ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Періодичні видання Східної України початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: надходження, зберігання, вивче

Отже, у науковому дослідженні було охарактеризовано фонди НБУВ, а також структуровано види періодичних видань за соціальним спрямуванням.

У роботі проаналізовано проблеми існування журналів та газет на території Східної України, розглянуто періодичні видання Східної України, які видавалися як українською, так і російською мовами, зазначено кількість періодичних видань початку ХХ ст., які зберігаються у фондах НБУ ім. В. І. Вернадського.

Список використаних джерел

 1. Анастасьєва О.О. Історія Києва – газетним рядком // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 7. – С. 57-58.

 2. Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. – 816 с.

 3. Бібліографічний довідник: Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904 – 1915). – К., 1991. – 43 с.

 4. Бойко А.А. Тіні забутих часописів: періодика православної церкви 1905 – 1907 рр // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 3. – С. 53-56.

 5. Бойко А. Преса православної церкви в Україні 1900–1917 рр.: Культура. Суспільство. Мораль. – Дніпропетровськ, 2002. – 308 с.

 6. Бойко А. Часопис „Церковно-общественная мысль\" у контексті преси православної церкви 1917 – 1918 років. // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 6. – С. 60-65.

 7. Бондаренко В.В. Розвиток комерційної реклами на сторінках періодики Східної України середини ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 7. – С. 62-64.

 8. Василик Л.Є. Буковинська преса про зародження української національної періодики Наддніпрянщини поч. ХХ ст. // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 5. – С. 43-47.

 9. Верменич Я.В. Публіцистична і громадська діяльність Є. Чикаленка // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 100-117.

 10. Власть и пресса: К истории правового регулирования отношений (1700–1917): Хрестоматия. – М.: Изд-во РАГС, 1999. – 135 с.

 11. Волобуєва А. Журнал „Киевская старина\" у відстоюванні української мови // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 7. – С. 34-37.

 12. Газети і журнали Катеринославщини (1838 − 1916): Науково-допоміжний бібліограф. покажчик (Т. М. Ковальська та ін. (склад.); Т. В. Кравчук (ред.); Дніпропетровська обласна наукова бібліотека. – Дніпропетровськ, 1993. – 45 с. – (Період. видання краю)

 13. Демченко Е.П. Сатирическая пресса Украины 1905 – 1907 гг. / АН УССР, ЦНБ. – К., 1980. – 147с.

 14. Дениско Л. Релігійні православні періодичні видання ХІХ – початку ХХ століття у фондах НБУ ім. В. І. Вернадського: Каталог НБУВ. – К., 2001. − 198 с.

 15. Денисюк С.П. Теоретико-методологічні проблеми осмислення української літератури в системі українознавства / Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 18 – 20 жовтня 2001 року. – К.: НДІУ, 2001. – С. 108-110.

 16. Дзюбенко Г.С. Особливості мови періодичних видань // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2000. – Т. 1. – С. 138-139.

 17. Животко А.П. Історія української преси: Навч. посіб. для студентів факультетів журналістики вищих закладів освіти/ М. Тимошик (упоряд.). – К.: Наша культура і наука, 1999. – 368 с.

 18. Жирков Г.В. История цензуры в России ХІХ – ХХ вв.: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 230 с.

 19. Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінця ХІХ – поч. ХХ ст.)/ АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1970. – 303 с.

 20. Журнал „Киевская старина\" (1882 − 1906). Покажчик етнографічно-фольклорних публікацій / Упор. Наталя Карповець. К: Національна академія наук України. Археографічна комісія. Інститут української археографії, 1995. – 181с.

 21. Забіяка І.М. Журнал „Киевская старина\": вчора, сьогодні, завжди // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 3. – С. 74-77.

 22. Забіяка І.М. Шевченкіана на сторінках журналу „Киевская старина\" // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 8. – С. 83-87.

 23. Загальна інформація про бібліотечні фонди [Електронний ресурс]. − Спосіб доступу: http://www.referatfolder.org.ua/library/stock.html. − Заголовок з екрана.

