ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Страхування. Соціальне страхування → Словник страхових термiнiв

Реферат

на тему:

Словник страхових термiнiв

А

АВАРIЙНИЙ КОМIСАР (AVERAGE ADJUSTER) — фахiвець, який за дорученням страховика (iнодi iз залученням експерта-сюрвейєра) визначає причину, характер i розмiр збиткiв i видає аварiйний сертифiкат. На нього може покладатись участь у проведеннi превентивних заходiв, а також лiквiдацiї наслiдкiв страхового випадку. Iнодi страховик може доручати А К розгляд претензiй страхувальника.

АВАРIЙНИЙ СЕРТИФIКАТ (SURVEY-REPORT) — документ, що видається страхувальниковi аварiйним комiсаром, агентом або iншим уповноваженим представником страховика на пiдставi наслiдкiв огляду пошкодженого майна. В А.C. фiксуються можливi причини, характер i розмiр збитку, зумовленого страховим випадком. А.C. є для страхувальника пiдставою для висунення претензiї страховиковi. Проте А.C. не може розглядатись як безумовний доказ вiдповiдальностi страховика.

АГЕНТ СТРАХОВИЙ (AGENT) — фiзична або юридична особа, яка дiє вiд iменi страховика i в межах наданих ним повноважень.

АДЕНДУМ (ADDENDUM) — документ, є додатком до страхового договору. В А зазначаються змiни в умовах страхування.

АКВIЗИЦIЯ (ACQUESTION) — маркетингова дiяльнiсть спрямована на збiльшення кiлькостi укладених нових договорiв страхування. Вважається, що аквiзицiйна дiяльнiсть нормальна, коли кiлькiсть нових договорiв страхування перевищує число договорiв, за якими закiнчився термiн дiї.

АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (ACCIDENT REPORT FORM) — документ, що складається адмiнiстрацiєю i комiтетом професiйної спiлки пiдприємства чи установи, якщо з їхнiм працiвником стався нещасний випадок, пов\'язаний з виконанням службових обов\'язкiв. У випадках iз пасажиром вiдповiдний документ складається на транспортi. У разi, якщо потерпiлий застрахований вiд нещасних випадкiв, акт надсилається до страхової органiзацiї з метою оформлення страхових виплат.

АКТИВИ СТРАХОВИКА (INSURER\'S ASSETS) — кошти страховика, що iнвестованi в цiннi папери, придбану нерухомiсть, iншi матерiальнi цiнностi, розмiщенi на рахунках у банках. Джерелами цих коштiв є статутний фонд, страховi резерви та iншi пасиви. Вiд величини й структури А. C. залежить платоспроможнiсть страховика.

АКТУАРIЙ (ACTUARY) — офiцiйно уповноважена особа, фахiвець, яка з допомогою методiв математичної статистики розраховує страховi тарифи. На А покладається вiдповiдальнiсть за те, щоб страховi фонди були достатнiми на той момент, коли компанiї доведеться виконувати свої зобов\'язання за виданими полiсами.

АКТУАРНI РОЗРАХУНКИ (ACTUARIAL CALCULATIONS) — система математичних i статистичних методiв розрахунку страхових тарифiв. Методологiя А.Р. грунтується на застосуваннi теорiї ймовiрностей, демографiчної статистики та довгострокових фiнансових обчислень iнвестицiйного доходу страховика. А Р дають змогу визначити частку кожного страхувальника у створеннi страхового фонду.

АКЦЕПТ (ACCEPTANCE) — згода однiєї сторони страхових вiдносин (страхувальника або страховика) з пропозицiями iншої сторони про укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що вiдповiдають цим пропозицiям.

АНДЕРРАЙТЕР (UNDERWRITER) — у страхуваннi — висококвалiфiкована i вiдповiдальна особа страховика, уповноважена виконати необхiднi процедури по розгляду пропозицiй i прийняттю ризикiв на страхування (перестрахування); А. оформляє страховi полiси, оцiнює ризик, визначає ставки премiй та iншi умови страхування;

АСИСТАНС (ASSISTANCE) — перелiк послуг (у рамках договору страхування), якi надаються в потрiбний момент через медичне, технiчне i фiнансове сприяння. Широко використовується в зарубiжних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих пiд час поїздок за кордон (у разi хвороби, нещасного випадку).

АСОРТИМЕНТ СТРАХОВОГО РИНКУ (INSURANCE MARKET ASSORTIMENT) — набiр видiв страхових послуг, що пропонуються страхувальникам у данiй країнi, регiонi.

Б

БIЗНЕС-ПЛАН СТРАХОВИКА (BUSINESS PLAN OF THE INSURER) — формалiзована програма дiяльностi компанiї на декiлька рокiв, що мiстить, зокрема, систему заходiв, пов\'язаних часом i мiсцем реалiзацiї, узгоджених iз стратегiєю i ресурсами i розрахованих на отримання максимального прибутку, зокрема за рахунок додаткових iнвестицiй. Основними роздiлами Б.П.С. є: характеристика страхових послуг компанiї, оцiнка ринку збуту страхових послуг, оцiнка конкурентоспроможностi компанiї, план маркетингу, органiзацiйний план, ресурси, оцiнка ризику виконання плану, фiнансовий план.

БОНУС (BONUS) — знижка, що її надає страховик iз суми страхової премiї за оформлення договору страхування на особливо вигiдних умовах. Б визначається переважно у вiдсотках або промiле.

БОРДЕРО (IVENTORY) — перелiк ризикiв, прийнятих на страхування, у частинi, що передається цедентом на перестрахування. Б. надсилається цедентом страховиковi у визначенi договором перестрахування строки. Б. бувають попереднiми i остаточними.

БРОКЕР СТРАХОВИЙ (INSURANCE BROKER) — юридична або фiзична особа, що має дозвiл виступати посередником мiж страхувальниками i страховиками. Б.C. дiє вiд iменi i за дорученням страхувальникiв. До його завдань входить пошук страхової компанiї (компанiй), де можна було б розмiстити ризик на оптимальних умовах з погляду надiйностi страховика i розмiру страхових премiй. У разi страхового випадку Б.C. надає допомогу страхувальниковi в отриманнi вiдшкодування, а також залучається до розмiщення ризикiв, що передаються на перестрахування. Оплату за послуги Б.C. здiйснює страховик.

БРУТТО-ПРЕМIЯ (GROSS PREMIUM) — загальна сума страхових внескiв, визначена на пiдставi страхової суми i брутто-ставки (страхового тарифу).

БРУТТО-СТАВКА (GROSS RATE) — сума визначеної нетто-премiї i навантаження. Цi складовi брутто-ставки мають рiзне призначення. Нетто-ставка має забезпечити вiдшкодування витрат на покриття збиткiв з ризикових видiв страхування i на виплати зi страхування життя. Навантаження призначене для забезпечення фiнансування витрат страховика на ведення справи i отримання планового прибутку вiд страхових операцiй.

В

ВИГОДОНАБУВАЧ (BENEFICIARY) — особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат у разi, якщо страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостiйно.

ВИД СТРАХУВАННЯ (LINE OF INSURANCE) — страхування однорiдних об\'єктiв вiд характерних для них небезпек.