ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Історія економічних вчень. Економічна історія → Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Джерела та історіографія проблеми 5

Розділ 2. Життєвий і творчий шлях М.Бухаріна 20

Розділ 3. Розробка М.Бухаріним соціально – економічних питань 42

Висновки 57

Список використаних джерел та літератури 59

Вступ

Автор роботи зацікавився сторінками життя і діяльності Миколи Івановича Бухаріна, чия доля виявилась нерозривно зв\'язаною з майбутньою історичною долею СРСР. Бухарін протиставив сталінській концепції примусової колективізації і форсованої індустріалізації свою, яка передбачала рух до соціалізму на шляху нової економічної політики. Він виступав за дотримання економічних законів.

Життєвий шлях Миколи Бухаріна – шлях комуніста, до кінця життя вірного своїм ідеалам. Навіть смертельний вирок неправедного сталінського суду не міг захитати цієї віри. Якби не намагались дослідники зробити М.Бухаріна прихильником ринкової економіки, він був ортодоксальним комуністом і відстоював свої погляди.

Актуальність теми полягає в тому, що вона охоплює ряд важливих проблем політичного розвитку СРСР новітнього періоду, пов\'язаних з діяльністю М.Бухаріна, розуміння яких допоможе нам об\'єктивно осмислити ті процеси, які відбувались у СРСР і мали вирішальне значення для дальшої його долі. Ця тема має велике значення, як спроба усвідомлення ролі економічних концепцій М.Бухаріна у соціально-економічному житті СРСР 20-х років минулого ХХ ст.

Об\'єктом дипломного дослідження є висвітлення життя та діяльності М.Бухаріна, його соціально – економічні погляди.

Предметом даного дослідження є закономірності формування і розвитку соціально - економічних поглядів М.Бухаріна.

Хронологічними рамками являється період, який охоплює час з 1888 по 1935 рр. – від народження до смерті М.Бухаріна.

Метою нашого дослідження є об\'єктивне і всебічне висвітлення в історичному аспекті життя та діяльності М.Бухаріна, розкриття його соціально – економічних поглядів.

Не претендуючи на вичерпність проблеми, автор дипломної роботи,

поставив перед собою відповідно до мети, по мірі можливості, розв\'язати такі

завдання:

  • охарактеризувати джерела та історіографію проблеми;

  • простежити життєвий і творчий шлях М.Бухаріна;

  • проаналізувати процес розробки М.Бухаріним соціально – економічних питань.

Методологічною основою дослідження є принцип об\'єктивності та

історизму, достовірність, доказовість у висвітленні поставлених питань.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є комплексним дослідженням соціально – економічної концепції М.Бухаріна та її сильних і слабких сторін.

Структура дипломної роботи складається із вступу, трьох розділів, висновку і списку використаних джерел та літератури.

Розділ 1. Джерела та історіографія проблеми

Важливе місце при висвітленні життя та діяльності М.Бухаріна, його соціально – політичних поглядів займають джерела, які допомагають глибше вникнути у поставлену проблему.

Джерела з даної проблеми можна поділити на такі групи:

  1. збірники праць самого Миколи Бухаріна;

  2. праці більшовицьких лідерів, зокрема, В.Леніна, Л.Троцького та інших, де подані характеристики М.Бухаріна;

  3. мемуари. До них відносяться спогади дружини М.Бухаріна Анни Ларіної та письменника Іллі Еренбурга;

  4. постанови і розпорядження партійних і державних органів, що стосуються М.Бухаріна.

Почнемо аналіз джерел з першої групи – збірників праць М.Бухаріна.

В СРСР вони виходили в кінці 80-х років. Зокрема, у 1988 році вийшли

\"Избранные произведения\" М.Бухаріна. Цей збірник укладений співробітниками Інституту марксизму – ленінізму при ЦК КПРС.

У це видання включено 16 праць М.Бухаріна. Вони охоплюють близько 10 років його творчої діяльності (з 1919 по 1929 рік). Тут вміщені газетні статті, доповіді, виступи, праці, присвячені теоретичним проблемам. Особливу цінність представляють праці М.Бухаріна, у яких розкривалась сутність нової економічної політики, досліджувалась аграрно – селянська тематика. До числа таких праць відносяться \"О новой экономической политике и наших задачах\" (1925 року); \"Путь к социализму и рабоче – крестьянский союз\"; \"Заметки экономиста\" (1928 року). У них міститься положення про поєднання особистих і суспільних інтересів, про значення товарно – грошових відносин, про необхідність рахуватись з економічними законами 8, с.20.

У статті \"Новый курс экономической политики\" М.Бухарін визначив

загальний зміст непу, його причини, мету і значення 8, с.24-32. Основним

завданням непу він вважав ріст великої соціалізованої індустрії.

У статті \"Новое откровение о советской экономике или как можно погубить рабоче – крестьянский блок\" М .Бухарін веде полеміку з Преображенським, який виступав за форсовану індустріалізацію.

Цікавою статтею є \"Заметки экономиста\", написані у 1928 році. У ній М.Бухарін гостро критикував троцкістську концепцію індустріалізації, виступив за рівномірний розвиток промисловості та сільського господарства.

Збірник праць М.Бухаріна \"Проблемы теории и практики социализма\" побачив світ у 1989 році. Він включає в себе 8 праць М.Бухаріна періоду з 1915 по 1933 рік.

У цей збірник увійшли праці М.Бухаріна \"Мировое хозяйство и империализм\", що стала помітним внеском у розвиток марксистської економічної теорії. Було висвітлено питання суспільного поділу праці, розглянуто фактори розвитку світових економічних зв\'язків, роль держави в економіці. Дана характеристика імперіалістичної війни. Імперіалізм розглядався М.Бухаріним як комплекс тенденцій розвитку світового господарства, характерний для нової фази капіталізму 9, с.12.

До числа праць М.Бухаріна з економічної проблематики відноситься і \"Экономика переходного периода\". Праця написана у травні 1920 року, в період \"воєнного комунізму\". У цій праці відображені \"ліві настрої\" М.Бухаріна 9, с.54.

У збірнику праць М.Бухаріна \"Проблемы теории и практики социализма\" вміщено також його виступ на Об\'єднаному Пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) 18 квітня 1929 року. У цій промові М.Бухарін виступив проти політики сталінського керівництва і відстоював концепцію поступового переходу селянства до суспільного господарства з врахуванням його особистої зацікавленості. М.Бухарін у цьому виступі рішуче засудив політику надзвичайних заходів і тезу Й.Сталіна про загострення класової боротьби в період будівництва соціалізму 9, с.260. Тому М.Бухарін наголосив на необхідності побудови соціалізму лише за допомогою ринкових зв\'язків, через ринковий товарообіг між містом і селом 9, с.270.

Після розгрому \"правого ухилу\" М.Бухарін став працювати у ВРНГ. Відображенням цієї діяльності є вміщена у вище названому виданні праця М.Бухаріна \"Социалистическая реконструкция и борьба за технику\". У ній піднімалось питання про значення технічного прогресу, висловлювались практичні рекомендації з постановки технічної пропаганди, ставились проблеми технічної культури 9, с. 319.