 24. Іванов В.Ф. Сьогодення українських медіа // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 7. – С. 45-51.

 25. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип\'якевича НАН України, 2002. — 520 с.

 26. Історія України / Керівник авт.Ю.Зайцев. Вид.2-ге зі змінами. – Львів: Світ, 1998. – 230 с.

 27. Історія української дожовтневої журналістики: Навчальний посібник для студентів із спеціальності \"журналістика\" / О. І. Дей, І. Л. Моторний, М.Ф. Нечиталюк та інші. – Л., 1983. – 511 с.

 28. Історія української преси ХХ століття: Хрестоматія / Упор. О. Мукомела. – К.: НВЦ Наша культура і наука, 2001. – 352 с.

 29. Касаткін К.П. Цензурні умови існування київської преси (1905 – 1907) // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 3 − С. 65-67.

 30. Каталог дореволюційних газет, що видавалися на Україні (1822 − 1916). Публікація фонду ЦНБ АН УРСР. – К., 1971. – 183 с.

 31. Качкан В.А. Відблиск зорі Євгена Чикаленка // Українське народознавство в іменах: У 2 ч. – К.: Либідь, 1994. – Ч. 1. – С. 68-177.

 32. Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917 − 1923 рр.). − К., 1996. − 79 с.

 33. Кобинець А.В. Громадсько-політичне життя – чільна тема щоденника „Громадська думка\" (1905 − 1906) // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 21. – С. 93-97.

 34. Кобинець А.В. Київська хроніка на шпвльтах щоденника „Громадська думка\" / „Рада\" // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 6. – С. 61-65.

 35. Котляр В. Історія України. – К.: Феміна, 1995.− 125 с.

 36. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України. − К.: Україна,1993 – 150 с.

 37. Крупський І.В. Національно-патріотична журналістика України: (Друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.) – Л.: Світ, 1995. − 230 с.

 38. Крупський І.В. Російська революція 1905 року: передумови виникнення, її вплив на становлення української преси // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 21. – С. 105-110.

 39. Крупський І.В. Українська преса Наддніпрянщини 1905 – 1914 рр.: формування мережі, еволюція висвітлення суспільно-політичної тематики // Магістеріум. Випуск 2.2.Жураналістика. – К., 2006. – С. 23-25.

 40. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події. Факти. Дати. − К.: Зодіак − ЕКО, 1993. – 196 с.

 41. Лопата П. У століття появи журнала \"Шершень\" // Гомін України. – К., 2006. − № 12. – С. 3-7.

 42. Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ століття / Уклад. Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко. – К., 2001. – 488 с.

 43. Надтока Г. Православна церква в Україні 1900 – 1917 років – соціально-релігійний аспект. – К., 1998. – 240 с.

 44. Одінцова М.І. Б.Д. Грінченко про ставновлення української преси // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 8. – С. 60-66.

 45. Пархітько О.В. Профспілкова преса Одеси 1917–1920 років та її проблематика // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 9. – С. 133-139.

 46. Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії (1838 – 1917 рр.): Список/ Н.М. Сидоренко та ін. (уклад.); НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів., 1995. – 153 с.

 47. Побідаш І.Л. Леонід Глібов – організатор та видавець газети „Чернігівський листок\" // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 2. – С. 13-25.

 48. Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця XIX – початку XX ст. – К.: Либідь, 1990. – 250 с.

 49. Подолинський В. Слово перестороги. Передмова, примітки і переклад з польської мови Ф. Стеблія. − Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип\'якевича, 2001. − 55 с.

 50. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. − Т.2. – К., 1992. – 608 с.

 51. Пустовіт Т.П. Документальні факти про родину Шеметів та газету „Хлібороб\" // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 8. – С. 129-134.

 52. Рясна О.О. Альманах М. Максимовича „Киевлянин\": історія видання, проблематика // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 4. – С. 63-72.

 53. Сатирические журналы 1905 – 1907 гг. Каталог коллекции. – Одесса, 1980. – 24 с.

