ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Міжнародні відносини. Міжнародна економіка. ЗЕД → Поняття вільні економічні зони, їх види та класифікація

Курсова робота

Поняття вільні економічні зони, їх види та класифікація

Зміст

ВСТУП 3

1.Визначення поняття – спеціальна або вільна економічна зона 6

2.Функції ВЕЗ. Макроекономічні цілі та локальні задачі 13

3.Класифікація видів ВЕЗ 20

ВИСНОВКИ 33

Література 34

Вступ

На етапі реформуваня економіки України, пошуку ефективних шляхів господарювання та переходу її на ринкові структури, створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон є актуальним питанням. Світовою практикою доведено , що через СЕЗ можна комплексно вирішувати проблеми соціально-економічного розвитку окремих територій через надання їм статусу реального субєкта економічних відносин, делегування державою розширених правових норм та реальних економічних можливостей місцевим органам державної влади і самоурядування. Це є мобільна структура і, що найважливіше приваблива для інвестора, що бажає вкладати кошти у розвиток виробництва на цих територіях

Об\'єктивними передумовами створення єврорегіонів виступають спіль ність географічного положення, подібність природних умов, а також наяв ність різноманітних суспільно-географічних зв\'язків. Якщо раніше нериферійність прикордонних територій визначала в переважній більшості відставання у соціально-економічному розвитку, що обумовлювалося голов ним чином залишковим принципом в системі централізованого розподілу та постачання ресурсів, то нині, з переходом до ринкової системи господарювання та розвитком інтеграційних процесів, вони мають певні переваги. Це -територіальна близькість підприємств, організацій як суб\'єктів зовнішньо економічних зв\'язків; вища, порівняно з іншими територіями, питома вага сформованої інтеграційної інфраструктури; етнічна близькість населення, значна частина якого володіє мовою чи мовами населення країн-сусідів; високий рівень міжособових контактів; близькість елементів соціальної психології, культури тощо.

Багато які країни зверталися і звертаються до нетрадиційних методів активізації своєї участі у міжнародному розподілу праці. Одним з напрямів стимулювання розвитку виробництва, зростання валютних надходжень, покращаня платіжного балансу та одержання доступу до нових і новітніх технологій є утворення вільних економічних зон (ВЕЗ) з особливим юридичним та митним статусом, які створюють сприятливі умови для залучення іноземного капіталу. Ці умови охоплюють різноманітні податкові, митні, валют но-фінансові та інші преференції, які надають право іноземним фірмам безмитно ввозити машини і устаткування, тех нології, сировину і матеріали, напівфабрикати, створювати експортні виробництва, переводити значну частину одержаного прибутку за межу митного кордону ВЕЗ. Складність даної проблеми полягає в тому, що вільні економічні зони повинні вписуватися в національну економічну систему і, в той же час, бути привабливими для зарубіжних інвесторів.

Важливою задачею функціонування ВЕЗ є створення передумов для поступового поширення із зони на економіку навколишнього регіону і всієї країни найбільш ефек тивних елементів ринкового механізму, які використовуються для стимулювання та прискорення процесу вдоскона лення системи управління, який проходить в країнах з перехідною економікою.

Запропонований Вашій увазі реферат висвітлює поняття ВЕЗ. Він підготовлений з урахуванням переходу України до ринкових відносин, однією з основних умов якого є орієнтація на органічне включення нашої країни у світове господарство, міжнародний розподіл праці.

Реферат висвітлює поняття ВЕЗ, функції та класифікацію видів спеціальних економічних зон. В умовах обмеженості державного бюджету України в найближчий час неможливо у повній мipi реалізувати великомасштабну інвестищйну програму розвитку ринковoї інфраструктури. А тому актуальними є регіональш программ розвитку відкритої економіки i створення вільних економічних зон з метою поетапної інтеграції України у світове господарство.

В зв\'язку з цим, запропонована концептуальна схема регулювання i орган1зації комерційної діяльності у ВЕЗ, освоєння якої допоможе нам одержати необхщний запас знань про економічні та організаційні основи спльного підприємництва в умовах такмх зон.

1. Визначення поняття - спеціальних або вільних економічних зона.

Безперервний і послідовний розвиток виробничих сил супроводжується адекватним процесом усуспільнення виробництва і суспільного розподілу праці. Це у свою .чергу спричиняє посилення інтеграційних зв\'язків. Формування вільних економічних зон у багатьох країнах світу віддзеркалює дію об\'єктивних інтеграційних процесів. Поряд з розвитком усуспільнення виробництва шляхом його спеціалізації і концентрації, збільшенням випуску товарної продукції відбувається посилення міжрегіональних та міжнаціональних контактів. Формується нова світова територіальна структура, відповідно до якої проходить закріплення виробництва певних видів продукції чи послуг за окремими країнами. Такому закріпленню сприяєрозвиток зовнішньоекономічних зв\'язків через вільні економічні зони. Економічні системи окремих країн поступово інтегруються шляхом встановлення стабільних економічних зв\'язків, торгівлі науково-технічними досягненнями, послугами, інформацією. В кінцевому результаті господарські системи країн-партнерів взаємно пристосовуються, вони утворюють нову економічну структуру, яка поглинає відокремлені потенціали, відтворюючи систему більш високого рівня. У такій економічній системі зявляється можливість ефективного використання основних факторів виробництва, до складу яких входять робоча сила, капітал та інформація. Виникають додаткові можливості для прискореного зростання національних економік.

Спеціальні (вільні) економічні зони (СЕЗ) -один з досить помітних елементів структурних перетворень світової економічної системи другої половини XX ст. Вони географічно розосереджені практично на всіх континентах та присутні в різних групах країн - як у тих, що розвиваються, так і в промислово розвинених. Вільні економічні зони є одним з елементів здійснення інтеграційних процесів і структурних перетворень у світовій економіці, досягнення відкритості зовнішньому світові, залучення іноземних інвестицій.

Створення спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) в Україні є одним із елементів перенесення ваги управління соціально-економічними процесами на регіональний рівень. У фаховій літературі СЕЗ визначається як частина території, на якій встановлюються спеціальний правовий режим економічної діяльності та особливий порядок застосування чинного законо давства, орієнтовані на посилення зовнішньоекономічних зв\'язків. Це один з інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньому світові і стимулювання міжнародного економічного співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій.