ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Інформатика. Інформація. Компютерні науки → Технології використання експертних систем та нейромережеві технології

Комп\'ютерні науки

Тема.

Технології використання експертних систем та нейромережеві технології

Зміст

1. Технологія використання експертних систем................................................3

2. Інтегровані технології в розподілених системах обробки даних........................9

3. Нейромережеві технології у фінансово-кономічній діяльності.........................11

4. Тести.................................................................................................19

1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ

Створення і використання експертних систем є одним з концептуальних етапів розвитку інформаційних технологій. У основі інтелектуального вирішення проблем в деякій наочній області лежить принцип відтворення знань досвідчених фахівців — експертів.

Виходячи з власного досвіду, експерт аналізує ситуацію і розпізнає найбільш корисну інформацію, оптимізує ухвалення рішень, відсікаючи тупикові шляхи. Експертна система — це сукупність методів і засобів організації, накопичення і застосування знань для вирішення складних завдань в деякій наочній області. Експертна система досягає вищої ефективності за рахунок перебору великого числа альтернатив при виборі рішення, спираючись на високоякісний досвід групи фахівців, аналізує вплив великого об\'єму нових чинників, оцінюючи їх при побудові стратегій, додаючи можливості прогнозу.

Основою експертної системи є сукупність знань (бази знань), структурованих в цілях формалізації процесу ухвалення рішень.

Експертні системи розробляються з розрахунком на навчання і здатні обгрунтувати логіку вибору рішення, тобто володіють властивостями адаптивності і її аргументації. У більшості експертних систем є механізм пояснення. Цей механізм використовує знання, необхідні для пояснення того, яким чином система прийшла до даного рішення. Дуже важливим є визначення області застосування експертної системи, меж її використання і дії.Переваги експертних систем в порівнянні з використанням досвідчених фахівців полягають в наступному:

• досягнута компетентність не втрачається, може документуватися, передаватися, відтворюватися і нарощуватися;

• мають місце стійкіші результати, відсутні емоційні і інші чинники людської ненадійності;

• висока вартість розробки врівноважується низькою вартістю експлуатації, можливістю копіювання, а в сукупності вони дешевші за висококваліфікованих фахівців.

Недоліком експертних систем, характерним для їх сучасного стану, є менша пристосовність до навчання новим правилам і концепціям, до творчості і винахідництва. Використання експертних систем дозволяє у багатьох випадках відмовитися від висококваліфікованих фахівців, але припускає залишити в системі місце експертові з нижчою кваліфікацією. Експертні системи служать засобом для розширення і посилення професійних можливостей кінцевого користувача. Експертна система повинна демонструвати компетентність, тобто досягати в конкретній наочній області того ж рівня, що і фахівці-експерти. Недостатньо знаходити хороші рішення, це треба робити швидко.Системиповинні мати не тільки глибоке, але і достатньо широке розуміння предмету. Методи знаходження вирішень проблем досягаються на основі міркувань, витікаючих з фундаментальних принципів у разі некоректних даних або неповних наборів правил. Такі властивостінайменш розроблені в комп\'ютерних експертних системах, але саме вони властиві фахівцям високого рівня.

Відмінностями експертних систем від звичайних комп\'ютерних є:

● експертні системи маніпулюють знаннями, тоді якбудь-які інші системи — даними;

● експертні системи, як правило, даютьефективні оптимальні рішення і здатні іноді помилятися, але на відміну від традиційних комп\'ютерних систем вони мають потенційну здатність вчитися на своїх помилках.

Категорія

Вирішувана проблема

Інтерпретація

Опис ситуації за інформацією, поступачщю від датчиків

Прогноз

Визначення вірогідних наслідків заданих ситуацій

Діагностика

Виявлення причин неправильного функціонування системи за наслідками спостережень

Проектування

Побудова конфігурації об\'єктів при заданих обмеженнях

Планування

Визначення послідовності дій

Спостереження

Порівняння результатів спостережень з очікуваними результатами

Відладка

Складання рецептів виправлення неправильного функціонування системи

Ремонт

Виконання послідовності вказаних виправлень

Навчання

Діагностика, відладка і виправлення поведінки навчаючого

Управління

Управління поведінкою системи як цілого

Таблиця. Типові категорії застосування експертних систем

Експертні системи як інструмент в роботі користувачів удосконалюють свої можливості вирішувати важкі, неординарні завдання в ході практичної роботи.

Експертні системи створюються для вирішення різного роду проблем, типи яких можна згрупувати в категорії .Нижче перераховані деякі з наочних областей, в яких застосовуються експертні системи. З них особливо популярна медицина.Області застосування експертних системВійськова справа МетеорологіяГеологія Промисловість Інженерна справа Сільське господарствоІнформатика Управління процесамиКомп\'ютерні системи Фізика Космічна техніка Хімія Математика ЕлектронікаМедицина Юриспруденція

Найуразливіші експертні системи в розпізнаванні меж своїх можливостей і демонструють ненадійне функціонування поблизу меж їх застосування. Подальший прогрес в області штучного інтелекту з часом запропонує способи виявлення меж своїх можливостей. Іншим недоліком експертних систем є значні трудовитрати, необхідні для поповнення бази знань. Отримання знань від експертів і внесення їх в базу знань є складним процесом, зв\'язаним із значними витратами часу і засобів. Проектування експертних систем також має певні труднощі і обмеження, які впливають на їх розробку.

Зарубіжний досвід показує, що експертні системи розробляються в основному в університетах, науково-дослідних центрах і комерційних організаціях, у тому числі і для фінансової індустрії. У сфері фінансового обслуговування ці системи допомагають страховим компаніям аналізувати і оцінювати комерційний ризик, встановлювати розміри позик при кредитуванні організацій, складати кошториси проектів.

Область застосування експертних систем розширюється. Окрім обхвату різних областей діяльності, одним з найбільш важливих наслідків розробки експертних систем є модифікація знань. У міру того як розробники будуватимуть великі, складні бази знань, з\'являється ринок знань, незалежних від комп\'ютерних систем. З\'являться засоби навчання для тих, що вивчають певну прикладну область. Комерційним продуктом стануть метазнання, тобто знання про оптимальні стратегії і процедури використання наочних знань. Розвиток експертних систем в інтелектуальних полягає в злитті концепцій устаткування, засобів їх створення (мов) і самих експертних систем. Об\'єднання інтелектуальних систем особливо ефективне в складних інфраструктурах. Інтелектуальні системи вже розробляються і упроваджуються за кордоном для комерційного використання. Експертна система FOLIO (Стенфордський університет, США) допомагає консультантам по інвестиціях визначати цілі клієнтів і підбирати портфелі цінних паперів, найбільш відповідні цим цілям. Система визначає потреби клієнта в ході інтерв\'ю і потім рекомендує, в яких пропорціях треба розподілити капіталовкладення між різними фондовими інструментами, щоб найкращим чином задовольнити запити клієнта. Система розрізняє невелике число класів цінних паперів (наприклад, орієнтовані на дивіденди акцій з невисоким рівнем ризику або орієнтовані на акції з високим рівнем ризику) і містить знання про властивості (наприклад, річних відсотках на капітал) цінних паперів кожного класу. У системі застосована заснована на правилах схема представлення знань з прямим ланцюжком міркувань для виведення цілей і схема лінійного програмування для максимізації відповідності між цілями і пропонованим портфелем. Система доведена до рівня демонстраційного прототипу.