ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Страхування. Соціальне страхування → Ринок страхування: тенденції та проблеми

Реферат на тему:

Ринок страхування: тенденції та проблеми

Розвиток і розширення спектра фінансових послуг спричиняє зростання попиту споживачів таких послуг і сприяє продовженню існування тенденції до збільшення кількості установ, що мають визначене законодавством право їх надавати. Так, станом на 01.04.06 р. (рис. 1) до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 1648 фінансових установ (станом на 01.01.06 р. було зареєстровано 1612 фінансових установ). Розвиток ринку фінансових послуг у 2005 р. тривав у макроекономічному середовищі, загальний стан якого характеризується такими показниками. Темп приросту реального ВВП у 2005 р. порівняно з 2004 становив 2,4% (рис. 1).

Ринок страхування: тенденції та проблеми

Номінальний ВВП досяг 424,7 млрд грн, що в розрахунку на одиницю населення дорівнює 7707,2 грн, тобто на 1434 грн більше, ніж у 2004 році. Темп приросту номінального ВВП у 2005 р. порівняно з 2004 становив 22%.

Номінальні доходи населення в 2005 р. збільшились на 38,4%. Причому номінальні наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 36,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, — на 20,1%. Витрати населення збільшились на 33,8%, приріст заощаджень — на 6,0%, або на 32 956 млн гривень. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2005 р. становив 110,3% (у 2004 р. — 112,3%).

Страховий ринок нині є найрозвиненішим сектором ринку небанківських фінансових послуг України, який акумулює майже 83,2% загального обсягу активів цього сектора (рис. 2.).

Ринок страхування: тенденції та проблеми

На сучасному етапі стан страхового ринку України характеризується номінальним зростанням показників діяльності, але більш глибокий аналіз свідчить про недостатньо вагому роль страхування у функціонуванні фінансової системи, нерозвиненість механізму перерозподілу ВВП через страхові компанії.

На фоні розвитку світового страхового ринку ринок страхування в Україні має незначну питому вагу покриття ризиків. За даними Ліги страхових організацій Європи, на нього припадає лише 0,05% загального обсягу страхових послуг, які надаються на нашому континенті. Загалом рівень розвитку вітчизняного страхового ринку охоплює не більше 10% ризиків, що є в Україні, водночас у розвинених державах цей показник сягає 90–95%.

Станом на 1 січня 2006 р. до Державного реєстру фінансових установ було внесено 398 страхових компаній, із них 50 страхових компаній здійснювали страхування життя, 348 страхових компаній займались видами страхування, іншими, ніж страхування життя.

На кінець І кварталу 2006 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилась інформація про 405 страховиків, з яких 55 страхових компаній отримали ліцензії на страхування життя.

Проведений аналіз динаміки чисельності страхових компаній України засвідчив, що залежно від чисельності страховиків та динаміки її зміни можна виокремити три етапи розбудови страхового ринку. 1-й етап — до 1995 р. — характеризується виникненням надзвичайно великої кількості страхових підприємств із незначним розміром статутного капіталу (законодавчих вимог до його мінімального розміру та складу не існувало), які в умовах недосконалого страхового законодавства та загальноекономічної кризи переважно орієнтували свою діяльність на кон\'юнктурні та неризиковані види страхування (накопичувальні та зарплатні схеми). Прийняття Закону України \"Про страхування\", суттєве зростання державних вимог щодо діяльності страхових організацій і передусім щодо розмірів статутних фондів та їх фінансової надійності зумовило впродовж 2-го етапу — 1996–1999 рр. — певне зменшення учасників страхового ринку. Порівняно з 1995 р. кількість страхових компаній 1999 р. зменшилася майже втричі. 3-й етап розбудови страхового ринку розпочався у 2000 році. Він характеризується постійним збільшенням чисельності страхових компаній (у 2004 р. порівняно з 2001 р. їх чисельність збільшилася майже на 59 одиниць або на 18%), закриттям або продажем окремих страховиків новим власникам.

Збільшення кількості страховиків має бути об\'єктивно зумовлене вимогами ринку і підтримане їх високою фінансовою надійністю та значним запасом платоспроможності. Водночас дані статистики свідчать про те, що більша частина діючих нині страхових компаній має незначний для можливості покриття великих ризиків власний капітал (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл страховиків за обсягами ризиків, які вони можуть тримати на власному утриманні станом на 1 січня 2005 року [4]

Максимальна страхова сума за певним об\'єктом страхування на власному утриманні страховика (згідно з вимогами ст. 30 Закону України \"Про страхування\")

Кількість страховиків, які можуть утримувати відповідні ризики

Понад 50 млн грн

5

10–50 млн грн

31

1–10 млн грн

260

0,1–1 млн грн

385

Максимальна сума за певним об\'єктом страхування, що може утримувати 90% українських страховиків, не перевищує 10 млн гривень.

Показники діяльності страховиків свідчать про динамічність ринку страхових послуг в Україні. Упродовж 2003–2004 рр. обсяги валових страхових платежів щорічно збільшувались удвічі. Щоправда, за попередніми результатами 2005 р., обсяг валових страхових премій із усіх видів страхування відносно 2004 р. суттєво зменшився.

Незважаючи на збільшення загальної чисельності страховиків, кількість активно працюючих компаній залишається практично незмінною. За оцінками експертів ринку та даними Ліги страхових організацій, — не більше 50 страхових компаній.

Станом на 01.01.05 р. першим 50-ти страховим компаніям належало 87% активів, 88% зібраних страхових премій, 78% статутного капіталу.

Частка валових премій зі страхування життя, належна першим трьом страховикам, становить 50,1% (у січні — вересні 2004 р. цей показник становив 56,9%). Першим десяти страховикам життя належить 91,1% зібраних премій. Загалом на ринку страхування життя індекс Герфіндаля — Гіршмана (HHI) становив 1 199,8 (1 383,2 за аналогічний період 2004 р.), що означає помірну монополізацію.

Частка валових премій із ризикових видів страхування, належна першим трьом страховикам, становить 13,3% (у січні — вересні 2004 р. цей показник дорівнював 27,1%). Першим 50-ти страховикам належить 78,0% зібраних премій. Загалом на ринку ризикових видів страхування спостерігається значний рівень конкуренції — індекс HHI досяг 184,7 (410,8 — за аналогічний період 2004 р.)

Тобто 10% компаній контролюють третину ринку, а перші п\'ять — його шосту частину. Причиною такої надмірної концентрації є той факт, що у складі платежів більшості компаній першої десятки переважають надходження від операцій із перестрахування. Тобто вони по суті є перестраховиками, ретроцесорами ризиків, які збирають на ринку 200–250 інших страхових компаній.