ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної церки Волині (9867-256рр.) авто

5. Дослідження показало, що історичний контекст мав значний вплив на функціонування волинських православних видань. Змінювалась, урізноманітнювалась проблематика, але сталою залишалась концепція – пропаганда основ православ\'я, акцентування уваги на морально-етичних засадах. Концепція висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах волинської православної преси за досліджуваний період істотно не змінилася. Церква брала на себе роль вихователя в суспільстві, і за посередництвом своїх видань впливала на формування громадської думки, виконувала світоглядну, регулятивну, комунікативну та інші функції. Місія церковних публіцистів – бути агітаторами-пропагандистами із поширення основ моралі, залучати аудиторію до сповідування законів православної етики. Аналіз преси Волині в діахронічному аспекті показав, що із часом християнська пропаганда на шпальтах православних мас-медіа ускладнюється. Це пов\'язано із підвищенням освітнього рівня аудиторії.

На шпальтах преси Православної Церкви Волині з\'являються нові морально-етичні теми, зумовлені часом, а також нові аспекти уже порушуваних раніше проблем. Виявлено, що сучасна церковна преса Волині (1991–2006 рр.) ілюструє звернення публіцистів до актуальних проблем сьогодення. Незмінною пріоритетністю характеризується висвітлення церковно-богословської тематики, морально-філософських, церковно-історичних проблем.

6. Із позиції жанрової структури православна періодика є окремим предметом дослідження для журналістикознавства, оскільки тут поєднано жанри художньої літератури, журналістські та жанри релігійної комунікації.

7. Волинська церковна преса розрахована не лише на читачів, що залучені до віри, але й на широку аудиторію. Тематика передбачає охоплення різновікової категорії читачів. Редакції часописів мають на меті реалізацію світоглядних, комунікативних, просвітницьких, пропагандистських, виховних, інформаційних, культурологічних та інших функцій.

Преса Православної Церкви Волині – одна з важливих складових частин системи масової комунікації сучасного суспільства. Церковні мас-медіа, зокрема православна періодика Волині, становлять один із найменш вивчених пластів української преси, незважаючи на те, що вони були і залишаються невід\'ємною частиною духовного життя, активним чинником суспільно-політичного розвитку. Цим обумовлена необхідність їх дослідження. Без аналізу преси Православної Церкви Волині 1867–2006 рр. неможливо повністю осмислити процес становлення та розвитку української журналістики.

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

 1. статті в наукових фахових виданнях:

 1. Левчук М. А. Проблеми християнської моралі на сторінках сучасної православної періодики Волині / М. А. Левчук // Вісник Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. \"Журналістика\". — 2005. — Вип. 13. — С. 56—57.

 2. Левчук М. А. Діалог Церкви і держави: концептуальні проблеми (на матеріалі православної газети \"Дзвони Волині\") / М. А. Левчук // Наукові записки Інституту журналістики. — 2005. — Т. 19. — С. 126—129.

 3. Левчук М. А. Православна газета \"Дзвони Волині\" (1991—2005) як тип сучасного релігійного видання / М. А. Левчук // Філологічні студії : наук. часопис. — Луцьк, 2005. — № 1—2. — С. 220—227.

 4. Левчук М. А. Соціальна та морально-етична проблематика на шпальтах часописів Православної Церкви / М. А. Левчук // Філологічні студії : наук. часопис. — 2005. — № 3—4. — С. 334—349.

 5. Левчук М. А. Періодика Православної Церкви Волині та її місце в інформаційному просторі України / М. А. Левчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. — 2006. — № 6. — С. 304—309.

 6. Левчук М. А. Православна періодика Волині : стилістика релігійного тексту / М. А. Левчук // Стиль і текст. — 2006. — Вип. 7. — С. 101—109.

 7. Левчук М. А. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах \"Почаевского листка\" (1887—1917 рр.) і \"Почаевских известий\" (1906—1909 рр.) / М. А. Левчук // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — 2006. — Вип. 14. — С. 42—51.

 8. Левчук М. А. Періодика Православної Церкви в інформаційному просторі держави (на матеріалі преси Волині (1867—2006 рр.) / М. А. Левчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. \"Филология\". — 2006. – Т. 19 (58), № 5. — С. 53—59.

 9. Левчук М. А. Дмитро Богдашевський — публіцист, журналіст і редактор / М. А. Левчук // Журналістика : наук. зб. — 2007. — Вип. 6. — С. 93—99.

 10. Левчук М. А. Особливості лексики православних мас-медіа (на матеріалі газети \"Дзвони Волині\" (1991—2006) / М. А. Левчук // Мова і культура : наук. журнал. — 2007. — Т. VII (95), Вип. 9. — С. 203—208.

 11. Левчук М. А. Публіцистичний доробок Ореста Новицького в контексті православної церковної періодики / М. А. Левчук // Образ. — 2007. — Вип. 8. — С. 5—12.

 1. тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Левчук М. А. Преса Православної Церкви Волині: тематичний аспект (за матеріалами часописів \"Дзвони Волині\", \"Волинь православна\") // Українська періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. дев\'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28—29 жовт. 2005 р. / за ред. М. М. Романюка. – Львів : НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики, 2005. — С. 522—525.

 2. Левчук М. А. Релігійна періодика Волині в контексті проблеми толерантності // Журналістика — 2005 в контексті сучасних професійних стандартів та трансформацій журналістської освіти : між нар. наук.-практ. конф., Київ, 26—28 трав. 2005 р. : матеріали / упоряд. Н. Ващенко. — К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики, 2006. — С. 93—100.

 3. Левчук М. А. Освітньо-виховна проблематика на шпальтах журналу \"Волынские епархиальные ведомости\" (1867—1917) // Національна періодика початку ХХ століття : розвиток і реалізація української ідеї державотворення : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 8—9 груд. 2006 р. / за ред. Н. М. Сидоренко. — К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики, 2006. — С. 65—66.

 4. Левчук М. А. Проблематика періодики Православної Церкви Волині початку ХХ ст. : досвід і традиції // Українська журналістика ХХ століття : досвід, традиції, практичні уроки : Матеріали секційного засідання кафедри історії літератури та журналістики Міжнар. студентської наук. конф. \"Журналістська практика студентів у контексті Болонського процесу\", Київ, 29—30 березня 2007 р. / за ред. Н. М. Сидоренко. — К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики, 2007. — С. 9—11.