Елементами змісту першочергових дій згідно з проведеним дослідженням, можна визначити:

– отримання відомостей про обставини злочину;

– обмеження в діяльності органів і посадових осіб при отриманні цих відомостей;

– організацію та облік діяльності контролюючих та правоохоронних органів;

– права та законні інтереси осіб, задіяних у діяльності контролюючих та правоохоронних органів.

На нашу думку, вказані елементи є універсальними, що обумовлено провадженням у зв\'язку з отриманням інформації про злочин.

Для необхідності і достатності характеристики змісту першочергових дій співставимо їх з елементами змісту слідчих дій.

Так, зміст слідчих дій розкривають А.Р. Ратинов та Г.М. Міньковський:

– дії, які визначають рух справи та процесуальне становище його учасників;

– дії, які забезпечують можливість отримання доказової інформації та явку учасників про-цесу;

– дії, які реалізують процесуальні права учасників процесу;

– дії, спрямовані на збирання та перевірку доказів;

– дії, які полягають у використанні доказів для формування і обґрунтування висновків про ре-зультати справи [10, с. 371].

І.М. Лузгін ділить слідчі дії за змістом на дві групи:

1) дії, змістом яких є виявлення, дослідження та оцінка доказів;

2) дії, змістом яких є управління процесом розслідування, визначення його межі, строків і порядок провадження [6, с. 96].

Порівнюючи слідчі дії і першочергові дії, Ю.В. Прушинський визначає чотири елементи останніх:

1) отримання інформації про обставини злочину;

2) обмеження та заборони в діяльності посадових осіб правоохоронних органів;

3) ґарантування прав і законних інтересів осіб, які задіяні в сфері діяльності правоохоронних органів;

4) організація і облік діяльності правоохоронних органів [8, с. 47].

При відмінності класифікацій слідчих дій, можна виділити такі елементи змісту першочергових дій, де основою є загальна ознака дій – факт вчинення злочину. Однак такі елементи, як використання доказів для формування і обґрунтування висновків, об\'єктивно не ввійшли в елементи першочергових дій, так як вони не доходять до цього етапу розслідування.

Для більш повного визначення змісту першочергових дій проаналізуємо його елементи, які в свою чергу також мають зміст.

Отримання відомостей про обставини злочину. Зміст першочергових дій, направлених на отримання відомостей про обставини злочину, визначається об\'єктом дослідження. У даному випадку зміст першочергових дій визначається характером залишених злочином слідів. С.А. Шейфер виділив чотири групи слідів злочину:

1) сліди, в яких інформація проявлена в фізичних ознаках: формі, обсязі, кольорі, температурі, запаху та інших. Вони відображають обставини на місці пригоди, необхідні предмети та документи, динаміку проведених дій та інші;

2) мовна інформація – відомості, які зберігаються в пам\'яті майбутніх свідків, обвинуваче-них, потерпілих. Ця інформація являє собою смислові образи та більш узагальнені відображення подій;

3) сліди, які несуть у собі приховану інформацію, недоступну для безпосереднього сприйняття та уяснення її суті, яка для свого виявлення і розшифровки вимагає спеціальних знань;

4) штучно об\'єднані сліди злочину, які дозволяють у результаті об\'єднання і співставлення двох потоків інформації отримати більше відомостей про злочин, ніж попередня вихідна інформація [11, с. 94].

Зміст першочергових дій, направлених на отримання відомостей про сліди злочину, полягає в фіксуванні обстановки і обставин, їх порівняння, експерименту чи іншого прийому.

У випадках, коли необхідно зберегти сліди, залишені злочином на предметах чи документах, потрібно їх вилучити і надати в розпорядження органу розслідування. У зміст цих дій входить отримання предметів і документів.

До першочергових дій, направлених на отримання із пам\'яті людей відображення події злочину, належить отримання мовної інформації (допит).

В.В.Лисенко визначає джерела, які можуть містити сліди злочину про ухилення від сплати податків [5, с. 13]. Вони відображають в основному перші три вказані С.А. Шейфером групи слідів:

– документи первинного обліку, що відображають виконання фінансово-господарських операцій;

– документи бухгалтерського оформлення;

– документи митного оформлення;

– матеріали досліджень;

– документи бухгалтерської звітності.

Однак В.В. Лисенко такі дії, як допит, опитування осіб, вивчення документів, візуальне спостереження, відносить до заходів, які сприяють виконанню завдань кримінального судочинства, а не до джерел отримання інформації про сліди злочину, що унеможливлює широко розглянути ці дії в контексті змісту першочергових [7, с. 15].

До першочергових дій, направлених на отримання відомостей про обставини злочину, потрібно віднести:

1) спостереження обстановки та обставин;

2) отримання мовної інформації;

3) отримання предметів і документів;

4) дослідження із застосуванням спеціальних знань;

5) комбіновані дії.

Вказані дії практично вичерпні на етапі провадження першочергових і також стосуються ухилень від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів, про що свідчать публікації багатьох авторів [2, 3, 5, 8, 11, 12].

Обмеження в діяльності органів, посадових осіб при отриманні відомостей про обставини злочину. На нашу думку, обмежень у змісті першочергових дій для органів і посадових осіб при отриманні відомостей про обставини злочину бути не може. Обмеження можуть тільки відрізнятись, залежно від ситуації, яка виникла на момент проведення першочергової дії.