ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → \" Часопис \"\"ПІК\"\" як приклад українського \"\"Часопису новин\"\"\"

ЧАСОПИС \"ПІК\" ЯК ПРИКЛАД УКРАЇНСЬКОГО \"ЧАСОПИСУ НОВИН\"

Дніпропетровськ

2002

Зміст

            1. Вступ

  1. Розділ 1. \"Часописи новин\" зарубіжних країн.

1.1 \"Тайм\"

1.2 Конценція і структура часопису \"Тайм\".

1.3 Принципи обробки і подачі інформаційних матеріалів

1.4 Тенденції розвитку зарубіжних \"часописів новин\" в 90-х роках 20-го ст.

  1. Розділ 2 \"ПІК\"

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Після заборони КПРС і дезінтеграції СРСР в колишніх Радянських республіках відбулося остаточне руйнування системи ЗМІ, яка існувала раніше. Проголошення незалежності і побудова суверенних держав відкрили можливості для створення в кожній країні нових систем ЗМК, на розвиток яких впливали перш за все соціально-економічні й політичні процеси перехідного періоду. На початку 90-х р. в Україні, паралельно з багатоукладністю в економіці, йшов процес установлення різноманітних форм власності в засобах масової інформації. Періодичні видання, видавництва, інформаційні агенства, електронні засоби масової інформації були вже не тільки державною і державно-кооперативною власністю. Ними володіли акціонерні товариства, приватні особи [8]. З`явилися і такі засоби інформації, що здавалися в аренду, належали громадським організаціям чи змішаним компаніям за участю іноземного капіталу. У ролі засновників і власників різних інформаційних структур тепер часто виступають політичні сили. До середини 90-х р. журналістика України, як сфера бізнесу, випробовала на собі всі прояви нових економічних взаємин, зіштовхнулася з проблемами приватизації, акціонування. Домінуюче місце в ринкових взаєминах між пресою та діловим світом зайняла реклама, яка заявила про себе як фактор нової суспільно-політичної й економічної ситуації.

Зміни, які відбулися в суспільно-політичному й економічному житті, призвели до помітних змін у структурі періодичної преси України. Вихід нових видань, розрахованих на задоволення інтересів різної аудиторії, сприяв становленню інформаційного ринку, що враховував розмаїття джерел інформації і її поширення в періодичних виданнях різного типу.

\"Система відбору новин та їх інтерпретація у засобах масової інформації – це дзеркало суспільних відносин. І вся система інформації – її стиль, форма, тональність – змінюється залежно від політичних, економічних і культурних змін конкретної соціальної спільноти, групи або суспільство загалом \"[14.c.137].

Сучасну систему друкованої преси України відрізняє внутрішня динаміка. Кількісно-якісне розширення системи сформувало конкурентне середовище, в межах якого повинні були знайти своє місце як абсолютно нові видання, так і ті, що мають \"радянський\" родовід. Для них характерні чітке позиціонування, своєрідність у предметно-тематичній структурі й оформленні, свій стиль у подачі інформації. Саме до таких видань належить інформаційно-аналітичний тижневик \"ПІК\". На загальному ринку преси його виділяє перш за все вибір сфери інформаційного інтересу. У полі зору інфрмаційно-аналітичного тижневика знаходяться переважно дві найбільш модернізовані в ході реформ сфенри громадського життя – політика й економіка, а також традиційна для закордонних \"часописів новин\" сфера культури. Іншою відмінною рисою цього видання є характер відображення дійсності, зумовлений інформаційними потребами суспільства в повноцінному висвітленні проблем, пов`язаних перш за все з політичним і економічним життям.

Саме існування стійкого попиту на інформацію такого роду – одна з основних причин появи таких видань. При переході до відкритого суспільства в українських громадян з`являється принципово нова соціальна практика, обумовлена наявністю цивільних прав, політичних свобод, потенційно широкими можливостями самостійно приймати рішення. Це призводить до руйнування старих стереотипів соціальних відносин, побудови нової картини світу,визначенню свого місця в ньому і формуванню нової системи цінностей і координат. А оскільки політика й економіка стали визначальними векторами розвитку в житті суспільства, то значення аналізу саме цих сфер зросло.[12]

Інформаційна потреба в оперативній аналітиці актуалізується й у результаті формування нової соціальної групи людей, активно включених у процес реформ. У ході модернізації в суспільстві почали з`являтися соціальні групи, зайняті у фінансовій галузі, економічному і політичному менеджменті. це та категорія громадян, що успішно адаптувалися до нових умов. Саме на ці групи й орієнтується інформаційно-аналітичний тижневик \"ПІК\". Необхідно також відзначити, що \"часописи новин\" \"типовий\" читач використовує в якості одного з інформаційних джерел для прийняття рішень і формування своєї поведінки. Поява інформаційно-аналітичних тижневиків, безсумнівно, зумовлена і функціонуванням інформаційного ринку. З його розвитком основним критерієм успішності будь-якого ЗМІ стає уміння робити високоякісний інформаційний продукт, який має попит й може витримати конкуренцію. Цими якостями \"часописи новин\" вигідно відрізняються від багатьох інших видань, що мають проблеми в умовах ринкового існування. Пошук свого \"обличчя\", своєї індивідуальності стає першорядним завданням, рішення якого обумовлює життєздатність видання. Конкурентне інформаційне середовище висуває вимоги відповідності якості інформаційного продукту (у даному випадку періодичного видання) з інформаційними запитами споживача – аудиторії, її духовною і матеріальною готовністю сприймати ту чи іншу інформацію.

Сучасні інформаційно-аналітичні тижневики, без сумнівно, нове явище в українській журналістиці, породжене новими соціальними реаліями.

Тема \"часописів новин\" зарубіжних країн досліджена дуже добре та ґрунтовно, на відміну від українських часописів цього типу. Більшість літератури використаної нами у роботі представляє дослідження російських вчених. В першій частині ми звернемо увагу на розвиток та особливості зарубіжних \"часописів новин\". Особливу увагу звернувши на часопис \"Тайм\" - перше видання такого типу, що займає ведучі позиції до цього часу.

Особливо ґрунтовно історію \"Тайм\" досліджує у своїх роботах О. Бурмістренко. Інформацію про \"часописи новин\" інших зарубіжних країн можна знайти у \"Вестнике Московского университета. Серия Журналистика\". Цю тему досліджували Уріна І.В. (Італія), Жукова Л.А. (Франція) та інші. Цікава робота Полянського І. ( Вісник Львів. Ун-ту. Серія журналістики. 2001р. Вип. 21.).

Друга частина повністю присвячена часопису \"ПІК\". Досліджуючи тему ми зіштовхнулися з браком інформації про це видання. Аналізуючи концепцію \"ПІКу\" ми звернемо особливу увагу на зміну рубрик, тематики та стилю подачі інформації часопису.

Саме про це і піде мова у нашій роботі

Розділ 1. \"Часописи новин\" зарубіжних країн

    1. \"Тайм\"

Особливе місце в списку зарубіжних \"часописів новин\" займає тижневик \"Тайм\", який почав виходити 3 березня 1923 року і став фундатором часопису нового типу, а також могутнього напрямку в американській політичній і міжнародній журналістиці. Засновниками журналу були Генрі Робінсон і Брайтон Хедден, 24-літні випускники аристократичного Йєльського університету.