ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Наукознавство. Інновації. Біографії → Основи наукової інформації

Реферат на тему:

Основи наукової інформації

Сучасний етап економічного розвитку України на використання ринкових відносин можливий при широкому використанні нової техніки, винаходів використанні нової техніки, винаходів та відкриттів у стилі строки, підвищення ролі науково-технічної інформації. Зростання ролі науки в суспільному житті і, зокрема, в процесі виробництва має певну суспільно-економічну основу. Наука безпосередньо впливає на скорочення часу від появи ідеї до її практичної реалізації. Наука – сфера діяльності, завдання якої є теоретична систематизації і узагальнення об\'єктивних знань про діяльність. Це поняття включає не тільки діяльність. Спрямовану на одержання нового знання, але і її результат – суму знань, які утворюють науково-прогресивну картину світу.

Розвиток ринкових економічних відносин можливий при широкому використанні відкриттів та винаходів, використанні нової техніки та підвищенні ролі науково-технічної інформації.

Час виникнення нової ідеї та її реалізації в різних періодах визначається різною тривалістю:

 • ідея фотографії 1727 р. – реалізація 1839 р. – 112 р.

 • ідея радіо 1867 р. – реабілітації 1902 р. – 35 р.

 • телевізора ідея 1922 р. –реалізація 1936 р. – 14 р.

 • ідея атомної бомби 1938 р. – реалізація 1942 р. – 6 р.

Виникнення ідеї та донесення її до суспільства залежний від інформаційної діяльності.

Науково-технічна інформація – відомості про наукові досягнення, розвиток техніки, створення винаходів, промислових зразків, що передаються усно, письмово або іншим шляхом.

Наукова інформація – різновид наукової діяльності з метою розв\'язування проблем пошуку і використання інформації.

Інформація тісно пов\'язана з іншими науками: економікою, статистикою, кібернетикою, бібліотекознавством тощо.

Інформаційна діяльність – це сукупність процесів збирання інформаційних матеріалів, відповідної їх обробки та переробки, отже зберігання та розповсюдження.

Інформація поділяється на:

 • наукову

 • науково-технічну

 • технічну

 • економічну

 • науково-економічну

 • природничу

 • медичну

 • статистичну і ін.

Наукова інформація – результат науково-дослідницької діяльності отриманий в процесі пізнання навколишнього світу.

Технічна інформація – результат творчої переробки наукової інформації фахівцями.

Економічна інформація – відомості, що відображаються взаємовідносини між продуктивними силами і виробничими відносинами.

Природнича інформація – результат вивчення та спостереження природничих процесів.

Широке використання НТІ – обов\'язковий елемент професійної підготовки та діяльності спеціаліста любої галузі. Тому формування навичок інформаційної роботи стає важливим компонентом освітньої підготовки.

З метою швидкого доведення інформації до широкого кола споживачів використовують сучасні електронні інформаційні системи.

Характер робіт наукових під час розв\'язання складних наукових проблем вимагає об\'єднання зусиль колективів дослідників, різних за фахом і напрямами діяльності. Таким чином наука в наш час набула колективного характеру.

Постійне збільшення наукової інформації і труднощі її пошуку приводять до того, що час для вивчення інформації постійно збільшується.

Недостатнє ознайомлення дослідника з результатами вже виконаних наукових робіт породжує дублювання розробок.

Інформація вивчає:

 • документальну інформацію і її носій;

 • інформаційні процеси і інформаційну діяльність;

 • засоби і методи забезпечення інформаційної діяльності.

Документальна інформація передається письмово рукописним або друкованим методом, фонетично звуковим методом, графічно за допомогою знаків, графіків тощо, магнітно-світловими методами.

За першочерговістю інформації документи поділяються на:

 • первинні (матеріли наукових спостережень рукописи звітів, статті, монографія і ін.);

 • вторинні (реферати, бібліографія, огляди і ін.).

Інформаційні процеси і інформаційна діяльність – процеси збирання, систематизації, переробки, збереження, пошуку, відтворення і розповсюдження інформації. Інформаційна діяльність спрямована на передавання інформації від створювача до споживача.

Засоби і методи забезпечення інформаційної діяльності. Успіх інформаційної діяльності залежить від того, які засоби і методи використовують для виконання окремих інформаційних процесів. В інформаційній практиці широко застосовується оргтехніка і комп\'ютерна техніка (телефакси, копіювальна техніка, комп\'ютерні системи і мережі і т.н.).

Інформаційно-пошукові системи (ІПС) можна поділити на наступні групи:

 • ІПС книжкового типу (реферативні журнали);

 • ІПС картотечні на неперферованих перфорованих картках;

 • ІПС на магнітних і відео магнітних дисках;

 • ІПС мікрофільмові;

 • ІПС на ЕВМ.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

Первинні документи

Книги

Монографії

Вузькотематичний напрям

Підручники і посібники

Узагальнюючі відомості і факти у навчальних цілях

Наукові праці

Дискусійні матеріали з наукових проблем

Видання державних установ

Відображаючі відомості діяльності установ

Періодичні видання

Журнали

Відомості з певного напряму

Газети

Відомості, новини високої оперативності

Спеціальні види науково-технічних видань

Стандарти

Періодичні державні документи

Технічні каталоги

Описуючі характеристики продукції

Каталоги зарубіжних фірм

Рекламно-описуючі матеріал

Прейскуранти

Характеризуючи продукцію та дають цікаву пропозицію

Інформаційні листки

Вміщують короткий опис наукових рішень

Проміжні види

Попередні публікації

Попередній огляд матеріалів

Автореферати дисертацій

Викладаються основні положення досліджень

Неопубліковані документи

Переклади

Викладаються дані наукового матеріалу

Дисертації

Викладаються положення наукових досліджень

Звіти НДР

Викладаються дані НДР

Вторинні документи

Довідкові видання

Енциклопедії

Містять дані з галузей знань

Словники

Містять близьке тлумачення слів різними мовами

Виробничо-технічні довідники

Містять матеріали для практичної діяльності

Огляди

Аналітичні

Містять аналіз і оцінку наукових досягнень

Реферативні

Містять аналіз конкретних досягнень

Експрес-інформація

Галузева і тематична

Містять реферати і переклади найважливіших публікацій

Бібліографічні показники

Загальні

Виходять 1 раз на рік

Галузеві

Виходять нерегламентовано

Показчик стандартів

Містять класи фіксацію діючих стандартів.

Винаходи, промислові зразки, товарні знаки

Містять інформацію про технічні досягнення в галузях