 54. Сидоренко Н.М. Журнал „Нова громада\" // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 21. – С. 35-39.

 55. Сидоренко О.І. нездійсненні видання: Анотований покажчик нереалізованих проектів україномовних періодичних органів кінця ХІХ – поч. ХХ ст./ АНУРСР.УНБ ім. В.І. Вернадського. – К., 1990. – 72 с.

 56. Сидоренко О.І. Перелік україномовних часописів, що видавалися на території Росії на поч. ХХ ст. – К: Edmonton, 1990. – 18 с.

 57. Сидоренко О.І. Цензурно-політичні „скорпіони\" в боротьбі з україномовною пресою в Росії (1905 – 1907) // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 21. – С. 145-148.

 58. Сидоренко О., Шудря Н. Нездійснені проекти українських періодичних видань ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісн. Київ. ун-ту. – 1991. – Вип. 23.

 59. Субтельний О. Україна: історія /пер. з англ. Ю.Шевчука // − К.: Либідь, 1992. − 500 с.

 60. Cухинюк С.І. Проблеми трансформації реклами в українській пресі ХХ століття // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Т. 7. – С. 118-119.

 61. Тимошик М.С. „Университетские известия\" (1861 – 1919): тип видання, структура, проблематика // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 3. – С. 31-37.

 62. Тимошик М.С. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: НВЦ наша культура і наука, 2003. – 496 с.

 63. У мысли стоя на часах... Цензоры России и цензура / Под ред. Г. В. Жиркова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 86 с.

 64. Україномовна преса Росії 1905 – 1907 рр. Анот. покажчик періодичних видань/ АН УРСР. ЦНБ АН УРСР; Уклад. О. Ї. Сидоренко, Наук.ред. Є. П. Демченко. – К., 1987. – 73с.

 65. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: Історико-теоретичний нарис / В.І. Шкляр, О.К. Мелещенко. О.Г. Мукомела, І.С. Паримський. – К., 1996. – 168 с.

 66. Черномория и Кубань в журнале „Киевская старина\". (Библиографический указатель) / Сост. В.А. Овчинникова и С.А. Слуцкая; Науч. ред. и авт. ест. ст. А. И. Слуцкая. – Краснодар, 1991. – 38 с.

 67. Черняков Б.І. Джерела до історії укр. Преси учнівської та студентської молоді (ХІХ – поч. ХХ ст.) / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. – Л., 2005. – 116 с.

 68. Чикаленко Є. Спогади // Зібр. творів: У 7 т. – К.: ТОВ Компанія „Рада\", 2003. – Т. 1. – 432 с.

 69. Чикаленко Є. Спогади // Зібр. творів: У 7 т. – К.: ТОВ Компанія „Рада\", 2003. – Т. 1. – 432 с.

 70. Шкляр В.І., Мелещенко О.К., Мукомела О.Г., Паримський І.С. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: Історико-теоретичний нарис. − К., 1996. − 120 с.

 71. Школьна О.Д. Преса Катеринославської губернії (1905 – 1907): тематичні аспекти, тенденції розвитку // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики, 2001. – Т. 21. – С. 90-95.

 72. Школьна О. Історична періодика східноукраїнських губерній кінця ХІХ – початку ХХ століття // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Зб. наук. ст. – Чернівці, 2004. – С. 227-229.

 73. Школьна О. Мета і функції провінційної релігійної періодики кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі видань Катеринославської губернії 1872–1917 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність / Доп. та повід. Шостої Всеукр. наук.-теор. конф., 11 – 13 травня 2000 року. – Л., 2000. – С. 400-403.

 74. Школьна О. Основні етапи розвитку та особливості функціонування масової періодики на регіональному рівні (на прикладі видань Катеринославської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття) // Ех рrofesso: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 3. – С. 233-245.

 75. Школьна О. Спеціалізована преса як відображення і чинник господарського життя регіону (на прикладі видань Катеринославської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття) // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. Сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., 17–18 травня 2002 року. – Л., 2002. – С. 239-244.