ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Міжнародні відносини. Міжнародна економіка. ЗЕД → Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

КУРСОВА РОБОТА

Тема:

Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

ПЛАН

Вступ

  1. Управління товарообмінним операціями при здійсненні

Зовнішньоекономічної діяльності

  1. Об\'єкт обстеження ТОВ \"Авілон\".

  1. Оцінка застосування економічних методів.

  1. Покращення.

Висновки.

Список використаної літератури.

ВСТУП

Методи менеджменту показують, якими практичними засобами слід реалізувати його закономірності і принципи підчас діяльності підприємства. Теорія і практика менеджменту виробила багато матодів. Класифікація методів менеджменту дає можливість глибше зрозуміти їх суть. Вміння застосовувати той чи інший метод менеджменту для конкретної виробничої ситуації – це мистецтво управління.

Розглянувши дане питання ми зможемо зрозуміти:

  • сутність методів менеджменту та їх класифікацію;

  • які методи включаються в групи економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні;

  • особливості застосування методів менеджменту в ринкових відносинах.

А також розглянувши дане питання будемо вміти:

  • адаптувати методи менеджменту для вирішеня конкретного завдання;

  • оцінювати переваги застосування одного методу в порівнянні з іншим;

  • володіти сучасними методиками визначення психологічного клімату в колективі.

В даній курсовій роботі ми розглянемо методи менеджменту підприємства ТОВ \"Авілон\". Розглянемо як керівна система даного підприємства встановлює правила дій та поведінки, що є обов\'язковими для всіх керованих об\'єктів, які безпосередньо підпорядковуються цій системі, узгоджує, об\'єднує, координує й регулює їхню діяльність у часі та просторі, забеспечує безперервний і ритмічний розвиток у певному напрямку, виходячи з поставлених цілей і завдань.

Зробимо оцінку застосування даного методу на підприємстві ТОВ \"Авілон\". Чим займається підприємство, яку продукцію продає все це ми спробуємо описати в нашій курсовій роботі.

Розкриємо як краще за допомогою методів передбачити системний підхід, комплексний підхід до вирішення проблем, а також застосування таких методів, як моделювання, експериментування, конкретно-історичний підхід, соціологічні дослідження тощо.

1. Управління товарообмінним операціями при здійсненні

Зовнішньоекономічної діяльності

В соціальних системах управління це складний і динамічний процес, який здійснюється людьми для досягнення поставлених цілей. Нехай нам відома мета . Треба ж ще знати найефективніші шляхи і методи її досягнення, тобто виникає питання: \"Як найбільш раціональнодосягнути мети?\"

Привести в дію організовану систему, щоб отримати потрібний результат, можливо лише шляхом впливу на неї керівного органу чи особи.

Для цього необхідні певні інструменти впливу, які викоритсовуються менеджерами для активізації ініціативи і творчості персоналу фірми й забеспечують досягнення поставлених перед організацією цілей. Такими інструментами слугують методи управління (менеджменту).

Мотодом називають прийом або сукупність прийомів у певній сфері людської діяльності , способи досягнення певної мети, шляхи вирішення якогось завдання.

Методи менеджменту – це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення цілей організації та ефективного виконання її місії. Це способи здійснення управлінської діяльності, що застосовуються для визначення та досягнення її цілей.

Методи посідають осбливе місце в управлінні, оскільки на їхній основі відбувається взаємне збагачення теорії і практики управління. За допомогою методів управління керівна система встановлює правила дій та поведінки, що є об\'язковими для всіх керованих об\'єктів, які безпосередньо підпорядковуються цій системі, узгоджує, об\'єднує, координує і регулює їхню діяльність у часі та просторі, забеспечує безперервний і ритмічний розвиток у певному напрямку, виходячи з поставлених завдань і цілей.

Загальнонаукова методологія лежить в основі системи методів, що застосовуються в управлінні. Вона передбачає системний, комплексний підхід до вирішення пробле, а також застосування таких методів, як моделювання, експериментування, конкретно-історичний підхід, соціологічні дослідження тощо.

Системний підхід застосовується спосіб упорядкування управлінських проблем, завдяки якому здійснюється їх структурування, визначаються цілі вирішення, обираються варіанти, встановлюються взаємозв\'язки й залежності елементів проблем, а також чинники та умови, що впливають на їх вирішення.

Комплексний підхід грунтується на дослідженні управлінських проблем у їхньому взаємозв\'язку. При цьому використовуються методи дослідження багатьох галузей знань, що також досліджують ці проблеми.

Такий інтегрований підхід є необхідною умовою вирішення проблем багатоцільової відкритої системи, що активно взаємодіє із зовнішнім середовищем, якою і є організація.

Моделювання є методом вирішення складних управлінських завдань. Воно дає змогу змоделювати ситуацію й дослідити, як вона розвиватиметься під впливом тих чи інших чинничків, що діютьна систему. Моделі відображають властивості, взаємозв\'язки, структурні і функціональні параметри системи, що є суттєвими для цілей вирішення.

Для вирішення управлінських проблемнайчастіше застосовуються моделі, що отримали назву теорії ігор, теорії черг, управління запасами, лінійного програмування, імітаційні тощо.вони дають можливість вирішувати велику кількість управлінських завдань із застосуванням економіко-математичних методів. Це, зокрема, оптимізаційні завдання (складання балансів, планів, формування цін тощо).

Експериментування застосовується в тому разі, коли побудова моделі виявляється неможливою через значну кількість чинників, які впливають на її поведінку. Це, зокрема, інституційні чинники, що мають неформальний характер (звичаї, традиції, нормиповедінки, що склалися в суспільстві і можуть діяти всупереч прийнятим законам та формальним правилам і процедурам).

Експеримент дає перевірити доцільність нововведень, які пропонуються для вирішення завдань організації, і у випадку позитивних результатів, розширити межі їх застосування. Проведення управлінських експериментів вимагає дотримання низки принципів, які забеспечують їх результативність. Це – цілеспрямованість, \"чистота\" експерименту, чіткість у визначенні меж експериментування й напрямів, вибраних для досягнення його цілей, а також методичне забеспечення проведення експерименту і оцінки його результатів.

У вивченні та вирішенні управлінських проблем важливу роль відіграє конкретно-історичний підхід, відповідно до якого кожне явище має розглядатися в динаміці. Так, розвиток будь-якого об\'єкта управління характеризується стадіями його життєвого циклу:виникнення, зростання, зрілість, занепад. Проблеми управління на цих стадіях істотно різняться, щи викликає необхідність застосування для їх вирішення найадекватніших методів.