ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Редагування спецдокументації

17. Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору. (Літературне опрацювання тексту): Навч. посібн. К.: ІМКВО, 1989. 76 с.

18. Здоровега В. У майстерні публіциста. // Вид-во Львів. у-ту, 1989.178с.

19. Іванченко Р.Г. Літературне редагування.2-ге вид. К.: Вища школа, 1983.

20. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник - довідник журналіста. - Л.: ПАІС. 2002. - 576с.

21. Капелюшний А.О. Типологія журналістських помилок. Л., 2002. - 68с.

22. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. К.: Вища школа, 1997.296 с.

23. Короткий тлумачний словник української мови. К.: Рад. школа, 1988.321 с.

24. Костенко Л.В. Гуманітарна аура, або Дефект головного дзеркала. - К.: КМ Academia, 1999. - 32с.

25. Лизанчук В.В., Кузнєцова О.Д. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці: Навч. посібн. - К.: ІМК ВО. 1991. - 96 с.

26. Літературознавчий словник-довідник. Видавничий центр Академія. - К.: 1997.452 с.

27. Ляхоцький В. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (Митрополита Іларіона). - К.: Вид-во ім. .О. Теліги, 2000. - 527 с.

28. Маляренко Л.Л. Іван Франко - редактор. - Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. - 116с.

29. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. 2-е изд. М.: Книга, 1980. - 320 с.

30. Миронюк Н.П. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: Збірник вправ і завдань: Навч. посібн. - К.: Вища школа, 1993. - 150 с.

31. Мучник Б.С. Человек и текст. М.: Книга, 1985.

32. Непийвода Н. Сам собі редактор. Порадник з української мови. - К., 1996. - 260 с.

33. Нормативные материалы по издательству дела: Справочник. М.: Книга, 1987. - 480 с.

34. Орфографічний словник української мови.2-ге вид., випр. і доп. К.: Довіра, 1988.990 с.

35. Памятная книга редактора. М.: Книга, 1988.С. 20-21

36. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. Л.: Світ, 1994. - 216 с.

37. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посібн. - Л.: Афіша, 2001. - 416 с.

38. Партико З.В. Комп\'ютеризація видавничого процесу. К.: Вища школа, 1996. - 208 с.

39. Партыко З.В. Методы машинной корректуры и машинного редактирования // Издательское дело: Обзор информация / Информпечать. 1983. Вып.5. - 40с.

40. Партико З.В. Редагування: творчість чи ремесло? // Вісник книжкової палати. 1999. №9. - с.12-15, 144 с.

41. Партыко З.В. Статистика ошибок при корректуре и редактировании текстов. // Издательское дело: Обзор информация / Информпечать. - 1989. Вып.3. - С.40

42. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

43. Пономарів О. Культура слова: Мовостилістичні поради. - К.: Либідь, 1999. - 240 с.

44. Пахомов В.М. Методичні вказівки з курсу \"Ділова українська мова\" за темою \"Складання й оформлення документів\". - Івано-Франківськ, 2000.

45. Різун Р.В. Літературне редагування. - К.: Либідь, 1996. - 237 с.

46. Рывчин В.И. Техническое редактирование. - М.: Книга, 1977. - 248 с.

47. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. - М.: Книга, 1979. - С.165

48. Словарь издательских терминов. - М.: Книга, 1983. - С.97

49. Стандарты по издательскому делу. - М.: Юрист, 1998. - 376 с.

50. Україна: інформація і свобода слова. Збірник законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців. - К.: Молодь, 1997. - 832 с.

51. Український правопис.4-те вид., випр. і доп. К.: Наукова думка, 1993.

52. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.2-ге вид., доп. і випр. - К.: Довіра: ІНВГу \"Рідна мова\", 1999. - 508 с.

53. Феллер М.Д., Квітко І.С., Шевченко М.Т. Довідник коректора. - Х.: Книжкова палата УРСР, 1972.

54. Чиж І.С., Іванов В.Ф. Законодавче регулювання діяльності комп\'ютерних мас-медіа. - К.: Парламентське вид-во, 1999. - 16 с.

55. Шеремета О.В. Українська мова: термінологія і стилістика: Методичні вказівки. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. - 69 с.

56. Якібчук М.В. Загальне редагування спец - документації: Методичні вказівки з курсу \"Загальне редагування спецдокументації для студентів спеціальності \"Документознавство та інформаційна діяльність\". - Івано-Франківськ: Факел, 2002. - С.30

1 Партико З. В.Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. – Л.: Афіша, 2001. – 416 с. (с.37)

1 Конструкція видання – ідеальна форма, у якій планують друкувати видання.

Конструювання – процес утворення конструктором видання на основі видавничого оригіналу конструкції видання.

1 Списковий метод контролю – метод контролю, під час якого компоненти повідомлення перевіряють на відповідність спискам нормативної бази (список - це вид норми, поданої в формі множини послідовно розташованих ланцюжків символів).

2 Положеннєвий метод контролю – метод контролю, в процесі якого компоненти повідомлення перевіряють на відповідність положенням нормативної бази.

1 Голоскевич Г. Правописний словник. 12-те вид. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Л.: 1994. 460с.

1 Частотний словник сучасної української художньої прози. У 2 т. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 2. с.387.