ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Міжнародні відносини. Міжнародна економіка. ЗЕД → Українсько-Словацькі відносини, історія і сучасність (магістерська робота)

Магістерська робота

Українсько-Словацькі відносини, історія і сучасність

Вступ

5

РозділI. Історичні передумови становлення українсько-словацьких відносин

10

1.1. Загальна характеристика Словацької республіки

10

1.2. Історичне минуле українсько-словацьких зв\'язків

16

Розділ II. Аналіз сучасного стану українсько-словацьких відносин

22

2.1. Розвиток міждержавних стосунків та їх договірно-правові бази

22

2.2. Торгівельно-економічна співпраця країн

30

2.3. Українсько-словацькі зв\'язки в гуманітарній і культурно-духовній сферах

35

Розділ III. Напрямки подальшого розвитку українсько-словацьких відносиН

45

3.1. Основні шляхи розвитку міждержавних відносин

54

3.2. Перспективи в економічній співпраці двох держав

59

Висновки

59

Список використаних джерел та літератури

72

Вступ

Актуальність теми. Словацька Республіка — безпосередній західний сусід України. І незважаючи на те, що ця невелика центральноєвропейська держава значно — майже в десять разів поступається Україні масштабами території та чисельністю населення — рівень двосторонніх українсько-словацьких відносин міждержавного співробітництва повністю відповідає цивілізованим стандартам стосунків розвинених європейських демократій.1Новітня історія становлення і розвитку системи українсько-словацьких міждержавних відносин ще не стала частим предметом і об\'єктом широких наукових досліджень як в українській, так і в словацькій історичній науці. Тому актуальним і важливим з науково-теоретичного і практичного погляду є комплексний аналіз процесу формування системи співробітництва між незалежними українською та словацькою державами, здійснений автором у магістерській роботі.

Завдяки зваженим, скоординованим і цілеспрямованим спільним зовнішньополітичним діям Україна і Словацька республіка сформували впродовж 90-х років ХХ століття не тільки стійкі двосторонні міждержавні зв\'язки на різних рівнях, але й основу цілісної системи стратегічного партнерства. Вона охоплює весь комплекс українсько-словацького співробітництва і базується на збігу головних національно-державних інтересів наших країн та погодженій реалізації їх через механізми координації діяльності двох суверенних держав на міжнародній арені.

У зв\'язку із зазначеним дослідження становлення і розвитку міждержавних відносин України та Словацької республіки в нових історичних умовах набуває особливої актуальності.

У цьому контексті представляє науковий і практичний інтерес аналіз процесу становлення системи ефективної взаємодії насамперед державних структур України і Словацької республіки, які реально і визначають кроки з основних напрямів, видів і форм українсько-словацьких відносин.

Складовою частиною або підрівнем міждержавного українсько-словацького співробітництва є взаємодія і транскордонна співпраця регіонів двох країн. Слід констатувати, що впродовж 1990-х років сформувалися в основному цілісна система, структура і рівні міждержавного українсько-словацького співробітництва.

Зміна геополітичної ситуації на європейському континенті в перші роки третього тисячоліття внаслідок розширення трансатлантичних і загальноєвропейських структур на Схід, згідно з рішеннями Празького самміту НАТО (листопад 2002 р.) та Копенгагенського самміту Європейського Союзу (грудень 2002 р.), в тому числі вступ Словацької республіки у 2004 р. до НАТО і ЄС, однак, потребує серйозного переосмислення стану і перспектив стосунків між Україною і Словаччиною. Актуальним тому є узагальнення досвіду їх міждержавного співробітництва у ракурсі євроінтеграції та формування цивілізованої європейської моделі добросусідських відносин, з метою збереження і розвитку найбільш ефективних його напрямів, видів і форм та адаптації українсько-словацьких стосунків до нової системи взаємодії України з ЄС та НАТО.

Хронологічні межіроботи — початок 1990-тих років - кінець 2007 року — обумовлені набуттям незалежності Україною в 1991 р., а Словацькою республікою — в 1993 р. та перетворенням їх внаслідок цього у суверенних суб\'єктів міжнародних відносин і міжнародного права.

Об\'єктом дослідження в магістерській роботі є процес становлення і розвитку цілісної системи добросусідських, партнерських відносин між суверенними українською та словацькою державами.

Предметмагістерської роботи охоплює основні напрямки, види і форми взаємодії головних складових елементів системи міждержавного україно-словацького співробітництва: механізм міждержавних зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних і культурно-освітніх відносин.

Головні методологічні принципи дослідження наукова об\'єктивність, історизм, історичний плюралізм та поєднання цивілізаційного і спеціального підходів до вивчення процесу становлення та розвитку українсько-словацьких відносин.

Методи дослідження.Методологічною та теоретичною основою магістерської роботи є системний підхід до аналізу процесів і явищ, які характеризують україно-словацькі міждержавні відносини, для чого використовувалися загальні наукові методи емпіричного та теоретичного пізнання: системний підхід, аксіоматичний, метод історизму, методи абстрагування, аналогії та порівняльного аналізу, синтезу.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження — розкрити еволюцію основних напрямів, видів та форм українсько-словацьких міждержавних відносин на базі аналізу процесу становлення і розвитку добросусідських відносин і основ системи стратегічного партнерства між Україною та Словацькою республікою.

Досягнення зазначеної мети відбувається через виконання наступних завдань:

- аналіз передумов та виділення етапів становлення відносин співробітництва між Україною і Словацькою республікою;

- характеристика процесів формування основ українсько-словацького стратегічного партнерства і добросусідських відносин;

- аналіз співпраці двох держав у зовнішньополітичній сфері та з питань вдосконалення договірно-правової бази українсько-словацького співробітництва;

- вивчення чинників і напрямів розвитку зовнішньоекономічних зв\'язків між Україною та Словацькою республікою;

- дослідження українсько-словацьких взаємозв\'язків у культурно-духовній сфері;

- характеристика специфіки транскордонного і міжрегіонального українсько-словацького співробітництва;

- узагальнення досвіду українсько-словацького міждержавного співробітництва з розробкою рекомендацій практичного характеру, спрямованих на покращення добросусідських відносин між країнами.