ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Бюджетне правовідношення: поняття та ознаки

Реферат на тему:

Бюджетне правовідношення: поняття та ознаки

Об\'єктивною умовою подолання нестабільності національної економіки та складнощів у бюджетній сфері є подальше удосконалення механізму правового регулювання бюджетних відносин. Вирішення цього завдання знаходиться в прямій залежності від правильного розуміння правової природи і особливостей цих суспільних відносин. На жаль, у вітчизняній науковій юридичній літературі ці питання розроблялися небагатьма авторами і лише окремі аспекти проблематики знайшли своє висвітлення. Саме тому досить актуальною стала проблема визначення змісту та поняття відносин, що виникають у сфері бюджетної діяльності української держави та її самоврядних утворень на сучасному етапі розвитку національної економіки.

Дослідження сучасної філософської думки дозволяє зробити узагальнений висновок, що сама категорія \"відношення\"показує певні особливості взаємодії предметів та явищ дійсності на різних рівнях, починаючи з аналізу загальних зв\'язків і закінчуючи конкретними типами взаємодії певного класу явищ [1]. Існування відношення можливе лише за наявності щонайменше двох суб\'єктів, які взаємодіють між собою лише при тотожних для них обох ознаках [2].

У загальній теорії права відношення розуміється як \"опосередкований зв\'язок явищ, процесів, предметів та ін.\" [3]. У той же час, досліджувана категорія таким зв\'язком не обмежується і являє собою багатосистемне поняття [4]. Тому діяльність суспільних суб\'єктів відповідає загальним ознакам такої складної форми зв\'язку і, будучи врегульваною за допомогою права, за умови відповідності такої поведінки вимогам правових норм, стає правовідношенням.

У юридичній науці вчення про правовідношення посідає одне з центральних місць і поряд з цим є одним із найбільш дискусійних. Незважаючи на значну кількість розробок з теорії правовідношення, науковці до цього часу не дійшли єдності думки щодо визначення поняття даного зв\'язку, його складу, змісту, оскільки \"правовідношення є однією із найбільш складних категорій правової науки, що виходить безпосередньо на філософський рівень аналізу\"[5]. На сьогодні в юридичній науці існує декілька підходів до розуміння правовідношення. Так, одні автори розуміють правовідношення як суб\'єктівні права та юридичні обов\'язки, тобто індивідуальну модель можливої і бажаної поведінки суб\'єктів права, але не саму фактичну поведінку [6]. За такого підходу, безпосереднім змістом конкретного правовідношення є юридично значимі дії учасників відношення. Інші науковці розглядають це поняття як результат врегулювання суспільних відносин нормами права [7].

Існування правовідносин обумовлене фактом існування держави і права. Будучи, по суті, специфічним різновидом суспільних відносин, обумовлених розподілом праці у відповідній сфері суспільного життя, правовідношення є \"формою, в якій абстрактна норма права набуває своє реальне буття\" [8].

Бюджетні правовідносини виникають у процесі бюджетної діяльності держави та місцевих самоврядних утворень. Вони проявляються через взаємну кореспонденцію закріплених у правових нормах прав та обов\'язків відповідних суб\'єктів. У процесі правового регулювання таких суспільних економічних відносин держава визначає їх адекватну юридичну форму [9]. Бюджетні правовідносини існують лише в рамках системи \"держава-об\'єкт\" і складають одну з характерних рис змісту бюджетної діяльності держави. Поза правовими відносинами діяльність щодо утворення, розподілу та використанню централізованих державних фінансових ресурсів і фінансових ресурсів місцевого самоврядування неможлива.

Бюджетне правовідношення є різновидом правового відношення, тому йому притаманні загальні ознаки всіх правовідносин. Так, бюджетне правовідношення виникає на підставі бюджетно-правової норми і є результатом її дії. Бюджетні правовідносини також носять вольовий характер, оскільки їх виникнення обумовлене вольовими діями окремих суб\'єктів і опосередковане інтересами держави.

У той же час, визначаючи місце бюджетного правовідношення в системі інших правовідносин, не потрібно забувати, що за сукупністю індивідуальних властивостей, бюджетні правовідносини найбільш подібні до фінансових. Це обумовлено особливим місцем бюджетно-правових норм у системі фінансово-правових норм і випливає із специфіки предмета та методу бюджетно-правового регулювання. Тому можна виділити ряд ознак, які характеризують як фінансове, так і бюджетне правовідношення:

1) бюджетно-правові відносини виникають та розвиваються лише в сфері бюджетної діяльності держави та місцевих самоврядних утворень;

2) бюджетне правовідношення є формою реалізації публічного інтересу, оскільки воно виникає на підставі бюджетно-правової норми, яка, в свою чергу, є засобом реалізації інтересів держави, всього суспільства або його окремих груп. Слід зауважити, що окремі науковці не відносять до предмета бюджетно-правового регулювання відносини, що виникають у процесі фінансової (і бюджетної в тому числі) діяльності місцевих самоврядних утворень. Таке звуження предмета фінансового права піддається справедливій критиці з боку іншої групи науковців, оскільки прибічниками зазначеного вище невраховується публічний характер діяльності органів місцевих самоврядних утворень та інші важливі фактори, зокрема єдність правової бази регулювання таких відносин, проголошення в законодавстві принципу єдності фінансової системи, включення в бюджет країни бюджетів місцевих самоврядних утворень;

3) бюджетне правовідношення, по суті, є економічним відношенням. Бюджетні правовідносини є юридичною формою вираження та закріплення бюджетних відносин, які також є формою економічних відносин певного виду [10]. Причому надання \"правової оболонки\" бюджетним відносинам проводиться тільки після дослідження економічних можливостей держави або територіальної одиниці, які в свою чергу пов\'язані з об\'єктивними законами суспільного розвитку. Отже, саме економічні закони визначають (принаймні повинні визначати) межі регулюючого впливу і характер регулювання бюджетних відносин;